Suriname neemt deel aan de 17e United Nations Forum on Forests

Miriam Mac Intosh, directeur van het directoraat Buitenlandse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op woensdag 11 mei virtueel deelgenomen aan de 17e zitting van het United Nations Forum on Forests (UNFF17).

Mac Intosh fungeerde als voorzitter van het forum en als vertegenwoordiger van Suriname, zijnde lid van het Amazone Samenwerkingsverdrag. Mac Intosh gaf aan dat het UNFF in de loop der jaren profiteerde van de actieve betrokkenheid van regionale en sub-regionale partners. De bijdragen van regionale entiteiten zoals de Amazon Regional Forest Cooperation, zijn van cruciaal belang om de wereldwijd overeengekomen doelen alsook de doelen op lokaal niveau te bereiken.

Mac Intosh stelde dat de relevantie van ons Amazonegebied al meer dan 40 jaar wordt onderstreept door gezamenlijke inspanningen, zoals aangegeven in het Amazone Samenwerkingsverdrag van de ACTO. Zij benadrukte dat de ‘Amazoniërs’ deze samenwerking naar een hoger niveau hebben getild door het proces op meerdere vlakken te versterken. De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) is een intergouvernementele organisatie opgericht door Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela, die de Amazon Cooperation Treaty (ACT 1978) hebben ondertekend. Een vijfde van het bosareaal van de wereld bevindt zich op het grondgebied van deze landen en ongeveer 70 procent bevindt zich in het Amazonegebied. De ACTO draagt bij aan het opbouwen van de capaciteit van haar lidstaten, en bevordert behoud en duurzaam bosbeheer in het Amazonegebied, inclusief Suriname welke een hoge bebossing en lage ontbossing heeft en ook CO2-negatief land is. Suriname hecht daarom groot belang aan de ACTO als essentieel en noodzakelijk platform voor regionale samenwerking en collectieve actie. De Amazonebossen worden erkend vanwege hun belang en cruciale rol tegen klimaatverandering. Daarnaast wordt ook erkend dat de voortdurende risico’s waaraan de bossen worden blootgesteld, zoals ontbossing en degradatie, het hoofd moeten worden geboden.  De directeur stelde in haar betoog dat de nieuwe samenwerkingsinstrumenten van de ACTO, zoals het Regionale Bosprogramma en het Biologische Diversiteitsprogramma, de voortgang en implementatie van de strategische samenwerking tussen haar lidstaten zal versnellen om de Global Forest Goals en ook de UN Sustainable Development Agenda 2030 te bereiken. ‘’Daarom willen wij nogmaals onze stellige toewijding benadrukken om deze regionale inspanningen van ACTO op een gecoördineerde en alomvattende wijze te ondersteunen’’, aldus Mac Intosh.

More
articles