Leeftijdsgrens in Staatsolie-statuten wordt teruggedraaid

Een paar weken terug maakte de redactie van De West er melding van, dat de statuten van Staatsolie zouden worden gewijzigd. Dit vanwege de benoemingen in de Raad van Commissarissen (RvC) bij Staatsolie die in strijd zijn met de huidige statuten. Uit betrouwbare bron vernamen wij, dat de regering over zou gaan tot het wijzigen van de statuten met betrekking tot de leeftijdsgrens, zodat First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry en Nawin Rayan Nannan die beiden nog geen 45 jaar zijn, kunnen participeren als lid van de RvC van Staatsolie. In de statuten van Staatsolie is na een discussie in april dit jaar besloten de leeftijd op te trekken van 30 naar 45 jaar.  De komende week zal de leeftijdsgrens weer teruggedraaid worden, m.a.w. de statuten gewijzigd, zodat Santokhi-Seenacherry en Nannan, die beiden 39 jaar zijn, deel kunnen nemen in de raad.  Ook Leo Brunswijk, broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, die de leiding heeft van de RvC bij Staatsolie, is in opspraak geraakt toen bekend werd, dat hij over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Naar verluidt zal hij die inruilen voor de Surinaamse nationaliteit, want in de RvC en directie van Staatsolie, mogen alleen personen met een Surinaamse nationaliteit zitting nemen.

Volgens deskundigen betreft het niet naleven van de statuten een grof schandaal en zij vragen zich af waarom de regering niet van tevoren op de hoogte was van deze bepalingen in de statuten. Naar verluidt zijn de bepalingen in de statuten geen suggestie, maar bepalend en geldend. Een jurist zegt desgevraagd, dat wanneer iets in de statuten staat, het wel dwingend rechterlijk is en per definitie bepaald is. Gezien er meerdere benoemingen zijn bij Staatsolie die in strijd zijn met de huidige statuten, zal de regering naar verluidt, nu overgaan tot het wijzigen van de statuten.

Volgens een deskundige is het nooit een goede zaak, wanneer familieleden van hooggeplaatste politici, in raden van commissarissen worden benoemd. “Het is een ongezonde ontwikkeling, dat al deze posities politiek worden ingevuld en er niet wordt gekeken naar deskundigen die de directie ondersteunen en adviseren met de vereiste kennis. Niet zomaar heeft Staatsolie een Corporate Governance code en een profiel verankerd in haar statuten, zodat zij directie en RvC-leden aantrekken die kennis hebben van die sector”, zegt een bestuurskundige.

Ook economen vragen zich af wat voor voordeel de directie van Staatsolie heeft aan een RvC, die niet in voldoende mate geschikt is voor de job. De meningen over het wijzigen van de huidige statuten zijn verdeeld, want een andere econoom zegt, dat de gewijzigde statuten van Staatsolie in april 2020 zijn gewijzigd en die zijn ook vigerend. “Publicatie in het Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS) is niet meer nodig. De publicatie vereiste is door wetswijziging van het wetboek van koophandel in 2016 uit de wet gehaald, een terechte wijziging overigens die past in de modernisering van het vennootschapsrecht. Het is opvallend dat de wijziging van de statuten m.b.t. de leeftijden, in de laatste weken voor de verkiezingen plaatsvond. Dat geeft te denken omdat dergelijke bepalingen een grote capabele groep van deskundigen opzettelijk uitsluit van commissarisfuncties. De beweegredenen zijn niet transparant, de wijziging opvallend ongebruikelijk en zelfs discriminatoir te achten. Deze wijziging vond plaats conform de statuten door de uiteindelijke statutaire machtsuitoefening van de aandeelhouder, de staat. Deze wijze van uitoefening van staatsmacht door personen die met die staatsmacht bekleed zijn, rieken naar onbehoorlijk bestuur. Dat is bij wijziging van de staatsmacht eenvoudig te corrigeren wat dus kennelijk nu ook gedaan zal worden naar normale en gebruikelijke condities voor wat betreft de leeftijd. Ook voor de rechtelijke macht geldt de leeftijd van 30 jaar als aardig referentiepunt. De geschiedenis zal echter niet vergeten worden. De actoren die dit afwijkend gedrag hebben getoond ook niet”, aldus de voormelde econoom tegenover de krant.

 

More
articles