April 10, 2019


CBvS wil beheer vreemde valuta kasreserve banken


April 10, 2019

Sinds het aantreden van governor Robert van Trikt, is de monetaire reserve van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aanzienlijk gedaald. Dit verneemt de redactie van De West uit zeer betrouwbare bronnen. De post Buitenlandse Vorderingen en andere Buitenlandse Waarden van de weekbalans, vertoont volgens onze bronnen op 29 maart een aanmerkelijke daling ten opzichte van de weekbalans van 01 maart: ongeveer SRD 318 miljoen. Deze post geeft aan wat het bezit is aan deviezen en bestaat uit kasmiddelen, rekening‐courant tegoeden en beleggingen in vreemde munt. De buitenlandse vorderingen en de voorraad vreemd bankpapier (kasmiddelen), worden gewaardeerd tegen de aankoopkoersen van de Bank voor de desbetreffende valuta’s. Het deviezenbezit van de Bank vindt primair plaats uit hoofde van de aankoop van aan de staat (i) in valuta betaalde belastingen door de goud‐ en aardoliesector (ii) en in valuta afgedragen dividend door Staatsolie en Rosebel Gold Mines. Deze informatie is duidelijk te zien op de website van CBvS, bij Publicaties & Research. De koers die aan de onderkant van de weekbalans vermeld staat, is 7,39. Dit leidt tot de conclusie dat een zeer sterke daling van het bezit aan deviezen heeft plaatsgevonden. Volgens onze bron, heeft de CBvS afgelopen vrijdag een onderhoud gehad met alle lokale banken, waarbij de governor heeft aangegeven, dat hij 50 procent van de vreemde valuta kasreserve onder het beheer van de moederbank wil brengen. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 1 miljard SRD dat momenteel bij buitenlandse banken is gestald. Van dit bedrag moet 50 procent geparkeerd worden bij de CBvS. Dit bedrag is meer dan SRD 650 miljoen dat volgens artikel 21 van de Bankwet als voorschot is gegeven aan de regering. Volgens artikel 21 van de Bankwet, mag de regering 10 procent van de middelenraming lenen. De regering heeft per 1 maart 2019 conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname. Hiermee heeft de regering een aanvang gemaakt met monetaire financiering. Dit blijkt uit de publicatie van de weekbalans op de website van de moederbank van 1 tot 8 maart 2019. Het gaat om een bedrag van ruim SRD 670 miljoen (SRD 670.144.70) dat onttrokken zal worden uit de moederbank. Volgens onze bron is de huidige governor van plan het bedrag van de vreemde valuta kasreserve door te sluizen naar de staat voor het financieren van het begrotingstekort.