Importstop en gebruiksverbod glyfosaat in Suriname

De regering heeft besloten de import van het verdelgingsmiddel glyfosaat ingaande 1 januari 2019 te verbieden. Het gebruik van dit middel in Suriname is derhalve ingaande 1 januari 2021 niet meer toegestaan. De overheid heeft dit besluit genomen, ondanks het feit dat het omstreden middel glyfosaat in de Verenigde Staten en de Europese Unie nog steeds wordt toegestaan.

Deze maatregel is getroffen op basis van het feit dat de World Health Organization (WHO) in 2015 (IARC) heeft aangegeven, dat dit middel mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), meldt dat deze beslissing is genomen uit voorzorg om onze samenleving te beschermen tegen alle negatieve gevolgen van glyfosaat. Het bovenstaande besluit staat vermeld in het Staatsbesluit van 08 januari 2019, houdende wijziging van het Staatsbesluit van 16 april 2012, ter uitvoering van artikel 9 lid 6 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1972 (G.B 1972 no. 151 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005) (S.B. 2005 no. 18) (Bestrijdingsmiddelen besluit 2011) (S.B. 2012 no. 65).

Deze herbicide met als handelsnaam Glyfosaat en of Round-up, kan als actieve stof hebben:

– Dimethylsulfonium salt

– Glyfosaat-ammonium

– Glyfosaat-diammonum

– Glyfosaat-dimethylammoniumchloride

– Glyfosaat- isopropylammonium

– Glyfosaat-kalium

– Glyfosaat-sesquisodium

De volgende herbiciden zijn verkrijgbaar in de handel: Glufosinaat Ammonium, Paraquat dichloride, 2-4 D, Metsuferon Methyl (alleen voor de rijstsector), Bispyribac sodium, Fenoxy-P-Ethyl en Clethodim.

Wanneer over alternatieven voor glyfosaat wordt gesproken, moet niet alleen uitgekeken worden naar andere chemische vervangingsmiddelen, maar ook naar andere mechanische mogelijkheden of teelttechnieken. Bij mechanisch is dat maaien met de brush cutter en daarna het maaisel als mulch tussen de planten plaatsen. Verder het tijdig ophalen van trenzen en grondbewerking met laag groeiende bodembedekkers vlinderbloemige planten (in boomgaarden) zijn van belang. Indien men toch voor een chemisch aanpak gaat, dient men wel de eigen veiligheid in acht te nemen door de juiste Persoonlijke Beschermingskleding (PPE) in acht te nemen en de gebruiksaanwijzingen stipt te volgen als het aankomt op dosering en herbetredingstijd.

Aan de samenleving wordt derhalve gevraagd zo min mogelijk of zelfs helemaal niet te werken met glyfosaat. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen om vervangingsmiddelen voor te stellen en zal via de afdeling Voorlichting, de gemeenschap blijven informeren over de gevolgen bij het gebruik van dit omstreden middel. LVV-minister Rabin Parmessar heeft in zijn beleid opgenomen en aangekondigd, dat zijn ministerie er mede voor moet zorgen, dat onze samenleving bespaard wordt van allerlei soorten ziekten die deze middelen teweeg kunnen brengen. Het is beter deze ziekten te voorkomen door de bewustwording op gang te brengen en te werken aan veilig voedsel. Wij zijn, aldus de minister, immers met zijn allen verantwoordelijk voor een gezonde samenleving.

More
articles