HEEFT DE REGERING ZICH BEMOEID MET NRA?

De publieke versie van de National Risk Assessment werd afgelopen week na 9 maanden met het “publiek” gedeeld. Het was een nare bevalling, want ja alleen een zwangerschap duurt normaal gesproken 9 maanden en daarna moet de vrouw bevallen. Het “kindje” oftewel de publieke versie van het NRA- rapport werd gedeeld en de media mocht er eindelijk over beschikken.

De redactie van De West, had al drie weken geleden de publieke versie in haar bezit en had naar aanleiding daarvan, een reeks aan verschillende artikelen gepubliceerd. Let wel, de publicaties van de redactie waren naar aanleiding van de versie waar het voorwoord afkomstig was van mr. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team (PMT) National Risk Assesment (NRA). Wat onze verbazing schetste was, dat het voorwoord van de voorzitter PMT totaal uit de versie van afgelopen week, was gehaald en daarvoor in de plaats het voorwoord over de nationale risicoanalyse van president Chandrikapersad Santokhi geplaatst was. In zijn voorwoord zegt Santokhi, dat de regering het gedetailleerde rapport en de samenvatting voor het publiek heeft goedgekeurd. Maar wij vragen ons af, waarop die uitspraak slaat? Het NRA-rapport behoort een onafhankelijk rapport te zijn en is voorzien van aanbevelingen. Het onderzoek is gedaan in de periode 2019 tot medio 2020, waar de huidige regering niets mee te maken had. Dus waarom vond de regering Santokhi het nodig, het rapport “goed te keuren”? Wij van keerpunt begrijpen niet waarom de regering zich geroepen voelde en in staat achtte, de rapporten van het onafhankelijke projectmanagementteam goed te keuren. Van Dijk-Silos haar naam is in een regel genoemd in het rapport en daarna is duidelijk te zien, dat er bepaalde delen ontbreken vanwege de blanco pagina’s en daardoor klopt de inhoudsopgave niet meer met de versie die was ingeleverd in maart 2021.

Van Dijk- Silos heeft duidelijk laten weten, dat zij zeer ontstemd is, dat er belangrijke delen zijn weggelaten en er zijn veranderingen aangebracht, zelfs in de tabellen. Ook over het bestaande voorwoord, waarin het team dat het NRA-rapport gemaakt heeft, wordt bedankt voor zijn enorme inzet, is weggelaten. Hans Moison, ex-directielid van De Surinaamsche Bank,  registeraccountant en adviseur in de financiële sector, opperde eerder deze week of de regering zich ook bemoeid heeft met de tekst van de rapporten.

Deze vraag is inmiddels beantwoord. Van Dijk-Silos heeft duidelijk aangegeven, dat zonder overleg met de opstellers, het rapport is gewijzigd. Er is volgens haar onprofessioneel in het rapport gesneden, dat on-samenhangend en verwarrend is geworden. Het rapport heeft daardoor volgens haar aan waarde ingeboet. De uiteindelijk gepubliceerde versie is een ‘gemangelde versie’ geworden. Van Dijk-Silos is bevreesd, dat ook gesneden is in het volledige rapport voor de CFATF. Zij hoopt niet dat zaken weggemoffeld zijn, want Suriname kan daardoor geblacklist worden. Wij zijn het eens met de uitspraken van Van Dijk- Silos, dat het verwerpelijk is dat de regering het rapport zou hebben gewijzigd, zonder daarvoor in overleg te treden met het projectmanagementteam en zodoende zonder overleg wijzigingen aan te brengen in het rapport. Met deze aanpak wekt de regering de verdenking op zich, dat zij de bevindingen en conclusies minder scherp heeft willen formuleren dan het projectmanagementteam dat heeft gedaan. Het is naar onze mening daarom ook onnodig geweest om een door de president persoonlijk ondertekend voorwoord en addendum in het rapport, op te nemen. De pu-blieke versie moest vanaf het moment dat het werd overhandigd aan de governor, ook gedeeld worden met het publiek, vandaar dat er twee versie waren geproduceerd. De uitgebreide versie was voor de regering en de publieke versie moest openbaar zijn op een website.  “Een onderzoek als de nationale risicoanalyse (NRA), heeft mede tot doel het vertrouwen in Suriname te herstellen. Uit de bevindingen, conclusies en aanbevelingen blijkt dat Suriname nog een lange weg heeft te gaan bij het verbeteren van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Het door de president ondertekende addendum bij het rapport, lijkt een onhandige poging om te onderbouwen dat Suriname voor wat dat betreft op de goede weg is. De regering had in een apart document op hoofdlijnen kunnen vermelden, op welke wijze de specifieke aanbevelingen zullen worden gerealiseerd en wat daarvoor realistische tijdlijnen zijn. Nu de regering volgens Van Dijk-Silos zonder overleg met het projectmanagementteam belangrijke wijzigingen in het rapport heeft aangebracht, richt zij hiermede grote schade aan.

Hoe kunnen we verwachten dat het vertrouwen in Suriname wordt hersteld, wanneer zelfs de regering in deze kwestie dubieus overkomst? De grote toegevoegde waarde van de nationale risicoanalyse is voor een belangrijk deel tenietgedaan”, aldus Hans Moison.

More
articles