STRIJDIG MET DE BANKWET

Na het gedwongen ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname, is het van eminent belang dat er zo snel als mogelijk, een goede plaatsvervanger dient te worden aangesteld, een die op zijn minst macro- en monetair econoom is. Ook moet de regering naar de mening van velen, een persoon voordragen en aanstellen die over een onbevlekt blazoen beschikt, dus op geen enkele wijze in opspraak is geweest. De afgelopen weken zijn er verschillende namen naar voren geschoten die eventueel Van Trikt zouden kunnen vervangen, maar naar wij vernemen, is het inmiddels duidelijk dat het lid van de Raad van Toezicht binnen de Centrale Bank van Suriname, drs. Sigmund Proeve, de favoriete kandidaat van president Bouterse is. Maar Proeve is volgens bepaalde leden van de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV, geenszins de geschikte persoon om Van Trikt op de moederbank te gaan vervangen, al is dat maar voor zes maanden, zoals Bouterse dat inmiddels heeft meegedeeld. Proeve zou volgens Bouterse voor een periode van zes maanden als governor moeten waarnemen. Dit houdt in dat Proeve tot het aantreden van een nieuw kabinet, de leiding over de Centrale Bank zou moeten krijgen. Inmiddels gaan er stemmen op zowel binnen de bankiersvereniging als bij de Vakcentrale C47, dat Proeve gezien zijn zogeheten ‘track record’ in het verleden bij De Surinaamsche Bank, DSB, als Chief Executive Officer en zijn vermeende betrokkenheid toentertijd bij de zogeheten Parbhoe –Dorsett affaire, onmogelijk de nieuwe governor van de Centrale Bank zou mogen zijn, al was dat maar voor een periode van een half jaar. In de Bankwet staat namelijk het volgende: Artikel 22 lid 2:
‘De president wordt door de regering benoemd voor de tijd van 5 jaren: hij is bij zijn aftreden terstond opnieuw benoembaar. Een persoon tegen wie een vonnis wegens misdrijf dan wel terzake van enig delict van financieel-economische aard is uitgesproken in Suriname of in het buitenland, is niet benoembaar tot president van de Bank. Evenmin is tot president van de Bank benoembaar een persoon tegen wie een strafrechtelijk onderzoek naar misdrijf dan wel ter zake van enig delict van financieel-economische aard is ingesteld geweest, of gaande is, in Suriname of in het buitenland ter zake waarvan door betaling van een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten, is afgezien of zal worden afgezien van verdere vervolging.’
Tot zover het aangehaalde artikel in de Bankwet met betrekking tot het bestuur van de Centrale Bank van Suriname. Alleen al op basis van dit gegeven zou de president volgens ingewijden, niet moeten beslissen tot een voordracht van Proeve voor de functie van governor van de Centrale Bank. Maar wie deze president van Suriname kent, weet dat de man zich altijd op een dictatoriale wijze wenst te profileren en zelfs zaken die in strijd zijn met de wet door te drukken. Zo werd in april 2012 een bestaande Amnestiewet voor wijziging aan De Nationale Assemblee aangeboden en goedgekeurd door de coalitie, zulks totaal in strijd met onze grondwet. Dus zaken doordrukken in strijd met bestaande en overduidelijk gestelde wetten, daar draait dit staatshoofd zich geen hand voor om. Voorbeelden genoeg om zulks met nadruk te kunnen staven. De voordracht en aanstelling van Proeve op de Centrale Bank als governor, kan ook een draaiboek zijn vanuit de regering om via een omweg het vertrek van Steven Coutinho als CEO bij De Surinaamsche Bank, te bewerkstellingen. Het is geen geheim dat Coutinho zich heel fel heeft uitgelaten over de diefstal vanwege de overheid van tenminste 197 miljoen dollar aan kasreservemiddelen van de commerciële banken die bij de Centrale Bank van Suriname waren ondergebracht. Het hoeft geen uitvoerig betoog dat deze middelen verduisterd zijn, al wenst men voortdurend te spreken van gebruik van dit geld dat aan de burgers van dit land toebehoort. Bouterse wenst Proeve voor te dragen als nieuwe governor, ofschoon hier enorme bezwaren tegen bestaan binnen de bankiersvereniging en ook de vakbeweging, die enorm zwaar vertegenwoordigd is binnen de verschillende grote banken in ons land. Het heeft er veel van dat er groot verzet komt tegen de aanstelling van Proeve die conform de instructies van Hoefdraad en Bouterse, op de Bank zal moeten handelen, gezien het feit dat de onafhankelijkheid van de moederbank na het vertrek van Gersie, totaal is weggevallen. Ook zal de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, een antecedentenonderzoek moeten instellen alvorens Gersie zich governor zou mogen noemen. Velen kijken dan ook uit naar het resultaat van dit onderzoek.

More
articles