VES diep geschokt door opmaken valuta spaargelden van de burgers

Het uitgeven van de vreemde valuta spaargelden van de burgers zonder toestemming van de eigenaren is diefstal, zelfs als de Regering belooft het in 3 jaar terug te betalen. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), betreurt het dat zowel de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als die van de Bankiers Vereniging, de door haar gedane voorstellen tot beveiliging van deze valutareserves hooghartig en bewust in de wind heeft geslagen. Door de toevertrouwde valuta in te zetten ter ondersteuning van het verkwistend beleid van de Regering, welke ongetwijfeld de economie zal ontwrichten, hebben deze samen de gehele samenleving benadeeld en het vertrouwen van de burgers in deze autoriteiten ernstig geschaad. Het begon in mei 2019 toen de CBvS middels een voorschrift de banken opdroeg om 50 procent van de vreemde valuta spaargelden die de burgers bij de banken geplaatst hebben, aan de moederbank over te dragen. Dit bracht grote beroering bij de burgers. De Vereniging van Economisten in Suriname heeft op 3 juni 2019, een Openbare Discussieavond hierover gehouden. Daarbij zijn er presentaties gehouden door Drs. E. Frangie, voorzitter van de Bankiersvereniging en de voormalige bankiers Drs. J. Bousaid en Drs. E. Muller met een speciale bijdrage van Prof. Dr. A. Caram. Helaas had de toenmalige Governor afgemeld vanwege uitlandigheid en was niemand van de CBvS beschikbaar voor de discussie.

Tijdens de discussie kwam duidelijk naar voren het gebrek aan vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de CBvS, welke door diverse deelnemers als cruciaal werd aangemerkt. De moederbank heeft in het verleden meerdere malen de internationale reserves van het land opgemaakt. Vanwege dat gebrek aan vertrouwen in de CBvS kregen de banken indertijd van Governor Telting, toestemming om de valuta reserves in het buitenland te beleggen.

De banken hebben in 2019 in alle stilte meegewerkt aan het de facto overbrengen van (een deel van) de vreemde valuta kasreserves naar de CBvS met het argument dat er goede afspraken ter beveiliging waren gemaakt. Dit is echter geen interne zaak van CBvS en de handelsbanken alleen. De burgerij heeft recht op eerlijke en begrijpelijke informatie alsmede adequate waarborgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van hun valuta die zij in goed vertrouwen hebben geplaatst op rekeningen bij de Banken.

Aangezien de bezorgdheid bij de VES niet was weggenomen, heeft de VES  enkele voorstellen separaat aan de Bankiers Vereniging en de CBvS gedaan, waaronder:

1.Het publiceren van de jaarverslagen van de CBvS over 2015–2018 als basis voor vertrouwenwekkende afspraken.

2.Het institutioneel versterken van de Centrale Bank.

3.Het herformuleren van het Algemeen Voorschrift in de vorm van een Overeenkomst tussen partijen, met juridisch afdwingbare sancties.

4.Een voorzichtige stapsgewijze invoering, met als startpunt de dé-facto situatie (Fase 1)

5.Een gewijzigde samenstelling van de Strategic Investment Committee.

6.Een separate publicatie van de ontwikkeling van deze vreemde valuta kasreserves.

7.Het overbrengen van de resterende vreemde valuta kasreserve middelen (Fase 2) pas na een positieve evaluatie door externe deskundigen

Op 20 december j.l. heeft de VES in een schrijven aan de CBvS gevraagd om duidelijkheid te verschaffen omtrent de status van de vreemde valuta kasreserves die onder haar hoede zijn geplaatst. In dat schrijven zijn eerdergenoemde voorstellen ter beveiliging wederom herhaald. Zowel de CBvS als de Bankiers Vereniging hadden, ondanks mondelinge toezeggingen, genoemde voorstellen doodgezwegen en hebben nooit gereageerd op de voorstellen van de VES.

Hiermede heeft de Raad van Commissarissen en de directie van de Centrale Bank van Suriname het belang van de valutarekeninghouders ernstig geschaad. Tevens heeft de moederbank hiermee haar gezag als monetaire autoriteit compleet verspeeld.

Door de toevertrouwde valuta in te zetten ter ondersteuning van het verkwistend beleid van de Regering, welke ongetwijfeld de economie zal ontwrichten, hebben deze samen de gehele samenleving benadeeld. Want dat is precies waar de kern van het probleem ligt bij het verkeerde financieel-economisch beleid van de Regering. De VES betreurt het dat de Surinaamse Bankiers Vereniging zich zo gemakkelijk als een mak lammetje naar de slachtbank heeft laten ‘misleiden’, met de valutamiddelen van de burgers. Ze heeft zich niet sterk gemaakt tegenover de CBvS in het verdedigen van de belangen van haar valuta rekeninghouders. Anderzijds is het positief dat, hoewel het kwaad reeds geschied is, blijkens het persbericht van 30 januari, de Bankiers wakker zijn geworden en proberen te redden wat er nog van de vreemde valuta van de burgers te redden valt.

De VES eist volledige openheid van zaken zodat er adequate maatregelen kunnen worden getroffen ter correctie van de misstanden en vooral ter voorkoming van herhaling.

More
articles