September 7, 2019


STAAT MISBRUIKT FINANCIËLE INSTELLINGEN


September 7, 2019

De rechtszaak die de aandeelhouders van de Hakrinbank tegen de directie, Raad van Commissarissen van de Hakrinbank, de Centrale Bank van Suriname en de Staat Suriname, met name het ministerie van Financiën heeft aangespannen, gaat aanstaande maandag 9 september voor. In een lijvig verzoekschrift brengen de aandeelhouders van de Hakrinbank hun uiterste bezorgdheid naar voren. In het verzoekschrift zijn de aandeelhouders van mening, dat de onafhankelijkheid van de Hakrinbank wordt aangetast, omdat zij actief meewerkt aan de machtsconcentratie van de Staat, binnen de bancaire sector als ge-heel. “Zo heeft de Hakrinbank in dit verband in 2018, kennelijk op instigatie van de Staat, dan wel in kennelijk overleg met de Staat, een gekwalificeerde deelneming ter grootte van ruim 18 procent verworven in een andere kredietinstelling, met name de Surinaamsche Bank N.V., en tegelijk nog eens twee gekwalificeerde deelnemingen van dezelfde grootte gefinancierd in dezelfde kredietinstelling, waarvan één voor een verzekeringsbedrijf waarin de Staat zelf meerderheidsaandeelhouder is (Self Reliance N.V.). De gekwalificeerde deelneming van de Staat in de Hakrin-bank en van de Hakrinbank en De Surinaamsche Bank N.V., hebben voorts nu reeds geleid tot (indirecte) bemoeienis van de Staat in de samenstelling van de directie van de be-treffende kredietinstelling (De Surinaamse Bank N.V.). De Hakrinbank heeft voorts, naar oordeel van het Hof van Justitie, haar zorgplicht jegens betreffende cliënt, althans kredietnemer, misbruikt en misbruik van haar executierecht gemaakt, om het politiek belang van beleidsmakers gerelateerd aan de Staat te doen prevaleren boven het belang van de Hakrinbank’’, aldus de aandeelhouders. De aandeelhouders van de Hakrinbank kunnen daarom niet stilzitten en toezien hoe de integriteit en de moeizaam opgebouwde reputatie van Hakrinbank als solide en be-trouwbare bank, te grabbel wordt gegooid en de Hakrin-bank aan het verworden is tot een vehikel van politieke belangen, niet in de laatste plaats door gedrag van de Staat als onwettige houder van een gekwalificeerde deelneming in deze kredietinstelling. In het verzoekschrift geven de aandeelhouders aan, dat een politiek georiënteerde (staats)machtsconcentratie in de financiële sector internationaal wordt onderkend als ongewenst. In bijvoorbeeld de Europese Unie (alle leden) en de Verenigde Staten van Amerika opererende bancaire toezichthouders, wettelijk verankerd, onafhankelijk van de politieke regeringen. Dit is helaas niet het geval binnen de Surinaamse si-tuatie en dat aspect wordt nog eens versterkt door de abominabele schuldenlast van de staat, die voor een bedrag van ruim 2.6 miljard SRD gefinancierd is door het lokale bankwezen, met een indicatie van forse verdere verhogingen in de niet door voldoende inkomsten gedekte begroting voor het komende dienstjaar. Zo zie je weer hoe de staat haar positie tegenover de financiële instellingen misbruikt. Het aandeel van de Staat in de totale kredietverlening, steeg afgelopen jaar naar ruim 22 procent. Keerpunt las in het verzoekschrift, dat er al jaren een stijging in de beleggingen in schatkistpapier merkbaar is, die de Hakrinbank en haar aandeelhouders geen voordeel oplevert, maar slechts het korte termijn belang van de Staat dient. Voorts worden er kredieten aan de overheid verstrekt en beslissingen genomen, die hun herkomst of legitimiteit niet kunnen vinden in bank technische onderbouwing. De aandeelhouders hebben groot gelijk om deze rechtszaak aan te gaan, want naar aanleiding van alle opgesomde punten is het duidelijk, dat er daadwerkelijk misbruik door deze overheid wordt gemaakt en dat de Hakrinbank er het slachtoffer van wordt.