Nieuwe SEH-afdeling MMC Nickerie geopend

“Spoedeisende geneeskunde is een tak van de geneeskunde die zich in en-gere zin bezighoudt met acute hulp aan vitaal bedreigde patiënten, en in bredere zin houdt de spoedeisende geneeskunde zich bezig met alle an-dere urgente hulpgevallen”, aldus Xa-viera Marica, waarnemend medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), woensdagmorgen bij de opening van de nieuwe afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) in voornoemd medisch centrum. De SEH is een gespecialiseerde afdeling van het ziekenhuis die erop gericht is ongeplande dringende medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan pa-tiënten met een accute aandoening of met verwondingen. “Een heel belangrijke afdeling”, benadrukte Marica.
Met de internationale en regionale ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, is volgens Marica ook ge-werkt aan een plan om de zorg te verbeteren op de SEH van het MMC. ‘’In de oude SEH was er slechts één zaal waar alle patiënten werden behandeld. De nieuwe situatie is dat kinderen apart behandeld worden, er is een afdeling gynaecologie, er is een triage en nog veel meer waarover een moderne SEH zou moeten beschikken’’, zei Marica.
Samen met het totale team van de ziekeninrichting, zal ernaar gestreefd worden kwalitatieve zorg te bieden aan de ge-meenschap. ‘’Samenwerking met de eerste lijn is daarom noodzakelijk’’, stelt Marica. Ruben Seedo, waarnemend algemeen directeur, gaf in zijn toespraak aan, dat de oude SEH niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen.
Vooral gelet op de opvangmogelijkheden van patiënten en andere eisen die gesteld worden aan zo een afdeling. Met de ac-commodatie en faciliteiten van de oude SEH, kon volgens Seedo het personeel nauwelijks de grote stroom van patiënten verwerken. De afdeling had drie bedden. In de nieuwe situatie is het aantal bedden opgevoerd naar zes.
Seedo merkt op dat er een dringende be-hoefte was aan een nieuwe SEH, vandaar dat de uitbreiding en rehabilitatie van de afdeling was opgenomen in het beleidsplan 2012-2016. Het project werd toen niet uitgevoerd, maar in februari van dit jaar was het eindelijk zover en werd de aannemingsovereenkomst ondertekend met het bouwbedrijf Lansdorf.
De bouwwerkzaamheden begonnen op 4 maart en op 19 augustus vond de oplevering plaats. Seedo zegt dat er onvermoeibaar gewerkt is om dit project te verwezenlijken.

More
articles