NOODKLOK GELUID VOOR CORONAVIRUS

De coördinator Milieuwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit, Max Huisden heeft afgelopen week zijn bezorgdheid geuit over de ernst van de haast pandemische COVID-19 uitbraak en de noodzaak tot 100% preventie en pro-actieve voorbereiding, op een onverhoopte uitbraak in Suriname. Huisden wilde met dit schrijven de aandacht van het BOG in het kader van het huidige Coronavirus, dat middels de ziekte COVID-19e de wereldbevolking in gevaar brengt. Nu, eind februari 2O2O zijn er in de wereld tientallen miljoenen mensen in quarantaine en meer dan 80.000 mensen besmet, en het neemt dagelijks toe. Dit kan betekenen dat de niet geregistreerde gevallen, wellicht schrikbarend hoger zouden kunnen liggen. Vele landen hebben de capaciteit om relatief snel te diagnosticeren, maatregelen te treffen en in de publiciteit te treden. Ontwikkelingslanden hebben die mogelijkheid slechts in zeer beperkte mate. Het gevolg is, dat we makkelijk achter de feiten aanlopen en tegelijkertijd met exponentieel groe-iend onheil opgescheept zitten. Keerpunt is daarom eens met de uitleg van deze wetenschapper, dat we als land 100% preventief te werk moeten gaan en juist door middel van een verantwoordelijke aanpak het vertrouwen van het volk bewaren, rust garanderen en paniek voorkomen. Dit, simpelweg omdat we ons niet anders kunnen permitteren. We zullen een uitbraak van COVID-19 in Suriname, niet makkelijk aankunnen; 100% preventie is nu dus onze enige en beste optie. Simultaan hieraan, moeten we ons nu reeds voorbereiden op een onverhoopte uitbraak in ons land; als we wachten op confirmatie van gevallen, zullen we te laat zijn. Ook zegt Huisden, dat we lering moeten trekken uit wat we nu zien gebeuren in meer dan 30 landen tegelijk, waaronder: Singapore, Korea, Japan, Italië, lran, Duitsland, Frankrijk, USA, Canada, Egypte, Libanon en Israël.
Er worden momenteel enkele bestaande anti-virale middelen getest om de effectiviteit op ook dit nieuw virus te bepalen, aangezien een nieuw medicament niet spoedig genoeg voorhanden kan zijn. Dit virus camoufleert zich bovendien door soortgelijke symptomen als de normale griep, te etaleren. Internationaal is men daarom overgestapt op een periode van verplichte quarantaine van iedereen die uit een potentieel besmet gebied komt, of potentieel in aanraking is geweest met zo iemand. Voorts blijkt ook dat na ontslag van genezen patiënten, deze wederom positief kunnen testen, waardoor nu zelfs een quarantaine na genezing wordt ingebouwd.
De directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), Minouche Bromet, heeft zeer gepast gereageerd op het schrijven van Max Huisden en zij zegt dat Volksgezondheid en het BOG sinds de uitbraak van Covid-19 in China, diverse voorbereidingsmaatregelen hebben getroffen. Het National Public Health Response-team van het ministerie van Volksgezondheid en een focal point van de PAHO, onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, drs. Cleopatra Jessurun, is in het leven geroepen om Suriname voor te bereiden op eventuele gevallen van Covid-19. Dit team heeft vanaf januari 2020 als doel een nationaal responseplan, Standaard Operationele Procedures (SOP), te ontwikkelen om de risico’s op de invoer en verspreiding van ziekten te beperken, epidemiologische surveillance voor vroegtijdige opsporing te verbeteren en de paraatheid in de gezondheidssector, te verhogen. Om deze dynamische SOP te voltooien, werden verschillende entiteiten geraadpleegd voor het voltooien van SOPs voor de diagnostiek, het klinisch management, de infectiepreventie- en controlemaatregelen, het beheer van quarantaine en isolatie en werden informatie- alsook trainingssessies gehouden. Keerpunt hoopt dat al deze voorbereidingen daadwerkelijk worden uitgevoerd, ter preventie van deze pandemische uitbraak, want begin deze maand heeft de Voedseltechnoloog Ricky Stutgard flink uitgehaald naar minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Stutgard was zeer gebelgd op sociale media en wilde weten, wat het plan van aanpak inhoudt in het kader van de coronavirusdreiging. Hij is van mening, dat niemand nog op de hoogte was van de maatregelen vanuit volksgezondheid, niemand wist waarover Elias sprak. Keerpunt hoopt dat de Surinaamse bevolking duidelijke voorlichting krijgt. Vervolgens willen wij weten, hoe er gecontroleerd en gescreend wordt op Zanderij of bij alle grensposten. Keerpunt is benieuwd of de grensposten ook voorzien zijn van isolatieruimten en hoeveel artsen en verpleegsters stand by zijn voor een eventuele uitbaak. Keerpunt roept het ministerie van Volksgezondheid nogmaals op, om voldoende preventieve maatregelen te treffen en alle nodige instanties te betrekken om de burgers in te lichten, want tot nu toe hebben de media steeds gezorgd voor voorlichting. Het is misschien ook raadzaam, om alvast mondkapjes te distribueren aan klinieken en afdoende instructies te geven over handhygiëne. Daarnaast moeten de Surinaamse autoriteiten strengere controles uitvoeren op mensen die het land illegaal binnenkomen, om zo te voorkomen dat besmette personen verder kunnen reizen en zo de ruimte bieden voor een grotere virus-besmetting.

More
articles