April 7, 2019


LEUGENS EN VERDRAAIING


April 7, 2019

Men komt op het podium in OCER en vertelt aan de aanwezigen dat het grootopperhoofd der Trio’s heeft besloten, dat slechts de NDP toegang zal worden verleend propaganda te maken in alle Trio dorpen die onder het gezag van deze granman vallen. Granman Asongo Alalaparu van de Trio stam, laat spoedig na deze misplaatste mededeling in OCER, weten verbaasd te zijn dat een brief gericht aan president Bouterse, in het partijcentrum van de NDP zou zijn voorgelezen. Het grootopperhoofd stelt via zijn tolk zich evenmin terug te kunnen vinden in de manier waarop de presentatie door een tweetal is geschied. Ook zou het gepresenteerde niet in overeenstemming zijn met hetgeen Asongo Alalaparu in zijn schrijven aan het staatshoofd heeft meegedeeld. De granman ontkent niet een brief aan Bouterse te hebben gericht, maar deed dat op persoonlijke titel. In de brief die OCER werd voorgelezen, zou hebben gestaan dat Bouterse de enige president is die wat voor Kwamalasemutu, de standplaats van het Trio opperhoofd, zou hebben gedaan.  Het zal voor een ieder duidelijk zijn, dat er mensen aan het werk zijn gezet om anderen te misleiden zelfs aan geschiedvervalsing te doen. Leugens en verdraaiing treden thans steeds meer op de voorgrond. Het is immers verkiezingstijd en men moet doen alsof de NDP-regeringen van Bouterse zoveel voor het achterland hebben gedaan. Hoe komt het dat het overgrote deel van de dorpen in het achterland al vele maanden zonder elektrische energie zit? Hoe komt het dat onder de regeringen van Bouterse, de medische voorzieningen en het onderwijs in het binnenland zo zienderogen achteruit zijn gegaan?  Dat inheemsen in het verre achterland nu over een eigen Cessna vliegtuig beschikken, komt omdat men moe is op de slechte vliegvoorzieningen van de overheid te moeten rekenen. Ook moet de NDP ophouden te liegen en verdraaien. Onder de regering van Venetiaan heeft men op verschillende momenten hulp geboden aan hetzelfde dorp van Asongo Alalaparu, toen er onvoldoende voedsel voorhanden was. Oogsten waren mislukt en er was dringend voedselhulp noodzakelijk, hetgeen toentertijd ook werd verleend. Op een gegeven moment werd onder de regering van Venetiaan besloten een detachement in Kwamalasemutu te stichten. Inheemse jongemannen uit het dorp, dertig in totaal, zouden het detachement moeten bemannen.  De toenmalige bevelhebber Mercuur, ondervond grote tegenwerking om dit initiatief door te voeren. Als reden werd opgegeven dat de inheemse jongemannen te gering geschoold waren om tot het Nationaal Leger toe te treden. Een huidige luitenant, kolonel D.V., werkte de zaak voortdurend tegen, ook werd er sabotage gepleegd bij de medische keuring. Er werd doorgezet door de legerleiding en het detachement kwam er. Hopelijk is Asongo Alalaparu deze goede ontwikkeling die moest zorgen voor de zuidelijke bewaking van ons territoir, niet vergeten. Er werden bovendien twee ATV’s aan het dorp door het Nationaal Leger verstrekt. De telefoonverbinding van Kwamalasemutu kwam ook onder de regering van Venetiaan tot stand. Ook de gezondheidszorg ging in die tijd zichtbaar vooruit. Al dit soort zaken wenst men thans te verbloemen en men tracht met leugens en verdraaiingen een andere voorstelling van zaken te geven. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.