October 4, 2014


TREIN OF TRAM?


October 4, 2014

Afgelopen woensdag hield president Bouterse een wel twee uren durende toespraak in De Nationale Assemblee. Deze jaarlijkse toespraak had alles te maken met de aanbieding van het concept van de landsbegroting aan DNA. Bouterse ging uitvoerig in op de plannen die de regering in het laatste regerings- oftewel begrotingsjaar wenste te realiseren. Ook vertelde Bouterse hoe ‘’goed’’(?) zijn kabinet het wel had gedaan in het afgelopen jaar. Voordat Bouterse met zijn monoloog van wal stak liep de gehele oppositie de zaal van DNA uit. Ook buiten de assemblee was de belangstelling voor dit jaarlijks terugkerend evenement in het parlement zeer teleurstellend. De tenten voor de assemblee opgezet om de aanhang van dit kabinet te accommoderen bleven leeg. Het was in ieder geval voor ons duidelijk dat de aanhang van dit kabinet geen behoefte had om de president en zijn gevolg te komen bejubelen. Zoals we van deze president gewoon zijn , was het dan ook niet vreemd dat er weer beloften werden gedaan aan het Surinaamse volk. Beloften die naar onze mening zo langzamerhand vrijwel allemaal een utopisch karakter hebben. Een van de belangrijkste beloften was een project dat een tram- oftewel treinverbinding tussen Onverwacht en Paramaribo moet realiseren en dat nog wel voor de verkiezingen van 25 mei 2015. Wel laten we duidelijk zijn, dit tram of treinverhaal wordt nooit voor de verkiezingen van het volgend jaar gerealiseerd. Al zou men 24 uur per dag beginnen en morgen de taak aanvangen komt het project niet op tijd klaar. Het is van allergrootste belang dat de president niet met een verhaal komt over een tram cq treinverbinding zonder de totale details van het project kenbaar te maken. De volgende vragen kunnen aan het staatshoofd gesteld worden en het is gewoon van het allergrootste belang dat hij deze beantwoordt ware het alleen maar om nog geloofwaardig over te komen. Wordt het een volledige trein of tramverbinding? Zal de trein of tram voortgedreven worden door elektrische energie of door een diesellocomotief? Als het om elektrische energie gaat kunnen we meteen stellen dat we daar een chronisch tekort aan hebben. Om hoeveel treinen of trams gaat het? Waar zal het spoor precies moeten lopen? Is er in Para , Wanica en Paramaribo nog plaats om het spoor te doen lopen? Zal de regering niet op tal van problemen stuiten wanneer het spoor dient te worden aangelegd? Is het traject langs de oude spoorsloot langs de Indira Gandhiweg nog toegankelijk om wederom een spoorbaan aan te leggen? Krijgt de overheid niet te maken met eigendomspercelen waar al huizen en andere opstallen op gebouwd zijn.? Zal ze niet weer een spoorbrug bij moeten bouwen waar de tram of trein over zal moeten rijden? Waar komen de stations en perrons in en buiten onze hoofdstad te staan? Heeft men wel een goede haalbaarheidssstudie aan dit project verbonden? Hoe zit het met de logistiek rond dit project? Waar zal de tram of trein Paramaribo binnenrijden en waar wordt het eindstation geprojecteerd? Heeft de president gedacht aan de broodwinning van mensen die thans duizenden mensen op dagbasis vanuit Para en Wanica naar de stad transporteren? Wil de president ons duidelijk komen maken wie voor de gemaakte kosten zal opdraaien? Als dit project ooit van de grond zou mogen komen is het dan niet zo dat slechts mensen van Para en Wanica die niet ver van de Indira Gandhiweg wonen goed geholpen zullen worden? Hoe zit het met mensen die langs of dichtbij de Martin Luther Kingweg wonen? Komen die niet in aanmerking voor tram of treintransport? Suriname is niet onbekend met een spoorweg. In de koloniale tijd hadden we ook een landsspoorweg die liep vanuit het Valliantsplein in onze hoofdstad tot diep in het Brokopondo-gebied met als eindhalte Dam aan de Surinamerivier. De locomotieven en wagons staan voor een klein deel nog te Onverwacht. De locomotieven werden aangedreven door stoom en later door dieselmotoren. Door onder meer wegenaanleg en de hoge kosten die gepaard gingen met het onderhoud van landsspoorweg ging de gehele boel uiteindelijk teniet. Het staat buiten kijf dat er betere en snellere verbindingen moeten komen ten bate van het dagelijkse forensenverkeer. Elke regering die gedegen oplossingen weet te vinden en weet toe te passen voor het ontlasten van de overvolle verbindingswegen in de vroege ochtend en late middag heeft onze zegen. Dat er wat moet gebeuren om mensen op een snelle en adequate wijze van huis naar hun werk en terug te tranporteren is een must. Goede trein of tramverbindingen vanuit de districten naar de hoofdstad en terug zouden daar een oplossing voor kunnen zijn. Echter is het zo dat dergelijke projecten een hele goede voorbereiding vereisen en er dient vooral gekeken te worden of er haalbaarheid is voor een dergelijke onderneming. Ad-hoc projecten waarin een teki-nyan formule is opgenomen daar hebben we niets aan. En wij zijn daarom ook van mening dat het hier om de verkondiging van een ad-hoc gedachte gaat die op korte termijn en zo slecht voorbereid zeker geen goede kans van slagen heeft. Bouterse moet eens ophouden om mensen zand in de ogen te strooien. Hij heeft in 2010 zoveel beloofd en er is vrijwel niets van de grond gekomen. 18.000 woningen heeft hij beloofd en die zijn er niet gekomen en wat er wel gebouwd is, is door banken voorgefinancierd. Daarenboven is het zo dat de gebouwde woningen op veel plekken de broodnodige nutsvoorzieningen ontberen.  Bouterse mag niet denken dat hij met een tramproject dat zeker zijn naam zou kunnen dragen de verkiezingen van volgend jaar zal winnen. Wijdenbosch bouwde twee grote bruggen op zeer corrupte wijze , en verloor toch de verkiezingen in 2000 grandioos. Het Surinaamse volk is echt niet op zijn achterhoofd gevallen en heeft allang in de gaten wat waarheid en leugen is.  Beloven is nog steeds één en doen twee.  Velen zijn dan ook zwaar teleurgesteld en Badrisein heeft naar onze mening de zaak goed gezien. Een president kan zich voor het realiseren van de beoogde doelen en het voeren van goed bestuur onmogelijk doen omringen door een stel mensenrechtenschenders, recidivisten en notoire corruptelingen. Mensen die zeker niet voor het belang van land en volk werken maar slechts denken aan de eigen zak en voortdurend met de gedachte rondlopen van: ‘’Hoe kan ik stelen om zo snel mogelijk rijk te worden?’’ Op 25 mei van het komende jaar zal het volk zelf beslissen of ze kiest voor een veel beter alternatief of door wenst te wandelen op een heilloze weg.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249