February 9, 2020


COLLECTIEVE ROOF KASGELDEN


February 9, 2020

Afgeopen donderdag werd de ex-governor van de Centrale Bank, Robert-Gray van Trikt, na verhoor door leden van de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname op last van de procureur-generaal, in verzekerde bewaring gesteld. Tegen Van Trikt was door de leiding van de Centrale Bank van Suriname, een strafklacht bij het Openbaar Ministerie ingediend. Van Trikt wordt ervan verdacht op oneigenlijke wijze gelden van de Bank te hebben misbruikt om een dure Range Rover en nog een kogelvrije terreinwagen, type Lexus, te kunnen aanschaffen. Ook zou de ex-governor van de Centrale Bank buiten medeweten van de Raad van Toezicht en de minister van Financiën, een contract zijn aangegaan met een Belgisch consultancybedrijf voor het verlenen van diensten en overmakingen van miljoenen euro’s die contractmatig waren ingebed. Binnen deze overmakingen zou er heel wat voor het bedrijf Orion waar Van Trikt hoofdaandeelhouder in is, aan de strijkstok blijven hangen. Het zijn deze vermeende oneigenlijke handelingen die Van Trikt zou hebben gepleegd die hem in problemen hebben gebracht en geresulteerd in zijn inbewaringstelling. Naar verluidt ontkent Van Trikt al de beschuldigingen. Zijn advocaten Kanhai en Kraag mogen volgens meldingen, nog geen contact met hun cliënt hebben. Ook zou Van Trikt de beide wagens waar het allemaal om begonnen is, inmiddels hebben ingeleverd bij de Centrale Bank. Een van de voertuigen zou naar wij vernemen, momenteel ten dienste zijn gesteld van de First Lady. Aanvankelijk heeft men ook nog getracht de aankoop van onroerend goed van Assuria door de Centrale Bank, in de schoenen te schuiven als zouden deze illegaal zijn geweest. Daar valt geen speld tussen te krijgen, want de minister van Financiën en vermoedelijk ook de Raad van Toezicht binnen de moederbank, wisten daar alles van. Ook de aanschaf van het zogeheten Blauwmeer door de Centrale Bank en destijds behorende tot De Surinaamsche Bank, kan Van Trikt niet louter worden verweten. Van deze transacties had de minister van Financiën weet en heeft zulks ook in De Nationale Assemblee bevestigd. Deze aankopen van de Centrale Bank bij Assuria en De Surinaamsche Bank, wenst Hoefdraad nu terug te draaien en brengt daarmede De Surinaamsche Bank wederom in moeilijk vaarwater. Nu ineens heeft Hoefdraad veel minder affiniteit met deze bank en wenst de aankopen van de Centrale Bank terug te draaien. Heeft dat misschien alles te maken met het feit dat de nieuwe CEO van de Surinaamse Bank, zich zeer kritisch heeft uitgelaten over het verdwijnen van een aanmerkelijk deel van de kasreserves van de commerciële banken bij de Centrale Bank? Wij zijn er bijna zeker van dat men thans rancuneuzer zal willen optreden tegen DSB, omdat de CEO beter wenst te letten op de penningen van zijn spaarders en die onder alle omstandigheden, beter wenst te beschermen. Van Trikt zit vast en het ingestelde politieonderzoek naar strafbare handelingen gepleegd binnen de Centrale Bank onder het beheer van Van Trikt, gaat gestadig voort. Het zou Keerpunt niet verbazen als er meer aan het licht komt en er meer mensen worden aangehouden en ingesloten. Maar al hetgeen Van Trikt van wordt beschuldigd, is naar onze mening maar ‘chicken feed’ als we kijken naar de financiële schade die de collectieve banken hebben geleden, nu blijkt dat een deel van hun kasreserves in collectieve zin gewoon gestolen is en ter beschikking is gesteld van minister Hoefdraad om die naar believen te spenderen. De kasreserves zijn vorig jaar door de commerciële banken onder het beheer van de Centrale Bank geplaatst, nadat door Van Trikt hiertoe druk op hen was uitgeoefend. Wij van Keerpunt, hadden toen reeds het gevoel dat deze stap niet zonder kwade bedoelingen werd genomen en dat is nu glashard naar voren gekomen. De regering Bouterse met Hoefdraad als minister van Financiën op de voorplecht, had heel duidelijke kwade bedoelingen met de kasreserves van de commerciële banken die haar op geen enkele wijze ten dienste gesteld mochten worden. Jim Bousaid, oud-directeur van de Hakrinbank en voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV, waarschuwde in mei vorig jaar, zeer nadrukkelijk de valuta kasreserves van de commerciële banken niet onder het beheer van de zwaar gepolitiseerde Centrale Bank te brengen, omdat hij er bang voor was dat die op illegale en onwettige wijze zouden worden aangewend door een overheid die reeds toen in ernstige financiële problemen verkeerde. En precies waar Bousaid toen voor waarschuwde en bang voor was, is gebeurd. Van Trikt als marionet van de regering Bouterse en de minister Hoefdraad van Financiën, heeft gezwicht en de mogelijkheid geboden, de kasreserves voor een deel te plunderen. De Surinaamse Bankiers Vereniging gaat in deze kwestie helemaal niet vrijuit en had nimmer moeten toestaan dat er zonder een gedegen controle, valuta kasreserves onder het beheer van een onbetrouwbare Centrale Bank leiding zouden worden geplaatst. Vooral gezien de ervaring die men toen al had met een Hoefdraad en zijn meer dan 1 miljard SRD opgelopen koersverlies en het verbieden van Gersie om de jaarverslagen waarin deze verliezen zouden worden opgenomen, te presenteren. Ook had men kunnen weten dat deze regering kwade bedoelingen had met het verwijderen van een integere Gersie en het benoemen van een niet macro-econoom en monetair deskundige. Gersie moest het veld ruimen, omdat hij niet bereid was de vernietigende monetaire financiering wederom ter hand te nemen en er ook niet aan zou meewerken te gaan rommelen in de zeer zwakke monetaire reserves van de moederbank. Van Trikt zou wel manipuleerbaar zijn en bereid naar de pijpen van Hoefdraad te dansen. Om toch nog deviezen in handen te krijgen, werd natuurlijk de list van de valuta kasreserves bedacht en werden de toen reeds gepolitiseerde commerciële banken (NDP infiltratie binnen de raden van commissarissen) onder druk gezet. Bij de Hakrinbank was de CEO al vervangen en bij DSB werd ook de leiding gewisseld met de bedoeling Hakrinbank en DSB in het gareel te krijgen. De regering Bouterse en Hoefdraad hadden toen reeds hun zinnen gezet op de valuta kasreserves om het grote gebrek aan vreemde valuta te kunnen opvangen. In alle stilte werd de roof van de kasreserves ingezet en de bankdirecteuren door middel van gemanipuleerde cijfers, enige tijd op het verkeerde been gezet, tot begin dit jaar de zaak toch uitlekte en het duidelijk werd dat men in collectieve zin de valutakasreserves had geplunderd, hetgeen gewoon diefstal is van het volksvermogen bij de commerciële banken. Ondertussen vernemen wij dat in het laatste kwartaal van 2019, er voor maar liefst 800 miljoen SRD monetair gefinancierd is. Is het dan nog vreemd dat de wisselkoersen thans op hol zijn geslagen en dagelijks een stijgende lijn vertonen? Men heeft nu Van Trikt voor twee auto’s en enkele grote overmakingen ingesloten. Fraude en diefstal zullen hem vermoedelijk worden aangesmeerd. Waar men vanwege de overheid over wenst te zwijgen, is de megadiefstal van 100 miljoen dollar aan valuta kasreserves, 100 miljoen dollar aan termijndeposito’s en een bedrag van 42 miljoen dollar aan swaps en vrije deviezen. Gaat men vanwege de Centrale Bank nu ook een strafklacht indienen tegen al de personen die van deze megaroof afweten en er doelbewust aan hebben meegedaan? De plundering van de valuta kasreserves weegt vele malen zwaarder dan de twee auto’s van Van Trikt en de overmakingen aan het Belgische consultancy bedrijf. Hoefdraad heeft in De Nationale Assemblee geen bevredigende antwoorden aan het college kunnen verschaffen van hoe de vork in de steel zit of heeft gezeten. De man trachtte de zaak steevast te omzeilen en heeft het college niet kunnen overtuigen. De regering Bouterse heeft een deel van de kasreserves geplunderd, dat heeft de vicepresident op podia bevestigd en op een stuntelige wijze getracht, de zaak te vergoelijken. Hier valt niets recht te praten. Binnen de muren van de Centrale bank is zeker 240 miljoen van de gemeenschap aan vreemde valuta gestolen en dat moet allemaal terugbetaald worden. De banken zullen in het belang van hun cliënten, drastische stappen moeten ondernemen om de gestolen penningen van hun cliënten terug te vorderen, willen ze geen totale onrust in de hand werken. Deze zaak krijgt zeker nog een lange staart en zolang er geen bevredigende signalen door de gemeenschap uit de financiële sector worden opgevangen, zullen de wisselkoersen niet stabiliseren, laat staan omlaag gaan.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249