Banken stellen leiderschap Roemer op prijs

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft gistermorgen een uitgebreid gesprek gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname de heer Maurice Roemer. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. De banken hebben tijdens deze bespreking afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”. Dit maakte de bankiersvereniging bekend in een persverklaring. De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet. De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op de brief met het commentaar van de banken. Hierin wordt duidelijk aangehaald waar de schoen wringt. De brief luidt als volgt: “Allereerst onze dank voor het onderhoud vanochtend en uw leiderschap in deze. Zoals meerdere keren is aangegeven, waren banken de afgelopen twee dagen dicht gebleven vanwege de rechts onzekere situatie waarin zij verkeerden bij het aannemen van de Wet ‘Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’ op 23 maart 2020. In het onderhoud van hedenochtend hebben de banken enkele zwaarwichtige redenen naar voren gebracht die in het rechtsbelang zijn van zowel onze klanten als onze medewerkers. Wij trachten hierbij een situatie te vermijden, waarbij banken tegen de wet handelen. In deze gaat het vooral om zaken die voortvloeien uit artikel 3 die de operaties van de banken raken:
• Het opnemen en storten van contante vreemde valuta;
• Het doen van vreemde valuta betalingen nationaal en internationaal;
• Het belasten van fees in vreemde valuta voor onze producten en diensten;
• Het uitlenen in vreemde valuta en daarvoor vreemde valuta rente te ontvangen.
U en uw team hebben aangegeven dat de zinsnede in artikel 3.1: “Het is een ieder, anders dan degene die bij of krachtens Wet daartoe bevoegd is…”van toepassing geacht moet worden op alle artikelen onder Artikel 3 en niet alleen Artikel 3.1. U heeft hierbij aangegeven dat alle artikelen onder Artikel 3 derhalve niet van toepassing zijn op de Algemene Banken.
Verder, ten aanzien van Artikel 2, heeft u de toezegging gedaan dat het wisselkoersbeleid, zoals tot voor kort wordt gehanteerd door de Bank, gehandhaafd blijft tot er nieuwe instructies komen vanuit de Bank. Hierbij zullen de Algemene Banken vooralsnog wel kosten in rekening kunnen brengen op wisseltransacties, maar deze mogen geen storende effecten hebben op de wisselkoersen. Niemand heeft hier baat bij – ook de Algemene Banken niet.
Het bestuur van de SBV heeft besloten zo snel als mogelijk amendementen te sturen naar u zodat deze meegenomen kunnen worden naar De Nationale Assemblee. In de overgangsperiode heeft de Centrale Bank van Suriname ons de toestemming verleend, om te continueren conform bovenstaande toezeggingen.
Wij danken u wederom voor uw open en constructieve opstelling richting de banken en bedanken u voor de geboden duidelijkheid”, aldus de SBV in haar schrijven aan de governor.

More
articles