September 14, 2019


AANDELENEMISSIE HAKRINBANK


September 14, 2019

De Raad van Commissarissen heeft in de eerste helft van 2019, goedkeuring gegeven aan het voorstel van de directie voor het uitgeven van aandelen en een langlopende achtergestelde lening. De bedoeling is dat deze emissie in de tweede helft van 2019 zal plaatsvinden en behelst het uitgeven van 250.000 aandelen van nominaal SRD 0,15 en het plaatsen van een lening in US-dollar met de tegenwaarde van SRD 100 miljoen. De emissie betreft een verwatering voor bestaande aandeelhouders, die met zoveel woorden erkend is ter algemene vergadering van aandeelhouders 31 juli jongstleden, en is ook aangegeven in het Jaarverslag 2018. Het aantal uitstaande aandelen zal stijgen van 522.998 met 250.000 aandelen. Er bestaat hierbij een reëel risico van een waardedaling van grofweg 30 procent, terwijl wegens het openbare karakter, geen garantie is op dezelfde zeggenschap, zonder (onzekere) kapitaalinvestering door de bestaande aandeelhouders. Bij de recente aandelenemissie door De Surinaamsche Bank is voorts gebleken, dat toename van gekwalificeerde deelnemingen tevens een relevant en onwenselijk risico is. Nu aangekondigd is dat deze voor de vennootschap en aandeelhouders ingrijpende gebeurtenis voor de tweede helft van 2019 gepland is, hebben de aandeelhouders een onmiskenbaar spoedeisend belang bij hun vorderingen. Omdat er hardnekkige geruchten en herhaaldelijke nieuwsberichten over een fusie tussen de Hakrinbank en De Surinaamsche Bank, DSB, gaan, maken de aandeelhouders zich enorme zorgen. DSB is momenteel een verlieslatende kredietinstelling, waar de staat tevens een gekwalificeerde deelneming in houdt en aanmerkelijke zeggenschap over heeft. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AVA, is door de directie en Raad van Commissarissen niet geloofwaardig ontkend, dat een fusie op korte termijn verwachtbaar is, maar er werd juist gewezen op de voordelen en argumenten aangevoerd voor de wenselijkheid van de beruchte fusie. Hiermee gaven de aandeelhouders te kennen, dat zij nog steeds niet geloven, wat ze werd voorgehouden op de AVA van 31 juli. Keerpunt is van mening, dat gezien het belang van de staat in de Hakrinbank, er gelet moet worden op de stappen die er worden genomen ten aanzien van de voorgenomen greep op de financiële instellingen. De aandeelhouders van de Hakrinbank voorzagen dit dilemma en hadden daarom na de AVA per brief geëist, dat er onmiddellijk voor gezorgd werd, dat de Staat Suriname geen zeggenschap meer uitoefent binnen de besluitvorming in de AVA van de bank en daarbuiten. De aandeelhouders uitten hun bezorgdheid over de mogelijke fusie van de Hakrinbank en de structureel verlieslatende DSB. Volgens belanghebbenden is voor de Hakrinbank hetzelfde lot beschoren, indien De Surinaamsche Bank en de aandeelhouders Hakrinbank fuseren. Hakrinbank CEO Rafiek Sheorajpanday, zei daarom tijdens de AVA, dat erop dit moment geen gesprekken met DSB gevoerd worden over een fusie. Volgens Keerpunt staan de aandeelhouders in hun recht, zich ernstige zorgen te maken over de toekomst van hun investeringen. De directie heeft op de AVA haar deelname in het aandelenkapitaal van DSB meerdere malen moeten motiveren, omdat de solvabiliteitsratio van de Hakrinbank vóór de deelname al rond de 9 procent zat. Dit is onder de norm van 10 procent van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De deelname in DSB heeft geresulteerd in het verder dalen van deze ratio naar 7 procent. De aandeelhouders konden het besluit dus niet begrijpen. De directie heeft aangegeven, dat de deelname in DSB vanuit strategisch oogpunt gezien moet worden, waarbij de bank synergie- en schaalvoordelen zal proberen te realiseren. De Hakrinbank CEO zei duidelijk, dat het besluit om groot in te kopen in de aandelenemissie van DSB, een besluit is dat perspectiefvol is op de lange termijn. Met deze uitspraak gaf de CEO volgens Keerpunt aan, dat in de toekomst er voldoende positieve ontwikkelingen zullen zijn voor DSB en dat er daarom vanuit de Hakrinbank is geïnvesteerd in de aandelenemissie. Thans is de nieuwe CEO van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho, sinds augustus officieel in dienst. De man timmert hard aan de weg, want over minder dan twee weken moet hij de cijfers van de grootste Surinaam-sche bank presenteren op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Coutinho zal pas tijdens deze AVA benoemd worden als statutair directeur, dit moet conform de statuten van DSB tijdens de AVA gebeuren. Naar wij vernemen, zal DSB over het boekjaar 2018, weer verlies boeken, maar aangezien er nu een nieuwe wind waait door DSB, is het mogelijk dat voor het boekjaar 2019, positieve resultaten zullen worden ge-boekt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249