June 2, 2018


OPVALLENDE BOYCOT


June 2, 2018

Dat het met de politievoorlichting niet goed zit, weten we al jaren. Daarom blijven wij stellen, dat we met veel weemoed terugdenken aan de periode waarin inspecteur Ronald Gajadhar en de politieofficier Naarden en de politieambtenaar Asontoe, daar ingedeeld waren. De laatste jaren heeft men heel bewust de informatie gecentraliseerd, zeer vermoedelijk met de bedoeling bepaalde zaken niet te onthullen. Dat de samenwerking met de media op deze manier zeer stroef of slecht verloopt, behoeft geen betoog. De afdeling weet vaak niet eens waar het over gaat en kan geen informatie verschaffen. Ook na het zogenaamd natrekken van een strafbaar feit dat zich zou hebben voorgedaan, is het vaak genoeg zo, dat de informatie toch niet aan het medium dat meer gegevens zoekt, kan worden gegeven. De politie schijnt er nu voor gekozen te hebben zo af en toe een persconferentie te houden wanneer ze tot het besef is geraakt, dat de gemeenschap toch nog een beetje moet worden geïnformeerd over misdrijven die zich hebben voorgedaan en die voor grote verontrusting hebben gezorgd. Wat ons is opgevallen, is dat het niet de eerste keer is dat onze krant niet wordt uitgenodigd voor de persconferentie. Heeft de leiding van het KPS daartoe de instructie gehad van hogerhand? Of zitten er thans in de leiding van dit korps, lieden die uit pure rancune dit medium niet inviteren? Dat wij geen verslag kunnen uitbrengen over al hetgeen de politie heeft verteld, komt door deze boycot van De West. Wij blijven wel hopen dat de leiding van het korps in het vervolg wel een uitnodiging naar ons doet uitgaan wanneer ze wederom belangrijke informatie, bestemd voor de samenleving, wenst vrij te geven.