June 8, 2019


GEEN SPELLETJES MEER


June 8, 2019

Overal waar de regering burgers tegemoet probeert te komen, zijn er burgers die misbruik maken van de gelegenheid, terwijl anderen strikt de richtlijnen volgen. De Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, die valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft al jarenlang woningen in verschillende buurten die zij tegen een sociaal tarief verhuurt aan burgers. Maar er zijn heel veel mensen die er een gewoonte van gemaakt hebben niet te voldoen aan hun betalingsverplichting. In het parlement is gevraagd om mensen die een langdurige betalingsachterstand hebben, eventueel ontheffing te verlenen, maar gelukkig is de minister geen voorstander hiervan. Mensen moeten ophouden misbruik te maken van kansen die zij krijgen om vervolgens de afspraken niet na te komen. Overigens zou het ook oneerlijk zijn naar de rest van de huurders toe die al die jaren op tijd aan hun betalingsplicht hebben voldaan. Volgens de minister zullen er wel betalingsregelingen met de huurders getroffen worden en in het uiterste geval zal aan SVS-cliënten deels of gedeeltelijk dispensatie verleend worden. Goed is om na te gaan wat de reden is dat de huur niet is betaald. Sommigen maken gewoon misbruik, omdat zij weten dat het sociale huurwoningen zijn waar zij, ondanks dat ze niet betalen, toch in mogen blijven wonen. Het wordt tijd dat de regering harde maatregelen treft. Zulke spelletjes worden niet gespeeld met woningen van particulieren. De betaling wordt op tijd verricht en indien die uitblijft, moet de woning maar teruggegeven worden. Gezien de woningnood, zijn er genoeg andere mensen die erin willen wonen. Wij begrijpen dat de overheid de burgers tegemoet wil komen, maar de betaling kwijtschelden, is niet de juiste manier. Voordat een sociale huurwoning tyoegewezen wordt, dient er echt gecontroleerd te worden of de aanstaande bewoner aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Blijft de huur uit, dan moet de huurder gelijk aangesproken worden en er een regeling worden getroffen zodat de huur alsnog betaald wordt, dit om te voorkomen dat de huurschuld steeds verder oploopt. De gelden worden overigens weer gebruikt om andere behoeftigen te ondersteunen. Volgens de minister zal de betaling waar mogelijk via inhouding op het salaris plaatsvinden, waardoor betalingsachterstanden uitgesloten worden, voorts zal de controle strikt geschieden. Het moet een keertje afgelopen zijn met deze spelletjes.