NRA-RAPPORT NOG STEEDS NIET TOEGANKELIJK?

Het National Risk Assessment (NRA) rapport is inmiddels af en is sinds 1 maart van dit jaar, overhandigd aan de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer.

Ook president Santokhi bezit een kopie van het rapport. Aan het rapport is een publieke versie gekoppeld. Helaas zijn we bijna twee maanden verder en de bevolking en de media hebben tot nog toe geen inzage gehad in dit belangrijke rapport.

Keerpunt vraagt zich af, er eigenlijk valt te verbergen. Wij gingen ervan uit, dat deze regering transparantie zou demonstreren en ons tenminste binnen een maand, op de hoogte zou brengen van de stand van zaken en bevindingen van het team vastgelegd in het rapport. Keerpunt weet allang dat de NRA tot doel heeft te komen tot een evaluatie, waaruit zou blijken op welke wijze Suriname voldoet aan de Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen tegen onder andere het witwassen van geld, terrorismefinanciering en bestrijding van corruptie. Uit statistieken die werden gepresenteerd door mr. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team, is namelijk gebleken dat drugshandel, roofovervallen en fraude, de delicten zijn die een hoge bedreiging vormen voor Suriname in het kader van het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering, en dat de drugshandel de hoogste dreiging vormt.

Daarom zullen wij altijd blijven pleiten voor openbaarheid van bestuur en in het kader van het NRA-rapport, is het heel belangrijk, dat de publieke versie heel gauw wordt vrijgegeven, zodat de andere sectoren aan de slag kunnen. Voornamelijk voor de financiële sector (c.q. de lokale banken) die een geweldige impact heeft in elk land. Het is naar onze mening heel belangrijk, omdat ze dan een groot deel van hun compliance beleid aangepast kunnen hebben, voordat de mutual evaluation het komend jaar begint. Het is van belang dat de financiële sector positief wordt beoordeeld, zodat er geen stringente maatregelen komen en wel specifiek tegen de banken. Dit zal heel veel nadelige gevolgen hebben voor het economisch verkeer.

In november van het vorige jaar hadden de verschillende subsectoren de voorlopige bevindingen van het NRA ontvangen, waarin kwetsbare punten met aanbevelingen staan vermeld. Een van de aanbevelingen voor de cambio’s was, dat zij passende maatregelen moesten nemen om hun ML/TF-risico’s te identificeren, te beoordelen en begrijpen, conform de vigerende FATF-richtlijnen.

Deze aanbeveling is gedaan op basis van de effectiviteitsanalyse waaruit is gebleken dat de individuele cambio’s geen risk-based approach volgen, conform aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (FATF). De voorzitter van het PMT NRA, gaf toen ook aan, dat het zeer belangrijk is voor de sector dat deze aanbevelingen worden gevalideerd. ‘’Het gaat bovendien om voorlopige aanbevelingen, want de treat analyse moet er ook nog aan toegevoegd worden’’, zei Van Dijk-Silos toen er nog sprake was van een voorlopig rapport.

Maar de voorzitter benadrukte toen al, dat het definitieve rapport het hele land zou raken, omdat er maatregelen getroffen moeten worden.

Nu vraagt Keerpunt zich af, waar die maatregelen blijven die dienen te volgen op de bevindingen van het NRA-rapport. Wij zijn absoluut niet van plan om struisvogelpolitiek te spelen met de regering en vragen haar beleefd doch dringend, zaken met betrekking tot het NRA-rapport, publiekelijk te maken.

Alleen zo kunnen wij de koe bij de horens vatten en zakken structureel aanpakken. De aanbevelingen die vorig jaar waren gedeeld ten behoeve van de subsectoren, zorgen nu voor allerlei speculaties, want het gaat grotendeels om de instanties die ervan worden verdacht dat zij op verschillende manieren geld witwassen. Indien de aanbevelingen niet op tijd worden geïmplementeerd, zullen de gevolgen enorm zijn voor ons land.

More
articles