December 6, 2019


Arbeidsinspectie treedt op tegen overtreders arbeidswetgeving


December 6, 2019

Het proces van transformatie ter modernisering van de Arbeidsinspectie, resulteert geleidelijk aan in meer controles in bedrijven en werkplaatsen. Opgevallen is dat vooral bedrijven die verafgelegen zijn van het toezicht van de Arbeidsinspectie, zich niet houden aan de arbeidswetgeving. Administratieve verplichtingen worden niet voldaan, zoals het erop na houden van een arbeidslijst, arbeidsregister, vakantieregister en ongevallenregister die wettelijk verplicht zijn. Het ministerie benadrukt dat het niet kunnen aantonen van deze documenten, een overtreding oplevert. Dat geldt ook voor het ontbreken van documenten waaruit zou moeten blijken dat het personeel vakantietoelage heeft ontvangen en verzekerd is tegen bedrijfsongevallen. Uit de administratie van het bedrijf moet ook blijken of tenminste het minimumuurloon wordt uitbetaald en of de aangegane arbeidsovereenkomsten niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving. Voor overwerk is een overwerkvergunning vereist en voor het in dienst hebben van vreemdelingen is over het algemeen een werkvergunning vereist. Uit de controle blijkt, dat bepaalde werkgevers paspoorten van werknemers in beslag/bewaring nemen, ondanks dat ze daartoe niet gerechtigd zijn. Elk bedrijf moet zichtbaar de veiligheidsregels die gelden, hebben aangebracht. Uit de controle blijkt, dat veel bedrijven dit verzuimen. Een andere overtreding die de arbeidsinspectie heeft geconstateerd, is dat er niet altijd een opzichthoudend functionaris aanwezig is. Dat is een persoon die wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de naleving van de arbeidsregels in het bedrijf en het toezicht daarop. Deze persoon moet voor de Arbeidsinspectie te allen tijde aanspreekbaar zijn. Als deze persoon niet aanwezig is, dan is er sprake van een overtreding van de arbeidswetgeving. Bedrijfseigenaren en directieleden mogen daarom fysiek een bedrijf niet verlaten zonder een gelijkwaardig verantwoordelijke persoon in de plaats te stellen. De leidinggevende die de arbeidsinspecteurs te woord zal staan, moet zich kunnen uiten in het Nederlands, Surinaams of in het Engels. Uit de controle blijkt dat in bepaalde gevallen het niet mogelijk is om met de leidinggevende functionaris in deze talen te communiceren. Voor een vlotte communicatie bij de controle is het raadzaam om een functionaris aan te wijzen die een van deze drie talen goed spreekt. Ook is gebleken dat arbeidsinspecteurs soms gehinderd worden in de uitvoering van hun werkzaamheden. De inspecteurs zijn volgens de wet bevoegd om tijdens de controle in een bedrijf te allen tijde foto’s te maken als bewijs. Ze mogen hiertoe niet gehinderd worden door de werkgever en/of werknemer. Dit levert een ernstige overtreding op. De overtreders die de afgelopen weken op de bon zijn gezet, zullen zich moeten verantwoorden bij de rechter als ze niet binnen enkele weken hun boetes betalen. Het ministerie doet een beroep op alle werkgevers om zich te houden aan de arbeidswetgeving ter voorkoming dat proces-verbaal tegen hen zal worden opgemaakt. Ook wordt hen gevraagd om te checken of hun administratie met betrekking tot arbeid in orde is. Zo dienen de wettelijk verplichte documenten te allen tijde op de werkplek aanwezig te zijn, want het ministerie zal geen genoegen nemen met mondelinge uitleg hieromtrent. Het ministerie zal evenmin clementie betrachten als mocht blijken dat de verplichte documenten elders buiten het bedrijf in bewaring zijn. In dat geval gaat het ministerie ervan uit dat niet voldaan is aan de wettelijke verplichtingen. Maakt u contact met de Arbeidsinspectie om na te gaan of u voldoet aan al uw verplichtingen als er twijfels zijn.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249