October 2, 2019


Onderwijs wordt in lijn met grondwettelijke bepalingen gebracht


October 2, 2019

Het toezicht op ons onderwijs zal in overeenstemming worden gebracht met de grondwettelijke voorschriften en met de moderne opvattingen over onderwijstoezicht wereldwijd. Onderdeel ervan zal zijn de handhaving van de leerplichtwet. In het eerste kwartaal van het dienstjaar zal de implementatie van de nieuwe inspectiestructuur, het Nationale Instituut voor Onderwijstoezicht, een feit zijn. Dit deelde president Desiré Bouterse mee tijdens de jaarrede.
In dit dienstjaar zal, met het oog op de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs, extra aandacht besteed worden aan de implementatie van de organisatorische en bestuurlijke componenten van ICT-onderwijs. Een dringend vraagstuk dat thans geregeld zal worden, is de subsidie van de regering voor het onderwijs. Het bestaande subsidiebesluit zal volgens de president, herzien en omgebouwd worden naar een public private partnership met de betreffende instanties. Met het oog op het verstrekken van subsidie en transparantie, zullen van alle instanties de realisatiecijfers, – jaarplan en exploitatierekening – als basis dienen voor het te subsidiëren bedrag. De regering heeft thans besloten dat er geen heffing van de ouderbijdrage plaatsvindt voor leerlingen van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs op juniorenniveau.
De president gaf aan dat er verder gewerkt zal worden aan een oplossing van de problemen van het onderwijs in het binnenland. Daarbij zal worden gestreefd naar een integrale benadering van de problemen. “Het kan en mag niet waar zijn dat de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen afhankelijk is van het gebied in Suriname waar men woont”, aldus de president. Inhoudelijke vernieuwingen van het onderwijs zullen voortgezet worden. Daarbij zal veel aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid van materialen en middelen die voldoen aan de eisen van een pedagogisch-didactisch gezonde en verantwoorde onderwijsleeromgeving. Ook zal worden voortgegaan met de vernieuwingen van de opleidingen en instituten voor de opleiding van leerkrachten.

door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249