Skalians richten ravage aan milieu Paamaka gebied

Skalians die actief zijn in het Paamaka gebied, richten volgens de Commissie 10 Oktober 2018, een enorme ravage aan het milieu aan in dit gebied. De commissie zegt bij monde van voorzitter ing. L. Brunswijk en secretaris dr. R. Ravenberg, kennis te hebben genomen van de laatste verwerpelijke ontwikkelingen met betrekking tot de aanwezigheid van bijkans negen skalians in het Paamaka gebied.

De beelden die via sociale media worden verspreid, spreken boekdelen vanwege de ravage die deze skalians aanrichten aan het milieu in het Paamaka gebied. Daarnaast houden deze skalians totaal geen rekening met de veiligheid van de personen te water. Momenteel is het levensgevaarlijk om in de avonduren op de rivier te varen, omdat de skalians diverse ankerkoorden hebben gespannen over de rivier die in de avonduren moeilijk waar te nemen zijn, waardoor de kans op zinken van de boten potentieel aanwezig is. Vanwege het feit dat de rivier is uitgemijnd, hebben de skalians hun zinnen gezet op de eilanden en het vasteland in dat gebied.

De Paamaka gemeenschap wordt ernstig gedupeerd, waarbij hun leefomstandigheden drastisch zijn ontwricht. Meerdere personen uit dat gebied hebben de commissie om hulp gevraagd, zodat zij verlost kunnen worden uit deze huidige machteloze situatie. Het is ook gebleken dat er bepaalde dignitarissen zijn die hand- en spandiensten verlenen aan deze skalianhouders tegen vergoeding, waarbij het eigen belang prevaleert boven het algemeen belang. Deze dignitarissen verdedigen de aanwezigheid van de skalians met hand en tand. Deze negatieve ontwikkeling is al een tijdje gaande, zonder dat de overheid ingrijpt. Het is onbegrijpelijk waarom de regering tot op heden niet kan of wil optreden tegen skalianhouders. Dit verstrekt steeds het vermoeden, dat bepaalde politieke machthebbers ook deelhebben in de skalians. Ex-minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, had een poging ondernomen bij zijn aantreden in 2015, maar helaas is er niets van terechtgekomen. Het is nu meer dan duidelijk, dat er wet- en regelgeving moet worden ontwikkeld voor de skalians.

De Commissie 10 Oktober 2018 spreekt haar ernstige afkeuring uit over deze gang van zaken en leeft mee met de Paamaka gemeenschap die ernstig gebukt gaat onder de negatieve gevolgen van de skalian operaties. Door het niet ingrijpen van de overheid worden de grondwettelijke rechten van de Paamaka gemeenschap ernstig geschonden.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, zijn de volgende zaken opgenomen, te weten:

*Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.

*Artikel 2: Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

*Artikel 3: Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

*Artikel 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

*Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

In de Grondwet van de Republiek Suriname zijn de volgende zaken opgenomen, te weten:

*Artikel 8: 1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen. 2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.

*Artikel 9: 1. Een ieder heeft het recht op fysieke, psychische en morele integriteit. 2.Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, vernederende of onmenselijke behandeling of straf.

*Artikel 14: Een ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt beschermd door de wet.

Indien wij de bovenstaande wettelijke bepalingen in acht nemen, is het overduidelijk dat de Paamaka gemeenschap zeer machteloos en radeloos is. Het is overduidelijk en triest dat door egoïsme, bepaalde groepen in de Surinaamse samenleving de positieve gevoelens van vrijheidsbeleving nog steeds niet ervaren. Zij worden vooral psychisch uitgebuit en vernederd, waardoor zij niet kunnen genieten van hun daadwerkelijke leefomgeving.

De Commissie 10 Oktober 2018 roept de regering daarom op om zo snel als mogelijk drastische maatregelen te treffen, zodat de Paamaka gemeenschap wordt bevrijd van de huidige ‘katibo’ waarin de skalians hun vasthouden. De Paamaka gemeenschap heeft ook recht op een daadwerkelijk vrijheidsbeleving in hun traditionele woongebieden. Wij vragen de regering om de belangen van de gemeenschap boven de belangen van individuele burgers te stellen, ongeacht of deze individuen eigen partij- of regeringsleden zijn. De huidige situatie in het Paamaka gebied is zeer gespannen en explosief, waardoor de kans op confrontaties potentieel aanwezig is. De regering is zeker de hoofdschuldige in deze als zaken uit de hand gaan lopen. Daarom moet de regering nu resoluut optreden tegen de skalianhouders, zonder aanziens des persoon, aldus de Commissie 10 Oktober 2018.

More
articles