WAAR WAS DE STERKE ARM?

Op oudejaarsdag hebben zich vooral in de binnenstad, taferelen voorgedaan waar we ons eigenlijk diep voor moeten schamen. Los van het feit dat er bij de pagara-estafette veel te veel kleine kinderen in de stad aanwezig waren en gevaar liepen bij eventueel rondvliegend vuurwerk, hebben pubers zich vreselijk misdragen en was er in hoge mate sprake van alcoholmisbruik. Velen hebben meer dan verantwoord, alcohol achter de kiezen geworpen en daarbij zich ook nog tegoed gedaan aan drugs, met name ecstasy, xtc. Is dit de manier waarop thans het oude jaar vaarwel wordt gezegd en het nieuwe ingeluid? Hoe kan het, dat jeugdigen op de openbare weg zich zo overmatig te goed kunnen doen aan zwaar alcoholische dranken? Hoe kan het, dat de politie hier niet heeft ingegrepen? Het is toch niet toegestaan dat er in het openbaar en vooral door zeer jeugdigen, zoveel sopie wordt gedronken. De situatie was zo ernstig, dat jongeren de alcohol bij anderen naar binnengoten. Het oplopen van een alcoholvergiftiging was hierbij niet ondenkbaar. Het bevreemdt ons dan ook helemaal niet dat een aantal jongeren op de Spoed Eisende Hulp van het AZP is beland. Naar wij vernemen, was de politie helemaal niet in de naaste omgeving van de zwaar bezopen jongeren te zien.
Het wordt dan ook de hoogste tijd, dat erbij dit korps wordt ingegrepen, want de onverschilligheid bij menig dienstklopper, is nu meer dan duidelijk. Waar vooral op gewezen dient te worden, is de moreel-ethische verloedering die steeds verder om ons heen grijpt en niemand die er daadwerkelijk iets aan denkt te willen doen. Want er kan zeker wat aan worden gedaan. Misschien glijden we steeds verder af, omdat de huidige machthebbers geen aandacht of tijd wensen te besteden aan deze vormen van verloedering binnen de maatschappij. Dat er een totale, zogeheten ‘mind shift’ in dit land dient plaats te vinden, staat als een paal boven water. Misschien zal er na mei dit jaar, een andere wind waaien, waardoor ook de jeugd zal kunnen aankijken tegen andere leiders die wel weten wat het goede voorbeeld is en het te demonstreren.

More
articles