Nieuwe governor neemt regering in bescherming

“De governor wil een con-tract tekenen met de ban-kiers, waarin een vrijwa-ringsclausule is opgeno-men. Dit zodat niemand civiel-nog strafrechtelijk kan worden vervolgd ten aan-zien van de “gebruikte” va-luta kasreserves” dit zegt de PL-parlementarier, In-grid Karta-Bink naar aan-leiding van ontwikkelingen met betrekking tot de ver-dwenen kasreserves en de verklaring die de minister van financien, Gillmore Hoefdraad, gisteren aan het parlement gaf. Volgens hem waren de internatio-nale reserves per eind 2019 US$ 647,5 miljoen. Hij merkte op, dat dat be-drag waarborgt, dat de kas-reserves van de banken nog steeds onderdeel zijn van de reserves. Echter heeft deze uitleg, de be-zorgdheid bij de indieners van het interpellatievoorstel niet kunnen wegnemen, gezien dit niet de cijfers zijn waarover zij zich zorgen maken. Volgens de oppo-sitie probeert de minister haar op allerlei manieren om de tuin te leiden. De oppositie diende hiertegen een motie van wantrouwen in, maar kon niet worden goedgekeurd, vanwege het tekort aan leden. “De minis-ter komt na vijftien dagen in het parlement en begint getallen te noemen, die het parlement hem totaal niets heeft gevraagd”, zegt Kar-ta-Bink. Volgens haar zou de minister voor zijn vertrek naar het buitenland, heb-ben aangegeven, dat de kasreserves bij de Centrale Bank van Suriname(CBvS) zonder medeweten van de bankiers zijn gebruikt voor verschillende doeleinden. Om die reden zou het par-lement stukken hebben op-gevraagd om de gebruikte 100 miljoen dollar te ver-klaren. “De minister komt vervolgens in het parlement en praat over 200 miljoen internationale reserves. Wij willen specifiek weten, waar de gelden van de ge-meenschap naar toe zijn gegaan”, aldus Karta-Bink.
Verder is volgens haar, het contract met de banken met betrekking tot de res-terende valuta kasreserves nog steeds niet getekend. Volgens Karta-Bink wil het parlement weten, wanneer en hoe deze ‘gestolen’ gel-den terugbetaald zullen worden. “Er wordt gespro-ken over een termijn van vijf jaar, die kan oplopen naar acht jaar en wel zon-der rente. Waar in de we-reld leent men geld, zonder daarop rente te betalen. Waarmee zijn wij bezig in dit land”, stelde de parle-mentariër. Ze gaf verder aan, zwaar teleurgesteld te zijn in de nieuwe governor van de CBvS, Maurice Roemer, die volgens haar nu al heeft gefaald met zijn beleid. “Als hij denkt dat hij op deze manier door zal gaan, kan hij liever nu al zijn functie neerleggen”, al-dus Karta-Bink. Zij vindt dat deze regering master is in het misleiden en dat ze het gisteren wederom hebben bewezen in het parlement.

More
articles