April 28, 2019


HEKTRAWLERS VISSEN GEWOON IN ONZE WATEREN


April 28, 2019

Het visserscollectief heeft naar verluidt onlangs een gesprek gehad met president Bouterse en dat onderhoud hard betrekking over de latente verontrusting die leeft bij het collectief over de 6 nog steeds aanwezige Chinese hektrawlers in onze wateren en het ontbreken van duidelijkheid vanwege de overheid of deze fabrieksschepen nu wel of geen vergunning zullen krijgen om in onze wateren te gaan vissen. Het is inmiddels meer dan bekend dat deze schepen niet aan de voorwaarden voldoen om in onze wateren te mogen vissen. Keerpunt heeft er al vele malen op gewezen dat er hier een heel smerig spelletje vanwege de regering wordt gespeeld ten aanzien van alle personen die bij de Surinaamse visserij betrokken zijn. Deze fabrieksschepen zullen zonder enige twijfel enorme schade veroorzaken aan onze visbestanden en dat moet heel duidelijk zijn voor Bouterse en zijn regering. Er staat dan voor het visserscollectief niet anders op dat de Chinese hektrawlers uit onze wateren dienen te verdwijnen en de regering het Surinaamse belang voorop dient te stellen en niet moet zwichten voor een stel plunderaars van onze visgronden. Als Bouterse de vader van de natie is en dat wenst te benadrukken dan dient hij geen enkele visvergunning aan deze hektrawlers  en hun zetbazen te verlenen. Ook dient de president de exploitanten van deze schepen te sommeren uit de Surinaamse wateren en visgronden te verdwijnen.  Dat deze boten al maanden voor de kust liggen geeft aan dat men druk bezig is met lobbywerk om de regering alsnog over te halen de vergunningen te honoreren. Als Bouterse toch nog de vergunningen verstrekt zal hij dat ook in mei 2020 merken. Wat er allemaal tussen Bouterse en het Visserscollectief is besloten is voor Keerpunt niet duidelijk. Tegenwoordig komt men steeds met het in acht nemen van een ‘’persstilte’’ een fenomeen dat in strijd is met de openbaarheid van bestuur die deze regering zogenaamd propageert. Juist wanneer je met de zogeheten persstilte telkenmale naar voren treedt geef je aan dat je zaken in het geniep wenst te houden en het volk niet mag weten wat je achter de schermen aan het bekokstoven bent. Het wordt naar de mening van Keerpunt de hoogste tijd dat Bouterse en zijn regering meedeelt wat ze voor heeft met deze hektrawlers die niet zomaar en op goed geluk naar Suriname zijn gevaren. Er is deze Chinezen wat toegezegd en juist daarom zijn zes van deze plunderschepen hierheen gevaren. Op korte termijn dient er daarom duidelijkheid in deze kwestie te komen. In het belang van Suriname vindt Keerpunt dat de schepen naar elders moeten vertrekken. Bouterse en het collectief dienen daarom naar voren te treden.

Bij nadere verificatie is gebleken dat Bouterse wel de toezegging had gedaan aan het Visserscollectief dat de Chinese fabrieksschepen geen toestemming zouden krijgen om in onze wateren te vissen. Vanmorgen kon echter door Starnieuws worden gemeld,  dat twee van de zes Chinese hektrawlers wel gewoon aan het vissen zijn geslagen in onze territoriale wateren en wel in een gebied dat ligt tussen de Coppename en Albina en zulks indiceert dat in een streek met een lengte van  210 km meter voor onze kust, men de reusachtige netten gewoon illegaal of met toestemming van onze regering heeft uitgegooid. We hebben van meet af aan gezegd, dat de boten niet zomaar vanuit China hierheen zijn gevaren en dat er van regeringswege toezeggingen aan de Chinezen en hun lokale vertegenwoordigers zijn gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat bij deze toezeggingen binnen of buiten het ministerie van Landbouw, veeteelt en Visserij, enorme steekpenningen zijn betaald. Het is daarbij niet uitgesloten dat personen buiten de president om, de toezeggingen hebben gedaan en er financieel beter van zijn geworden. Nu is het duidelijk dat men gewoon vist en daarbij zijn er twee mogelijkheden waardoor dit mogelijk is geworden: óf de Chinezen zijn hondsbrutaal en zijn gewoon overgegaan tot het illegaal plunderen van ons visbestand óf de president heeft het visserscollectief voorgelogen en wist van meet af aan, dat eraan de Chinezen verstrekkende toezeggingen zijn gedaan waar zelfs hij niet omheen kan. Als de Chinezen zonder toestemming bezig zijn voor onze kust, laten ze zien maling te hebben aan onze bestuurders. We hebben echter daar onze ernstige twijfels over. Ook kan het zijn dat de regering onder druk is gezet door de Chinese diplomatieke vertegenwoordiging hier door haar erop te wijzen, dat de grootschalige Chinese hulp niet onbeantwoord kan blijven. De president van dit land heeft in deze kwestie geen keus en zal al de komende week moeten uitkomen met een verklaring hoe het komt dat de Chinese fabrieksschepen toch nog actief zijn geworden binnen onze territoriale wateren en economische zone.