March 13, 2015


25 JAAR GELEDEN


March 13, 2015

 5 – 10 maart 1990

Er valt in Albina een nieuwe golf van plunderingen te constateren. Er zijn nu nog maar vijf woningen in het grensplaatsje bewoond, daargelaten de indianendorpen aan de rand van het stadje. De leegstaande huizen hebben na het uitbreken van de gewapende strijd altijd al te lijden gehad van plunderaars die gebruik maakten van de verlatenheid van dit stadje om huisraad en dakbedekking weg te dragen. Bedrijven die door middel van de blauwgele of roze kaart, goederen betrekken via de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Economische Zaken, worden opnieuw geregistreerd. De gekleurde kaarten geven horecabedrijven aan, alsook bedrijven en eenmanszaakjes die op commerciële schaal voedsel produceren. Ook de zogenaamde collectieve huishoudens vallen onder deze groep. Ronnie Brunswijk, leider van het Jungle Commando, benadrukt tijdens een massameeting in Brokopondo, dat zijn organisatie absoluut niet voornemens is de wapens neer te leggen alvorens ontwikkeling en welvaart in het binnenland een feit zijn. Verder zegt hij dat momenteel voorbereidingen worden getroffen om te komen tot de oprichting van een politieke partij voor het binnenland. Hij zegt overtuigd te zijn dat die partij, die zal mogen rekenen op de ondersteuning van het Jungle Commando, de tien zetels van het binnenland zal veroveren. Uit het cellenhuis van het plitiebureau te Geyersvlijt zijn twaalf arrestanten gevlucht. Zij waren allen in voorarrest in een gezamenlijke cel. De arrestanten zagen kans de spijken van de cel door te zagen om zo te ontsnappen. De Surinaamse Luchtvaart Maatsschapij (SLM), voert op 3 april haar eerste vlucht met een Boeing 747 van Amsterdam naar Paramaribo uit. Al maanden is men zowel in Paramaribo als in Amsterdam, druk bezig zich op deze nieuwe mijlpaal voor te bereiden. De vergunningen van de schaafijverkopers zijn bijna af. Slechts de typewerkzaamheden moeten nog worden afgerond. Het betreft ongeveer 40 vergunningen. De Surinaamse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (VN) te New York, K.Nandoe, ondertekent de internationale conventie tegen huurlingen. In de preambule van de conventie wordt onder meer bevestigd dat recrutering, financiering en opleiding van huurlingen, dienen te worden beschouwd als strafbare feiten van ernstige zorg voor alle staten en dat een ieder, die een van deze feiten pleegt, dient te worden vervolgd of overgeleverd. De particuliere lijnbushoudersorganisatie vraagt het ministerie van Openbare Werken en Verkeer een veldonderzoek te doen naar de functionering van de particuliere lijnbussen in Suriname. De kritieke situatie waarin de bushouders verkeren, is kenbaar gemaakt bij het ministerie van Openbare Werken en Verkeer door de particuliere lijnbushoudersorganisatie. Het arbeidsconflict in het Diakonessenhuis dient voor de rechter in het Eerste Kanton, mr. Ombre. Mr.Baahr, advocaat van de vakbond, vraagt hierbij uitstel aan de rechter. Hij baseert zijn verzoek op het feit dat hij de dagvaarding pas enkele dagen terug heeft ontvangen. De kantonrechter verleent uitstel met de hoop dat partijen zelf een oplossing vinden voor het geschil. Lukt dit niet, dan kunnen de partijen opgeroepen worden door de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. De Tucajana’s bieden een manifest aan president Shankar aan. Hierin geven zij aan medewerking van de overheid te verlangen tot het verkrijgen van rechtstitel van de gronden die traditiegetrouw door de indianen worden bewoond. Hiermee verwoordt het manifest een eis die op 10 februari geformuleerd is op een vergadering te Matta waar alle indiaanse dignitarissen aanwezig waren. Staatsolie ondersteunt het voorstel van de bacovenbonden om te komen tot het hanteren van een aparte wisselkoers voor exporteurs. De baconvenbonden luidden enige tijd geleden de alarmklok over de inkomsten die de bacovenbedrijven ontvangen na afdracht van de in het buitenland ontvangen dollars. De bonden wijzen er op dat Surland voor elke dollar die het door export verdient, van de Centrale Bank sf. 1.80 ontvangt. Minister Werner Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling, installeert een interdepartementale commissie die belast is met de zorg van de markten in geheel Suriname. Het ministerie van Sociale Zaken, treft voorbereidingen om in opdracht van president Shankar voedselpakketten in het binnenland te distribueren. Sociale Zaken zal daaraan de uitbetalingen van achterstallige uitkeringen koppelen, zodat de binnenlandbewoners over geld kunnen beschikken om de pakketten te betalen. Individuele busexploitanten, willen zo gauw mogelijk de tarieven op de route die ze onderhouden verhogen. Ze zeggen deze verhoging te willen, ondanks afspraken tussen hun organisatie (PLO) en de minister van Openbare Werken en Verkeer. De acties binnen het Diakonessenhuis worden verder verscherpt. Hiertoe besluit de algemene ledenvergadering. Er zal op alle afdelingen met minimale bezetting worden gewerkt. De operatiekamer, het laboratorium, de röntgenafdeling, de apotheek en de technische diensten, blijven gesloten. 25 JAAR GELEDEN

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249