CONTRACTEN SLM WERKNEMERS WORDEN NIET VERLENGD

Het ministerie Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de instructie aan de SLM doen uitgaan, dat werknemers die in dienst zijn van de SLM en wier contract binnenkort verloopt het niet verlengd mag worden. De minister van OWT&C heeft dit besluit genomen, in het kader van de gevolgen van de huidige Covid situatie op de SLM en de ernstige financiële problemen die momenteel zijn ontstaan voor de national carrier. Vervolgens heeft de directie van de SLM deze maatregelen voorgehouden aan het bestuur van de BPSLM en de bond is akkoord gegaan met hetgeen de minister heeft gesteld. Het gaat hierbij om het bevriezen van de toelagen van het personeel voor de resterende maanden van dit kalenderjaar (t/m December 2020) t.w.: de energietoelage, reinigingstoelage, autotoelage/vervoers-toelage, representatietoelage en brandstoftoelage. Deze maatregelen zijn de SLM’ers de afgelopen week schriftelijk voorgehouden. De werknemers waren hieromtrent zeer ontstemd, omdat de bond ze niet met zijn leden heeft besproken. Volgens medewerkers is de bond zonder verzet akkoord gegaan met deze maatregelen. Keerpunt heeft deze reactie vastgesteld en is tot de conclussie gekomen, dat de bond zich niet heeft gehouden aan de afspraken, die vermeld staan in de CAO van de SLM. “Wij stonden open voor dialoog en zouden ook mee willen denken om te komen tot een structurelere oplossing, zodat partijen zich betrokken konden voelen bij de besluitvorming. Nu is dit besluit genomen voor de gehele SLM buiten ons om en worden wij benadeeld in deze crisissituatie”, aldus een zeer teleurgestelde SLM’er. Volgens de SLM-directie is het tot op heden nog gelukt, om uit eigen middelen het salaris over de maanden maart en april 2020, uit te betalen. Maar het is een onvoldongen feit, dat de SLM de afgelopen jaren al in financieel zwaar weer terecht was gekomen. Want ook het Pensioenfonds van de SLM zit in de problemen, omdat gebleken is dat ook de overmakingen moeizaam verlopen. Het gaat hierbij om de verschuldigde pensioenpremies, inhoudingen op salarissen van aflossingen van hypothecaire & persoonlijke leningen en de verstrekte voorschotten. Het Fonds wordt al geruime tijd geconfronteerd met de volledige stopzetting van overmakingen vanwege de SLM.

Keerpunt vraagt zich af, wat er is gebeurd met de gelden, die structureel behoren te zijn belegd uit dit fonds? Het is toch gebruikelijk, dat pensioenfondsen in Suriname, het geld van de medewerkers investeren en vervolgens het rendement gebruiken voor een zekerheid bij de gepensioneerden?

De SLM heeft inmiddels besloten, dat de vakantietoelage die in de maand mei uitbetaald zou worden, onder voorbehoud in de maand September 2020 zal worden uitgekeerd. Ook de bonusgelden zullen niet in December 2020 worden uitbetaald. Getracht zal worden deze wel voor het einde van dit boekjaar 2020/2021 uit te betalen. Dit soort maatregelen worden natuurlijk geplaatst in het kader van de covid-19 situatie, maar een ieder weet inmiddels, dat SLM allang een zinkend schip is, waarvan de staat Suriname, de enige aandeelhouder is. De SLM had allang geprivatiseerd moeten worden om zo uit de worggreep van de politiek en haar intriges te geraken. De enige aandeelhouder de staat heeft zelf grote financiële problemen, die onder dit bewind niet meer te herstellen zijn. Wanneer de Covid-19 crisis uiteindelijk voorbij is, is de vraag hoe lang de SLM nog in staat zal zijn operationeel te blijven. Met de aanhoudende negatieve noteringen, zal het bedrijf uiteindelijk failliet gaan. Ondertussen wordt het steeds duidelijker, dat onze staatsbedrijven een noodlijdend bestaan genieten. Is het geen tijd om voor de SLM aan privatisering te denken?

More
articles