ONZEKERHEID STIMULEERT ONRUST OP VALUTAFRONT

De regering Bouterse dient op zeer korte termijn het vacuum dat is ontstaan op de Centrale Bank van Suriname na het ontslag van governor Robert van Trikt en zijn directe vervangster Ingeborg Geduld-Nijman, snel op te vullen, wil ze niet dat er nog meer onzekerheid bij de gehele gemeenschap ontstaat. Ook bij de banken heerst er momenteel grote ongerustheid, omdat het niet helemaal duidelijk is, wie de leiding heeft over de Centrale Bank en wat voor beleid er vanuit de Moederbank wordt gevoerd en dan in het bijzonder voor wat betreft de aldaar door de commerciële banken ondergebrachte kasreserves in dollars en euro’s. Zoals bekend, werden de kasreserves, 50 procent in dollars en 100 procent in euro’s, het vorige jaar mei onder druk van governor Van Trikt, bij de Centrale Bank ondergebracht met een totale waarde van US dollar 1.3 miljard. Gelden die niet aan de staat Suriname toebehoren, maar van de burgers zijn en in goed vertrouwen ondergebracht bij de handelsbanken. Over hoe het nu precies zit met de voormelde kasreserves, is de afgelopen weken sinds het vertrek van Van Trikt, behoorlijk veel ruis en zelfs wat onrust ontstaan bij de handelsbanken en voorts de belanghebbenden. Het afgelopen weekend is er naar wij vernemen, overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de bankiersvereniging en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Vanwege de bankiersvereniging, wenst men duidelijkheid te hebben hoe het staat met de bij de Centrale Bank ondergebrachte vreemde valuta. Er zouden zaken spelen waar men zich bij de banken terdege ongerust over maakt. Met de staat en met name de minister van Financiën, zouden inmiddels afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de kasreserves en hun aanwending. Hieromtrent wordt op korte termijn een verklaring verwacht vanwege de Surinaamse Bankiers Vereniging. Na het vertrek van governor Van Trikt, heeft de bankiersvereniging een verklaring uitgegeven waarin erop gewezen werd dat men verwacht, dat het beleid wordt voortgezet en dat verdere nakoming van afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken die onder het beheer van de Centrale Bank geplaatst zijn, veilig te houden. Ook haalde de Surinaamse Bankiers Vereniging in mei van het vorige jaar aan, dat de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de Centrale Bank van Suriname gegeven wordt aan de National Risk Assessment, NRA, gegarandeerd wordt en er maatregelen dienen te worden getroffen om de vreemde valutakoers stabiel te houden. Tussen de Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financiën en de bankiersvereniging, werd destijds met betrekking tot de bij de Moederbank ondergebrachte kasreserves afgesproken, dat er een ‘Strategic Investment Committee’, SIC, zou worden ingesteld. In dit orgaan zouden de betrokken partijen gezamenlijk een beleid formuleren voor het op een juiste wijze besteden van de meergenoemde kasreserves. Door het gevoerde beleid van het SIC, zou de investering van de beschikbare kasreservemiddelen met voldoende waarborgen zijn omkleed. De kasreservemiddelen die door het SIC worden belegd, zouden op basis van dezelfde regels, zoals die momenteel gelden, worden ingezet waarbij de rendementen uit de beleggingen, ten gunste van de algemene banken zouden komen. De overeenkomst werd vanaf het onderbrengen van de kasreserves bij de Moederbank, niet ondertekend, noch door de Centrale Bank van Suriname, noch door het ministerie van Financiën. Hierdoor kon en kan zonder enige terughoudendheid wantrouwen in de ware bedoelingen van de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën ontstaan. Het is dan ook niet vreemd dat bij de commerciële banken een voortdurende ongerustheid heerst over de kasreserves die onder druk bij de Centrale Bank zijn geparkeerd en dat men die bezorgdheid ook nadrukkelijk onder de aandacht van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft gebracht. Gezien het feit dat de regering Bouterse in ernstige financiële problemen verkeert en dat ze een enorm gebrek heeft aan vreemde valuta, is het niet vreemd dat men zich bij de commerciële banken bezorgd maakt over de besteding van de kasreservemiddelen, zonder dat belanghebbende banken daar goed inzage in hebben en mede beslissingsbevoegdheid bij krijgen. Het is dan ook van zeer groot belang, dat de Surinaamse Bankiers Vereniging ten spoedigste met een concrete en geruststellende verklaring komt over hoe het precies zit met de kasreserves in vreemde valuta en of er nu wel een overeenkomst is gesloten en getekend met de Centrale Bank en het ministerie van Financiën, die de bestedingen van de kasreserves op een correcte wijze waarborgt.

More
articles