APERTE LEUGENS EN HALVE WAARHEDEN?

Het is naar onze mening zeker niet overdreven om nu reeds te stellen, dat al hetgeen de regering bij monde van minister Gillmore Hoefdraad in De Nationale Assemblee heeft meegedeeld met betrekking tot de perikelen binnen de Centrale Bank van Suriname en de betrokkenheid van ex-governor Robert van Trikt daarbij, niet geheel in lijn is met de waarheid. Alvast lijkt het ons totaal onwaarschijnlijk dat Van Trikt buiten medeweten van minister Hoefdraad, kon overgegaan tot het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een buitenlands consultancy bedrijf, in dezen Clairfield Belgium, om ten bate van dit bedrijf, miljoenen in euro’s over te maken. Hoefdraad ontkent ten stelligste iets van deze overeenkomsten en overmakingen, afgeweten te hebben. Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium, vertelt echter een heel ander verhaal als het gaat om de samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, de overmakingen en de kennis van de Surinaamse minister van Financiën in dit kader. Buysse stelt dat de minister van Financiën, zonder enige twijfel op de hoogte is geweest van al hetgeen zich met betrekking tussen Clairfield Belgium en de Centrale Bank, in de afgelopen tijd heeft afgespeeld. Buysse stelt zelf dat Hoefdraad een belangrijke stakeholder is geweest in het geheel en dat deze bewindsman hoogstpersoonlijk present zou zijn geweest bij bepaalde meetings tussen de hoogste vertegenwoordiging van de Centrale Bank en Clairfield Belgium. Zo zouden tussentijdse rapporten van de opdracht aan Clairfield Belgium naar Hoefdraad zijn opgestuurd en waaromtrent hij zijn tevredenheid aan het Belgische bedrijf, had geuit. Hoefdraad ontkent in alle toonaarden dat hij ooit rapporten van Clairfield heeft ontvangen. Ook heeft Hoefdraad inmiddels tegenover de pers gesteld, nooit een volmacht aan governor Van Trikt te hebben afgegeven, om namens de staat te handelen. Uit verschillende onthullingen in de kwestie Centrale Bank van Suriname en Van Trikt, ontstaat steeds meer de indruk, dat er een smerig spelletje wordt gespeeld en men er alles voor over heeft, zoveel als mogelijk vuil richting Van Trikt te smijten. Nu wordt er steevast door het Belgische consultancy bedrijf, dat banden heeft met het accountantskantoor Orion van Van Trikt, ontkend dat Hoefdraad niets wist van de samenwerking en de betalingen die zijn geschied en waarvan een paar contractueel nog moeten worden afgewikkeld. Zover ons bekend, is het altijd zo geweest dat er een zeer nauwe coöperatie bestaat tussen de governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en dat het zeer ongebruikelijk is dat de eerstgenoemde, tal van handelingen pleegt zonder dat de minister daarvan op de hoogte is. Zeker niet wanneer het om zware overmakingen naar het buitenland in vreemde valuta gaat. Hoefdraad rijdt daarom naar onze mening een verkeerde schaats, als hij zich nu totaal van alles tracht te distantiëren en de zwarte piet geheel in de richting van Van Trikt denkt te kunnen verplaatsen. Ook zijn wij van mening, dat hetgeen tot nog toe naar buiten is gekomen in de kwestie Van Trikt zijn handelen en zo noodzakelijke vertrek als governor, maar een fractie is van al hetgeen zich in de Moederbank heeft afgespeeld en zich nog steeds voltrekt. Hoefdraad heeft ook de aankoop van de twee voertuigen aangehaald, een Mitsubishi Pajero met bepantsering en een Range Rover. Volgens de door Hoefdraad in De Nationale Assemblee verstrekte gegevens, is er bij de aanschaf van de voertuigen, enorm gesjoemeld en is er sprake geweest van overfacturering en bij de inklaring vermoedelijk van onderfacturering, als er tenminste invoerrechten zijn betaald op de wagens en er niet vanwege zijn departement, ontheffingen werden toegezegd, zoals dat al zo vaak is gebeurd bij voertuigen van topfiguren van de regering. Over de Mitsubishi Pajero die kogelvrij werd ingevoerd, kan naar verluidt gesteld worden, dat het voertuig niet als eindbestemming Van Trikt of Orion heeft gehad, maar uiteindelijk ingedeeld werd bij de Centrale Inlichtingen en Veiligheids Dienst, CIVD, en wel ten bate van het hoofd, de luitenant-kolonel mevrouw Danielle Veira. Van Trikt is momenteel naar de mening van de regering en veel goedgelovigen, over de schreef gegaan en wij hebben zeker niet de bedoeling, de man vrij te pleiten. Wat echter niet uit het oog verloren mag worden, is dat Suriname klein is en niets geheim blijft, al tracht men zaken ook binnen een Centrale Bank onder een zwaarwegende sluier te houden. Het vermoeden wordt steeds heviger dat Van Trikt moest verdwijnen, omdat hij het wegens zijn grote verantwoordelijkheid op de Moederbank en het in hem door met name de Surinaamse Bankiersvereninging gestelde vertrouwen, niet langer verantwoord achtte, aan ongebreidelde monetaire financiering van overheidstekorten mee te doen en meer ongedekte SRD’s ter beschikking te stellen van de overheid. Van Trikt stribbelde naar wij vernemen tegen, en dat viel niet in goede aarde bij Hoefdraad, die ernstig verlegen is om meer geld in SRD en vreemde valuta. Ook mevrouw Ingeborg Geduld-Nijman, die de directe vervangster was van Van Trikt, kon de aanhoudende geldschepping die Hoefdraad voorstaat, niet langer aanzien en zou naar verluidt, bepaalde stukken te tekenen hebben geweigerd die de miljoenen in SRD’s moesten vrijmaken. Binnen oppositionele kringen is men er nu ook van overtuigd geraakt dat Hoefdraad streeft naar een periode tot aan de verkiezingen van alleenheerschappij op Financiën en de Centrale Bank, waarbij hij kan maken en breken op door hem gezette tijden. En al zou er op korte termijn een vervanger voor Van Trikt worden aangewezen, zal die niet meer dan een marionet zijn die gewillig de opdrachten van Hoefdraad zal opvolgen, al zal dat tot gevolg hebben dat de ontwaarding van de SRD, grotere vormen zal aannemen en de prijzen in de winkels, drastisch de lucht in zullen schieten.

More
articles