October 3, 2014


2 – 6 oktober 1998


October 3, 2014

President Ramsewak Shankar biedt de begroting voor het dienstjaar 1990 aan de Nationale Assemblée. Dit gebeurt tijdens een buitengewone openbare vergadering, die wordt bijgewoond door de Raad van Ministers en vele andere hooggeplaatsten. De aanvang van het nieuwe schooljaar verloopt zonder problemen. Er doen zich geen noemenswaardige problemen voor en de verwachting is, dat het over het algemeen een vrij goed schooljaar zal worden. Op de eerste schooldag zijn zowel de leerkrachten als de leerlingen zaken aan het organiseren. De SLM deelt mee dat zij te allen tijde bereid is vluchten naar het binnenland uit te voeren voor de overheid en particulieren, mits aan de wettelijke vereisten die zijn gesteld door de luchtvaartautoriteiten zijn voldaan en de veiligheid van vliegtuig en bemanning zijn gegarandeerd. Hoofd Binnenland van de SLM John Arron laat het Ministerie van Sociale Zaken weten, dat er geen vliegtuigen van de SLM op Stoelmanseiland mogen landen, zolang de luchtvaartdienst de SLM niet schriftelijk heeft bevestigd, dat het vliegveld door haar is geinspecteerd en veilig bevonden. Het aantal woningzoekenden in ons land is bijzonder groot. Zo staan er plusminus 2525 mensen geregistreerd die een woning zoeken. Marius Koeli, coördinator van de evacuees van Pontbuiten en Sophiaslust, zegt dat dit aantal steeds groter wordt. De president van de Republiek Suriname, ir. Ramsewak Shankar, doet in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber van het Nationaal Leger de opdracht uitgaan tot het instellen van een militaire controlepost nabij het Indianendorp Matta. Een militaire post wordt noodzakelijk geacht om te kunnen nagaan, wie en wat er zich zoal van en naar west Suriname begeeft. Er vinden volgens de regering nogal wat onoverzichtelijke activiteiten in West Suriname plaats. De Raad van Commissarissen van de suikeronderneming Marienburg onder leiding van C. van Driebergen, verleent directeur F.Samson eervol ontslag. Samson was een 5-jarig contract aangegaan, dat niet wordt verlengd. De Raad van Commissarissen zal er voortaan zelf de scepter zwaaien, en wordt diensthoofd E.Tjon A Ten aangesteld als coördinator binnen het bedrijf. CLO werknemers op de Luchthaven Zanderij gaan in een spontane sitdown Aktie, omdat het Ministerie van Economische Zaken nog steeds niet gezorgd heeft voor o.a. kleding over het jaar 1989. In het Braziliaanse tijdschrift Veja van 27 september verschijnt een artikel waarin staat dat legerbevelhebber Bouterse een nieuwe militaire staatsgreeep in Suriname beraamt. Bouterse is volgens het blad ontevreden over het tussen de Regering van president Shankar en de guerrilla beweging, aangevoerd door Ronnie Brunswijk, gesloten vredesakkoord. Het coupplan werd aan de minister van Buitenlandse Zaken van Brazilie Iwam de Souza Mendes gerapporteerd door de Nationale Inlichtingendienst van Brazilie SNI, die eind vorig jaar in Paramaribo werd opgezet. Kapiteins en basja’s van de Kwinties en Matuariërs begeven zich naar Paramaribo om de situatie in verband met de groep gewapende Matawai jongeren, die tekeer gaat, met het gezag in Paramaribo te bespreken. In een eerder gehouden werkbespreking, werd de houding van granman Lafanti onomwonden afgekeurd. Hij zou laakbaar gedrag hebben gedemonstreerd. Kwinties zijn niet bereid compromissen met de groep te sluiten want ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ volgens hen. Sinds het deviezenprobleem in Suriname zijn intrede deed, is net als bij vele andere producten, de prijs van verf en verfproducten schrikbarend gestegen. Vast is komen te staan, dat de prijs van verf vanaf 1982 met meer dan vijfhonderd procent is gestegen. Johan Hendrik Esajas is uit het bestuur van de Politiebond getreden en naar verluidt stapte ook Humphrey Tjin Liep Shie uit dit bestuur. Eerder bedankte het bestuurslid Eugene Nooitmeer, waardoor het bestuur van de Politiebond nu slechts uit vier personen bestaat. De Staatsraad beraadt zich in een spoedvergadering over de recente ontwikkelingen in het land onder andere de alarmerende berichten, welke de herwonnen democratie in gevaar brengen. De Raad is van oordeel, dat er alle aanleiding aanwezig is om nu krachtens art. 115 lid 1 sub 9 van de Grondwet (‘het zorgen voor de mobilisatie van het volk, wanneer het nationale belang zulks vereist’) het Surinaamse volk te mobiliseren tot behoud van de nog zo kort geleden herkregen democratie. De Raad doet daarom een beroep op het gehele Surinaamse volk, in het algemeen en in het bijzonder op alle politieke partijen, De Nationale Assemblée en de functionele groeperingen om in het nationaal belang eensgezind de vastberaden wil van ons volk om het behoud van de verworven democratie op duidelijke en waardige wijze, tot uitdrukking te brengen. De voorzitter van de Nationale Assemblée, mr.J.Lachmon wordt op maandag 9 oktober omstreeks elf uur in de morgen te Bigi Poika verwacht voor het gesprek met de leiding van de Tucayana Amazones. De Tucayana Amazones dreigt tijdens de persbriefing de akties te zullen verscherpen indien de overheid de uitkering van de sociale uitkeringen in het binnenland continueert. Zij zijn van mening dat de overheid hiermee de terroristen (het Jungle Commando) steunt en hen de gelegenheid biedt, voort te bestaan. De Raad van Commissaris-sen van de SLM deelt mee, dat de directeur van de SLM mr.Atta Mungra zijn functie ter beschikking stelt. Met de directeur is in overleg met de aandeelhouders een ontslagregeling overeengekomen, waarbij hij ingaande 1 januari 1990 zijn verlof opneemt en aansluitend daarop de dienstbetrekking wordt beeindigd.