August 6, 2018


EINDELIJK EEN ANDER VERHAAL


August 6, 2018

Het heeft veel te lang geduurd, maar toch brak het moment de afgelopen week aan, waarop oud-president Venetiaan en ere-voorzitter van de NPS onder meer geflankeerd door de huidige NPS voorzitter Rusland, zijn zegje kwam doen over hetgeen zich gedurende zijn laatste ambtsperiode heeft voltrokken met betrekking tot de Bauxietindustrie. Venetiaan stelde, dat er door zijn regering hard aan gewerkt is deze industrie voor ons land niet verloren te doen gaan en dat er daarom voortdurend overleg met zowel BHP-Billiton als Suralco is geweest. Dat de Suralco toentertijd niet van plan was te vertrekken, kon wel worden opgemaakt uit het overnemen van alle BHP-Billiton bezittingen in Suriname door de Suralco na het vertrek van de BHP-Billiton. Men had zelfs plannen om tot ontginning van de reserves in Nassau over te gaan en na Nassau was de focus gericht op de voorraden te Bakhuys. Tot het aftreden van de regering Venetiaan, waren de plannen van de Alcoa er niet op gericht op te breken in ons land en dit allemaal ofschoon het steeds moeilijker werd te concurreren op de internationale aluminium markt, gezien de dalende wereldmarktprijzen. Over de gesprekken die toentertijd werden gevoerd met de Alcoa werd volgens Venetiaan het parlement regelmatig ingelicht en van de juiste informatie voorzien. Na goedkeuring van DNA werd een gesloten Memorandum of Understandig, MoU met de Alcoa-Suralco L.L.C. van kracht. Volgens het oud-staatshoofd is het totaal onbegrijpelijk, dat de Alcoa nu wederom schermt met zogeheten haalbaarheidsstudies die zogenaamd in West –Suriname moeten worden uitgevoerd. Deze studies zijn allang uitgevoerd en liggen kant en klaar ter beschikking. Alle informatie over de aanwezige reserves zijn reeds uitvoerig in rapporten vastgelegd en gepresenteerd en dus hoeft er volgens Venetiaan geen enkele haalbaarheidsstudie meer verricht te worden. Venetiaan refereerde vermoedelijk naar de eerder gemaakte studies vanaf de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname en ook naar het grootschalig onderzoek dat door Suralco en BHP-Billiton in het Bakhuysgebied werden verricht en waarvan de resultaten bekend en vastgelegd zijn. Uit de gehele bijeenkomst van de NPS, waar onder meer Venetiaan het woord voerde en zaken verduidelijkte, kon worden opgemaakt dat tijdens zijn regering er helemaal nog geen sprake was van opbreken van de Suralco in ons land, laatstaan van het openbreken van de Brokopondo overeenkomst. Venetiaan vond het dan ook onterecht, dat de regering Bouterse tracht het vertrek van BHP-Billiton zijn regering in de schoenen te schuiven. De huidige regering tracht volgens de oud-president op die manier haar verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Dat een grote investering die betrekking had op het vestigen van een geïntegreerde aluminiumindustrie in West Suriname geen voortgang vond , lag helemaal niet aan zijn regering, maar aan een beslissing van Pittsburgh het hoofdkwartier van de Alcoa. Die vond de investering te grootschalig en besloot die dan ook tot nader order af te blazen. Suralco de dochter van de Alcoa heeft er destijds wel alles aan gedaan in ons land actief te blijven, door het plan van een geïntegreerde industrie in West-Suriname te schrappen en te werken aan een nieuw plan, dat inhield erts uit Bakhuys naar Paranam voor raffinage te vervoeren. Ook dit plan sneuvelde uiteindelijk, omdat Pittsburgh de kosten van transport vanuit Bakhuys naar Paranam te hoog vond. Men was toen al bezig met een nieuwe grootschalige investering in Ijsland en besloot daarom niet wederom in Suriname te investeren. Opvallend in deze gehele bauxietkwestie en het vertrek van de Alcoa uit Suriname, is dat na 2010 zaken helemaal uit de hand zijn gelopen en dat er niet lang na het aantreden van het kabinet Bouterse in 2010 er reeds grote irritatie ontstond binnen het management van de Alcoa, toen er vanuit NH al snel werd geopperd, de Brokopondo Krachtcentrale voor een symbolisch bedrag van SRD 1,- over te nemen. Hetgeen niets anders inhield, dan een nationalisering van de stuwdam. Ook ontkomen velen momenteel niet aan de indruk, dat bij de onderhandelingen tussen de regeringscommissie en de Alcoa niet het onderste uit de kan voor Suriname is gehaald en dat de Alcoa de lachende derde is en Suriname de grote verliezer. Wie de moeite heeft genomen om de MoU gesloten tussen de regering en de Alcoa goed te lezen, heeft kunnen concluderen dat er vanwege de Alcoa geen enkele concrete toezegging is gedaan, die zou kunnen leiden tot het spoedig weer opstarten van de bauxietindustrie in ons land. Het MoU wekt daarentegen zeker de indruk, dat het om een zoethoudertje van ons land gaat. Oud president Venetiaan heeft daarom ook heel terecht aangegeven, dat we ervoor moeten blijven waken dat onze overgebleven bauxietreserves niet in gijzeling worden genomen door handelingen gepleegd door onverantwoordelijke machthebbers, die niet het volks- en landsbelang voor ogen hebben.