June 1, 2019


ILLEGALITEIT IN BROKOPONDO


June 1, 2019

Het gaat weer helemaal mis in de zogeheten Roma Pit, die ligt in de goudconcessie van Rosebel Gold Mines, Iamgold. Er doen zich wederom totaal anarchistische toestanden voor nu er lieden die niet afkomstig zijn uit Koffiekamp en behorende tot het zogenaamde Makamboa goudzoekerscollectief, het gebied zijn binnengedrongen en zich in de Roma Pit met goudmijnactiviteiten bezighouden, zulks tot groot ongenoegen van de bewoners van Koffiekamp die van Iamgold toestemming hadden gekregen op beperkte schaal naar het edele metaal te zoeken. Honderden personen uit andere streken dan Koffiekamp, zijn nu op illegale wijze bezig in de Roma Pit en dus binnen de goudconcessie van Iamgold. Het is alsof de indringers hebben zitten wachten op het opblazen van het gesteente en ander materiaal in de voormelde pit om het gebied op illegale wijze binnen te stromen. De bewoners vinden dan ook dat de externe occupanten zo spoedig mogelijk uit de Roma Pit verwijderd moeten worden door de politie, omdat anders het risico bestaat dat Rosebel Gold Mines de overeenkomst van twee jaar, gesloten met Koffiekamp en Makamboa om er te mogen mijnen, niet zal verlengen. Rosebel Gold Mines heeft namelijk helemaal geen behoefte aan nog meer ongeregeldheden in haar concessiegebieden. De maatschappij zal dus ook zeker van de overheid verwachten, dat haar investeringen binnen de concessie en haar wingebieden worden beschermd en beveiligd. De politie, bijgestaan door andere veiligheidseenheden, is reeds in het gebied gearriveerd en zal de indringers zeker sommeren te vertrekken. Geven ze hieraan geen gevolg, dan zullen er additionele maatregelen genomen worden om de ontruiming gestalte te geven. De overheid dient ten spoedigste haar gezag te tonen en benadrukken. Het kan nimmer zo zijn dat anarchie dit land overneemt en multinationale ondernemingen die hier honderden miljoenen hebben geïnvesteerd, ervan overtuigd geraken dat hun investering in gevaar verkeert of niet voldoende beschermd wordt. We schijnen maar niet te begrijpen dat concessionarissen concessierechten en plichten hebben en die dienen te allen tijde geëerbiedigd te worden.  Rosebel Gold Mines, RGM  en Newmont  leveren momenteel een niet geringe bijdrage aan de deviezenpot van de staat en dienen daarom een sluitende bescherming  binnen de verleende concessies te genieten. De overheid dient daar nu meer dan ooit van doordrongen te zijn. Ze heeft dan ook geen keus en zal snel tot ontruiming binnen de Roma Pit moeten overgaan.