August 8, 2019


BLACKLISTING IS RAMPZALIG


August 8, 2019

Al sinds het begin van dit jaar, wordt er aanhoudend door de autoriteiten en de media gesproken over een National Risk Assessment, NRA, dat rap en wel binnen een jaar, moet zijn afgerond, willen we aan de richtlijnen van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, voldoen en als acceptabele en ‘fatsoenlijke’ natie binnen de landen van het westelijk halfrond en daarbuiten, naar voren kunnen treden. Er worden aan ons land belangrijke aanbevelingen gedaan en ook op onze tekortkomingen gewezen. Suriname zal op 40 punten, opgenomen binnen de NRA, moeten voldoen, willen we niet op een zwarte lijst van landen belanden. Waar het eigenlijk om gaat, is dat de NRA de geldstromen in kaart moet kunnen brengen van alle sectoren binnen onze maatschappij om zo het witwassen van illegaal c.q. crimineel verkregen geld tegen te kunnen gaan en ook zo de financiering van terrorisme te kunnen identificeren. Doen we niets of nauwelijks iets binnen de NRA en laten zaken op zijn beloop, zoals dat in de afgelopen jaren is gegaan, dan komen er na 2020 vanuit de CFATF, zeker maatregelen tegen Suriname die rampzalige consequenties kunnen hebben voor onze totale economie. We kunnen dan met een isolatie van Suriname als land geconfronteerd worden. Door de jaren heen hebben we ons niet gehouden aan de richtlijnen van de CFATF en van de 40 punten, bleven we in 2009 bij 38 in gebreke. Daar moet snel verandering in komen, anders zwaait er wat voor Suriname en zal het bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk worden legaal gelden over te maken naar bijvoorbeeld leveranciers van essentiële goederen in het buitenland. In 2020 moeten we door de vierde evaluatieronde van de CFATF zien te komen en zullen we aan verreweg de meeste punten binnen de gestelde richtlijnen van de CFATF, moeten voldoen. Bijvoorbeeld aan het Meldpunt Oneigenlijke Transacties, MOT, zullen veel meer verdachte geldstromen moeten worden doorgegeven en die dienen dan vervolgens te worden gemeld aan het Openbaar Ministerie. Er moet veel zwaarder en intensiever gecontroleerd worden op de zogeheten witwaspraktijken. Het is overigens geen geheim dat het witten van crimineel geld, veelal geschiedt bij de tweedehandse autohandel, goudzaken en cambio’s. Ook de casino’s zouden naar verluidt, hier een grote rol in vervullen. Als we het komende jaar volgens bevindingen van de CFATF na voltooiing van de NRA, niet voldoen aan de vereisten, zullen we naar verluidt, belanden bij de zogeheten International Cooperation Review Group, ICRG. Dit orgaan zal dan beslissen of Suriname wel of niet zal belanden op een ‘grijze lijst’. Als het zover komt, heeft Suriname een heel groot probleem en staat het isolement op de stoep en kan tot uitvoering worden gebracht. Het is daarom van eminent belang dat we goed uit de NRA komen en een positieve beoordeling krijgen van de CFATF. Zover zijn we momenteel zeker nog niet en er zijn nog heel wat zaken waar deze regering zeker in zal moeten grijpen, wil ze internationaal een schoner gezicht kunnen presenteren. Maar de zaak is veel ingewikkelder dan we wel denken om goed door de NRA heen te komen. Mr. Jennifer van Dijk –Silos, oud-minister van Justitie en Politie en momenteel voorzitter van het Project Management Team, dat samen met Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, informatie moet gaan verzamelen uit de publieke en private sector voor het kunnen opstellen van een NRA-rapport, haar indrukken met betrekking tot het proces dat moet leiden tot het opstellen van het NRA-rapport, zijn bepaald niet positief. De oud-minister heeft zo de indruk, dat de corruptie binnen veel geledingen van het overheidsapparaat welig tiert. Bij de politie, douane en binnen de goudsector, zijn er volgens Van Dijk-Silos tekenen van grootschalige corruptie en het immigratiebeleid is volgens haar een grote puinhoop. Drugs, illegaal goud, zwart geld en de corruptie, hebben volgens Van Dijk-Silos, vrij spel. Als er niet efficiënt en effectief wordt opgetreden, loopt Suriname het risico op de zwarte lijst van landen bijgevoegd te worden, hetgeen ons ook de naam van ‘rogue state’ (gangsterstaat) kan opleveren en zal resulteren in tal van dwangmaatregelen. Een van de gevaarlijkste ontwikkelingen daarbij kan zijn dat onze handelsbanken geen geld meer kunnen overmaken naar de overgebleven correspondentbanken. Volgens Van Dijk-Silos op een bijeenkomst van de Kenniskring, zijn onze externe risico’s: cocaïne, illegaal goud, corruptie, zwart geld op basis van belastingontduiking. Ons immigatiebeleid deugt volgens de voorzitter van het Project Managment Team, PMT, voor geen cent, omdat 10 procent van de bevolking uit hier illegaal verblijvende vreemdelingen bestaat. Ook de casino’s in Suriname werden door Van Dijk-Silos op de korrel genomen. Die reageren helemaal niet op het ingezette NRA-proces. Money laundering blijft volgens haar een groot gevaar voor dit land. Van Dijk-Silos is ervan overtuigd, dat het PMT het in de komende tijd heel moeilijk zal krijgen. De voorzitter van het PMT heeft groot gelijk als ze stelt, dat het team het zeer moeilijk zal krijgen. De belangen binnen het witwascircuit zijn levensgroot en de inbreng van het door criminaliteit verkregen geld binnen de economie, mag op geen enkele wijze onderschat worden. De opbrengsten uit de cocaïnehandel moeten toch op de een of andere manier witgewassen worden en dat weet men binnen de hoogste regionen van de regering. Men heeft in de afgelopen jaren bewust de andere kant opgekeken en de NRA en richtlijnen van de CFATF zolang mogelijk voor zich uitgeschoven. Nu de druk vanuit het buitenland zwaar wordt opgevoerd, is men in paniek geraakt, omdat men nu beseft, wat voor zware nadelige consequenties het zal hebben als we niet in het gareel komen en ons net als andere landen, houden aan de richtlijnen van de CFATF. Het zal ons zeker niet ongewoon voorkomen als de overheid maatregelen zal willen nemen tegen de witwas-instanties en die overgaan tot tegenmaatregelen c.q verzet. We hebben reeds gezien waartoe corrupte lieden bij de Vreemdelingendienst toe in staat waren, toen de voorzitter van het PMT, toentertijd minister van Justitie en Politie, het mes diep wilde steken in de nyan patu binnen deze dienst. Het PMT moet daarom terdege rekening blijven houden met terreur. De belangen zijn namelijk veel te groot en geconcentreerd bij een niet al te grote groep gangsters die allang weten, hoe ze op illegale wijze hun geldtransacties buiten het bankwezen om, kunnen realiseren. Op Sint Maarten is het ook zo, dat de bestuurders aldaar, zich niet houden aan een NRA en de CFATF toch nog proberen de loef af te steken. Ook op Sint Maarten zullen ze uiteindelijk merken waar de werkelijke macht huist.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249