Arbeidsongeschiktheidsuitkering Surineds

In Nederland toucheerde per oktober 2014 een aantal van 24.440 personen die gecategoriseerd worden bij de herkomstgroepering ‘Surinamer’, een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit blijkt uit data van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die enkele dagen geleden werden geactualiseerd. Uit de gegevens komt verder naar voren dat dit aantal elke maand structureel toeneemt en ten opzichte van een jaar eerder nog 23.780 bedroeg. Het CBS heeft overigens een indeling bijgehouden van de diverse categorieën van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals uitkeringen op basis van Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong-gehandicapten (Wajong) en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Van de volgens de meest recente gegevens aan Surineds versterkte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, behoort het merendeel, namelijk 9850 uitkeringen, tot de WAO-uitkeringen. De WAO is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar). Voorts wordt door het CBS geregistreerd dat 7420 Surineds een Wajong-uitkering en 130 een WAZ-uitkering toucheren. De WIA behelst een wet die werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, het recht geeft op een uitkering. De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken. De WIA kent twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt. In totaal hebben 1690 personen van Surinaamse origine een IVA-uitkering en 5350 een WGA-uitkering.

More
articles