Abdoel: ‘Strafbepalingen hebben nooit gewerkt’

Volgens NDP-parlementariër Amzad Abdoel, initiatiefnemer van de ontwerpwet houdende tijdelijke voorzieningen voor de financiering van de staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld, moeten de strafbepalingen binnen de wet op de staatsschuld geschrapt worden, omdat ze nooit hebben gewerkt. ‘’Ze werken niet, omdat in de wet wordt aangegeven, dat het obligoplafond bij wet overschreden mag worden’’, aldus Abdoel. Gregory Rusland (NPS) plaatste gisteren vraagtekens bij het voorstel van Abdoel om de strafbepalingen in deze wet te schrappen. Abdoel legde uit dat de strafbepalingen niet nodig zijn, omdat er een aantal wetten zijn goedgekeurd en afgekondigd die de transparantie vergroten en de verantwoording van de uitgegeven overheidsmiddelen beter waarborgt. Hij noemde hierbij de Comptabiliteitswet, de Anticor-ruptiewet en de Wet op Rekenka-mer, die het misbruik van staatsmiddelen vervolgbaar maken.
Verder meende Abdoel dat een automatische overschrijding bij daling van het obligoplafond, stijging van de wisselkoers of onvoorziene omstandigheden vanwege crisis, de minister onschuldig achter de tralies kan doen belanden.
Rusland gaf aan, dat de wet gaat om ruimte te bieden aan de minister van Financiën om te lenen en het ongedaan maken van enkele strafbepalingen. Volgens Rusland is de strafbepaling in de wet geplaatst, omdat het land in 2002 uit een situatie kwam waarbij er ongebreideld geleend werd met als gevolg devaluatie van onze munt. “Er zijn daarom maatregelen getroffen om dat soort zaken te voorkomen.” De minister van Financiën werd daarom aansprakelijk gesteld voor overtreding van de wet. Rusland verwees naar de adviezen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en de Surinaamse Bankiersvereni-ging (SBV) die wijzen op de gevolgen van het wegschrappen van de strafbepaling binnen de wet. Hij vroeg zich af waarom de strafbepaling weggehaald moet worden en merkt op dat als men zeker is dat er geen excessieve handelingen gepleegd zijn, men niet hoeft te vrezen. Ook wilde hij weten waarom de wet zo snel behandeld wordt. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, merkte op dat er veel gezegd is over lenen de afgelopen dagen. Ten aanzien van het leningenbeleid van de regering, zei hij dat er heel veel transparantie wordt toegepast door zoveel mogelijk met het publiek te delen. Hoefdraad zei tevens, dat de Wet op de Staatsschuld niet is overschreden bij de leningen die de afgelopen periode door de staat zijn afgesloten. Het schrappen van de strafbepalingen past volgens de bewindsman bij de tijd en geest van de huidige ontwikkelingen op het gebied van overheidsschulden. Hij noemde Kenia en de Verenigde Staten van Amerika, landen die recentelijk hun kredietplafond hebben verdubbeld, omdat uit te voeren projecten dreigden vast te lopen. De leningen die door de staat Suriname zijn genomen, waren volgens Hoefdraad gericht op diversificatie, het weerbaar maken van de economie en het verhogen van de levensstandaard van de bevolking.
Met uitzondering van de oppositie, is vrijwel de gehele coalitie het eens met de wetswijziging. De oppositie wees vooral op het feit dat veel maatschappelijke groepen, het bedrijfsleven en organisaties waaronder de VES en SBV, tegen de wetswijziging zijn en wenst intrekking van de ontwerpwet. Enkele coalitieleden hebben voorgesteld dat er een schuldsaneringsplan komt. Abdoel en Hoefdraad nemen dit mee. De voorstellen zullen verwerkt worden in de nota van wijziging.

door Priscilla Kia

More
articles