‘Regering mag niemand oproepen rij- en voertuigenbelasting te betalen’

De regering heeft besloten om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting te herzien. Ingaande 1 januari 2021 moet iedereen die een rij- en of voertuig bezit, de belasting hebben betaald. Dit maakte de regering eergisteren bekend via het Nationaal Informatie Instituut. Anand Biharie, voorzitter van stichting Centre for Public Affairs (CPAS), zegt dat de burgers niet verplicht zijn de belasting te betalen en dat de regering vooralsnog niemand mag oproepen om deze belasting te betalen.
De regering deelde ook mee, dat er geen restitutie van al betaalde belasting mogelijk is, omdat betaling dwingend door de wet voorgeschreven is. De regering heeft volgens Biharie geen bevoegdheid om dergelijke uitspraken te doen. Biharie zegt dat CPAS in hoger beroep is gegaan tegen de Wet Rij- en Voertuigen-belasting (RVb). “Dit betekent dat de zaak tegen de RVb nog bij de rechter is en hierbij het rechtsprincipe geldt dat zodra er geen onherroepelijke vonnis vaststaat, de wet geen rechtswerking kan hebben”, zegt Biharie.
Nu CPAS fundamenteel de opschorting van de wettelijke bepalingen van de Wet RVb heeft gevorderd, geldt naast het voorgaande ook, dat de regering of de ministers, geen bevoegdheid hebben tot handhaving van de wet. Dat betekent dat de regering en/of de ministers geen oproep mogen plegen tot naleving van de Wet RVb. Dit houdt ook in dat de politie niet bevoegd is een burger een boete op te leggen voor het niet betaald hebben van de RVb. Stichting CPAS zal daarom voor elke burger de boete in het uiterste geval bij de rechter aanbrengen ter vernietiging.
Verder zegt Biharie dat de minister eenzelfde wet voor het jaar 2019 niet als geldig beschouwen en het voor het jaar 2020 vanwege de voorgenomen wijzigingen als ongeldig verklaren.
Hiermee brengt de minister willekeur teweeg in de uitoefening van haar be-voegdheden. “Een bevoegdheid uitoefenen in strijd met het verbod van willekeur zal ertoe leiden dat het ministeriële besluit door de rechter vanwege misbruik van de aan hem toegekende bevoegdheid wordt vernietigd. Dat betekent dat het besluit ongeldig is”, stelt Biharie. Ook zal volgens Biharie, handhaving van de wet voor het jaar 2019, maar niet voor het jaar 2020, leiden tot rechtsonzekerheid. “Wetten moeten duidelijk en een eenduidige betekenis hebben, teneinde de beoogde rechtsgevolgen te doen intreden. Eenzelfde wet eens handhaven en dan weer eens niet handhaven, is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Deze strijdigheid leidt volgens het geldend recht tot een rechterlijke vernietiging van het besluit c.q. wet”, aldus Biharie.
Stichting CPAS persisteert in haar advies naar de burgers van Suriname, dat zij niet de plicht hebben de RVb te betalen. Op grond van het voorafgaande kan dan ook, aldus CPAS, worden gesteld dat de regering middels haar oproep aan de burgers de RVb alsnog te betalen, haar feitelijk schoffeert en beledigd. Daarbij insinueren dat de politie een boete kan uitschrijven, is volgens CPAS feitelijk intimidatie van de burgers van Suriname en daardoor hoogst verwerpelijk.

door Priscilla Kia

More
articles