GEKNIPT OF NIET GEKNIPT?

Het lag in de lijn der verwachtingen, dat de luitenant –kolonel Danielle Veira als directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV)niet zou kunnen worden gehandhaafd. Niet alleen door de affaire Rodney Cairo maar ook door haar affiliatie met de vorige regering  Bouterse, was het meer dan logisch dat Veira als hoofd van een inlichtingendienst, niet kon aanblijven. De zaak Cairo heeft gemaakt dat Veira als verdachte in een ernstige strafzaak mag worden gezien en daarom ook niet als directeur van DNV, kon blijven aanzitten. Veira wordt ervan verdacht, als hoofd van DNV, de opdracht te hebben gegeven aan ondergeschikten de militair Rodney Cairo  op 16 april van het vorige jaar te ontvoeren. De poging Cairo te ontvoeren mislukte, doordat de politie werd gealarmeerd door een oplettende buurman en zo de onvrijwillige medeneming  op niets uitliep. De gemaskerde mannen belast met de poging tot ontvoering van Cairo, verklaarden later de opdracht hiertoe te hebben gekregen van Veira.

Deze zaak is naar verluidt nog zeker niet geseponeerd, en het is daarom niet uitgesloten, dat Veira alsnog voor het gerecht zal moeten verschijnen. De regering heeft  nu besloten, een interim managementteam  voor DNV te benoemen, dat onder leiding zal staan van de majoor  Eria Wamenie en  Gerard  Kalka. Majoor Wamenie is officier hij het Nationaal Leger belast met logistieke aangelegenheden. Wat de rol van Kalka is, is ons vooralsnog niet bekend. De regering heeft het tweetal als interim- bestuurders aangesteld, tot vermoedelijk het moment is aangebroken, dat er wederom een nieuwe directeur wordt benoemd. Waar de overheid zeker wél op moet letten dat DNV, dat rechtstreeks onder de president valt en ook aan hem rapporteert, geleid wordt door capabele officieren, die een gedegen inlichtingenopleiding hebben genoten. DNV behoort een goed opererende professionele organisatie te zijn, en van tal van fromu’s gevrijwaard. Ook van onwettig en zelfs crimineel handelen dient DNV verschoond te worden. Het geval Cairo geeft glashelder aan, dat daar zeer bedenkelijke handelingen, werden gepleegd. Zaken moeten daar zeker in het gareel gebracht worden , want er is binnen DNV in de afgelopen jaren veel fout gegaan. Maar niet slechts binnen DNV, moet er verandering cq verbetering optreden.

Ook binnen het Nationaal Leger en de politie moet de bezem erin.  Bij het KPS moeten er binnen de leiding mutaties plaatsvinden, want  daar schort momenteel nog zeker het een en ander aan. Lieden die als marionetten van het vorige regiem fungeerden, werken naar verluidt nog steeds niet naar bevrediging mee, het korps naar behoren te laten functioneren. Bij het Nationaal Leger is  het niet anders en is de demotivatie door gebrek aan van alles troef. Ook is er in de voorbije tien jaar, heel veel fout gegaan binnen de grootste gewapende macht, en werd er door de voormalige bewindvoerder op defensie, nauwelijks rekening gehouden met hierarchische verhoudingen binnen het NL en werden manschappen misbruikt voor puur bewakingsdoeleinden van  veel particuliere objecten, waar veel geld mee verdiend werd.

Ook bij het Nationaal Leger zullen de mutaties in de leiding, niet kunnen uitblijven, willen we deze gewapende macht wederom gezonder maken en conform zijn grondwettelijke doelstellingen laten functioneren.  En wanneer deze mutaties worden doorgevoerd, moet het niet wederom zo zijn, dat men alleen kijkt naar partijloyalisme en weinig of geen rekening houdt met kennis, ervaring en professionalisme. De benoeming van commandanten binnen deze gewapende macht, moet zeker een weerspiegeling zijn van de etnische samenstelling van onze samenleving.  Ook dienen de nieuwe commandanten van de legeronderdelen kunnen bogen op goede opleidingen,  om zo in staat te zijn, de juiste leiding te geven. Partijpolitieke benoemingen hebben in de afgelopen tien jaar zeker al voor genoeg schade en achteruitgang gezorgd.

More
articles