October 3, 2014


Typologieën van money laundering (witwassen) en financiering terrorisme


October 3, 2014

Money laundering is het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Met de ontwikke-ling worden er steeds meer nieuwe methoden en technieken bedacht en toegepast door criminelen. Deze methoden en technieken worden pas duidelijk na observatie, analyse en onderzoek. Bij typologieën gaat het min of meer om methoden, tech-nieken en trends die toegepast worden bij money laundering en financiering van terrorisme (ML/FT). De typologieën worden internationaal vastgesteld door Financial Action Task Force (FATF), de intergouvermentele organisatie die zich bezig houdt met de bestrijding van ML/FT. Na vaststelling van nieuwe typologieën worden de lidlanden hierover geïn-formeerd. Er zijn tal van typologieën. Enkelen hiervan worden belicht. Omwisselen van valuta Grote hoeveelheden contant geld wordt omgewisseld in vreemde valuta. Het is een feit van algemeen bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta. Smurfing Bij smurfing maakt men gebruik van meerdere transacties, waarvan elke transactie kleiner is dan het minimum van de rapportageplicht aan de autoriteiten. Een smurf is dus een persoon die de meldingsplicht omzeild door meerdere con-tante transacties uit te voeren, waarvan de bedragen onder de meldgrens liggen. Deze methode is ook wel gekend onder de naam structuring. Het gebruik van dekmantelorganisaties Hierbij geeft de aanbieder van het geld te kennen dat hij handelt namens een bedrijf of vennootschap, veelal gevestigd in het buitenland. Hij geeft de opdracht het geld over te maken naar een bankrekening van desbetreffend bedrijf, waarna het geld onmiddellijk van die rekening wordt opge-nomen of verder wordt overgemaakt naar een andere reke-ning. Gelet op de soort activiteiten die de dekmantelorgani-satie zou verrichten, valt vaak op dat de bedragen onver-klaarbaar hoog zijn. Gebruik van credit cards of cheques Dit instrument verschaft toegang tot gelden binnen de finan-ciële instellingen. Voorbeeld: geldovermakingen (boven de meldgrens), waarbij gelden ter beschikking worden gesteld door middel van credit cards of in de vorm van cheques. Aankoop van dure producten Bij aankoop van waardevolle producten wordt de identiteit van de eigenaar verhuld, alsook de herkomst van gelden. Wire transfer Is het elektronisch overmaken van gelden tussen financiële instellingen en jurisdicties om detectie en confiscatie te vermijden. Underground banking (ondergronds bankieren) Is een informeel netwerk/mechanisme om gelden te ver-plaatsen en de identiteit van de eigenaar te verhullen. Ondergronds bankieren is de veelgebruikte aanduiding voor een specifieke vorm van financiële dienstverlening die buiten het formele financiële stelsel wordt aangeboden. Vrijwel altijd wordt hierbij gedoeld op overboekingen van contant geld naar het buitenland. Daarnaast houden ondergrondse banken zich bezig met het wisselen van vreemd geld en het lenen van geld. Kansspelen De herkomst van de gelden wordt verhuld.Voorbeeld: een bezoeker gaat met een groot bedrag naar een casino en koopt fiches. Hij gebruikt maar net enkele fiches. De rest brengt hij naar de kassa, doet zich voor alsof hij de fiches heeft gewonnen en vraagt of hij een cheque of contant geld kan ontvangen. Met het voordoen alsof hij het geld heeft gewonnen heeft hij zijn geld witgewassen. Valse identificatiebewijzen Men gebruikt valse documenten om de identiteit van degene die betrokken is bij ML/FT te verhullen. Gebruik van buitenlandse bankrekeningen Personen met illegale gelden openen bankrekeningen in het buitenland. Zo is hun vermogen verspreid en het is niet opvallend dat ze over illegale gelden beschikken. Gebruik maken van gate keepers (sommige vrije beroeps-beoefenaren). Hierbij wordt de identiteit van de uiteindelijke begunstigde verhuld, alsook de herkomst van de illegale gelden. Indien bij een concreet geval kenmerken zichtbaar zijn zoals hierboven beschreven, kan daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend. Volgende keer gaan wij het hebben over de intergouver-mentele organisaties, FATF en CFATF. Wordt vervolgd

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249