Achaibersing voorstander verlaging Zegelrechten

De behandeling van de ontwerpwet in De Nationale Assemblee (DNA) houdende nadere wijziging van de Zegelwet en het Decreet Uitgifte Domeingrond, werd gisteren voortgezet. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, verklaarde dat er voorgesteld is het percentage van 7 procent terug te brengen naar 4 procent. Doordat de financieel-economische situatie van het land verslechterd is, maakt  dit het verkrijgen van een stuk grond om te kunnen bouwen onmogelijk, waardoor ook de woningnood toeneemt. Achaibersing zei, dat van overheidswege er op verschillende niveaus maatregelen getroffen worden deze woningnood terug te dringen. “De verlaging van het Zegelrecht van 7 procent naar een half procent voor familieoverdrachten en de verlaging van Zegelrecht van 7 procent naar 4 procent, wordt ondersteund”, aldus Achaibersing. Volgens hem behoeft het geen redenering dat de wijziging van het Zegelrecht een bijdrage in positieve zin zal kunnen zijn, de woningnood en de boedelvorming opgelost te krijgen. Achaibersing zei, dat het percentage dat wordt geheven voor de overdrachtskosten met uitzondering van het zakelijk recht tussen bloedverwanten van 4 procent, wel enige impact kan hebben op de groep van personen die nog geen perceel heeft. “Voornamelijk jonge gezinnen, die nog noodgedwongen bij ouders inwonen, krijgen door de verlaging van de kosten, de mogelijkheid te kunnen investeren”, stelde de bewindsman. Verder is het een feit, dat voor ouders die een stuk perceel wensen over te dragen aan kinderen en kleinkinderen, zij vanwege de hoge overdrachtskosten, niet in staat zijn deze transactie te plegen, hetgeen boedelvorming tot gevolg heeft.

Achaibersing verklaarde, dat wanneer de inkomsten van de Zegelrechten over de periode van januari tot en met juli 2021 in beschouwing genomen wordt, er in de maand juni dan sprake is van een afname.

“In totaal is het incasso aan zegelkosten ongeveer 77,6 miljoen, waarvan gemiddeld circa 12 miljoen per maand met de maand juli 5,3 miljoen”, haalde Achaibersing aan.  Volgens hem, is het daarom geboden om in de overdracht kostensfeer maatregelen te treffen, waarna er dan een daling te bemerken is in de transacties van onroerende goederen. In 2020 is aan zegelkosten in totaal een bedrag van circa 80 miljoen gestort. De toename in het eerste halfjaar is het gevolg van de koersaanpassing. De koers is verder in juni aangepast, waarbij dat de reden is voor de terugval van de zegelkosten in de maand juli. Echter ontbreekt er informatie naar het onderscheid van bloedverwant of overige overdrachtskosten. Opgemerkt kan worden dat verlaging van elk percentage een vermindering van circa 2 miljoen per maand zal bedragen, uitgaande van een koers van ongeveer 23,8 SRD voor de euro. “Vanwege de verlaging van Zegelrecht, zal het aantal transacties binnen het onroerend goed gebeuren toenemen, vanwege het verminderen van financiële drempels bij de overdracht”, aldus Achaibersing.

More
articles