June 1, 2019


TELTING & GERSIE HAALDEN KASRESERVE NIET TERUG


June 1, 2019

Volgens de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert- Gray van Trikt, zal de vreemde valuta kasreserve van de lokale banken zorgen voor een betere solvabiliteitspositie. Solvabiliteit betekent het vermogen om op lange termijn aan schuldverplichtingen te kunnen voldoen. Wat dus hiermee gezegd wordt is dat de vreemde valuta die wordt overgeheveld een waarborg moeten vormen om op lange termijn aan de schuldverplichtingen van Suriname te voldoen. Maar volgens deskundigen is de solvabiliteitsverslechtering van de banken het resultaat van het wanbeleid dat is gevoerd door onze monetaire autoriteiten. De Centrale Bank van Suriname wil, dat dit geld dat nu door lokale banken wordt beheerd en bij buitenlands banken is, wordt overgemaakt naar de Centrale Bank om onder haar beheer te komen. De ex-directeur van de Hakrinbank, tevens ex-voorzitter van de Bankiersvereniging, Jim Bousaid heeft afgelopen week gezegd, dat deze maatregel zeer gevaarlijk is voor de cliënten van de banken en zegt dat de Centrale Bank van Suriname allereerst de negatieve effecten van dit besluit, in acht zou moeten nemen. Hij zegt verder dat het vertrouwen van het publiek in de financiële sector hierdoor ook kan worden aangetast, daarom moeten bankiers deze stap nauwkeurig overwegen in het belang van hun spaarders en beleggers. Deze kasreserve bestaat uit valuta tegoeden van de samenleving, uw valuta en mijn valuta”, stelt Bousaid. Keerpunt is van mening, dat het wijzigen van het kasreservebeleid de doelstelling heeft om de monetaire reserve te verruimen. Want waarom wordt er nu ineens onder governor Van Trikt zoveel haast hierachter gezet? Tijdens governor Telting en Gersie is dit beleid nooit gewijzigd, omdat deze integere mannen bewust waren van de negatieve gevolgen. Het bedrag van de kasreserve is ongeveer 400 miljoen dollar en het zal worden overgedragen waardoor de monetaire reserve boven een miljard kan uitkomen. Vervolgens is de voorspelling ook al gedaan door economen dat de kasreserve gaat worden ingezet om massief te interveniëren op de valutamarkt om de wisselkoers omlaag te brengen tot aan de verkiezingen van 2020. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend voor de financiële sector in Suriname. Verder vraagt Keerpunt zich af, of de Centrale Bank over de expertise beschikt om de vreemde valuta kasreserve van de banken te beleggen? Waarom heeft de Centrale Bank de Surinaamse Bankiersvereniging gevraagd om namens de algemene banken zitting te nemen in het Strategic Investment Committee? Deze commissie wordt belast met het investeringsbeleid en monitoring van de bij CBvS aangehouden kasreservemiddelen. Deze commissie zal medeverantwoordelijk zijn voor deze deviezen. Vervolgens vraagt Keerpunt zich af, welke sancties er zijn indien de centrale bank zich niet houdt aan de gemaakte afspraken? De minister van Financiën heeft telkenmale bewezen, dat hij lak heeft aan wet en regelgeving, want hij heeft continue beslissingen genomen die in strijd zijn met de bankwet. Wat geeft ons de garantie dat de Centrale Bank onder leiding van Robert van Trikt zich niet zal laten beïnvloeden door die statisticus van Financiën? In de tekst die er op Starnieuws werd gepubliceerd staat letterlijk dat het voor het kasbeheer van de Staat van belang is dat Financiën kennis draagt van de complete liquiditeitsgraad. Wat heeft kasbeheer van de Staat met de liquiditeitsgraad van de financiële sector te maken? Bedoelt men dat men de kas van de overheid kan aanvullen met gelden uit het bankwezen? Moet er uit de bekendmaking van de centrale bank de conclusie getrokken worden dat de banken zelf niet goed in staat waren om investeringen te plegen? Keerpunt heeft het gevoel, dat er heel veel vaktechnische informatie wordt verspreid rondom deze zaak en dat dit verwarrend werkt waardoor het volk het idee heeft, dat het wel zo zal zijn. De Centrale Bank legt uit dat de banken helemaal geen risico lopen als ze de deviezen van de gemeenschap niet bij buitenlandse banken plaatsen maar aan haar overdragen. Keerpunt is van mening, dat het omgekeerde waar is. De Centrale Bank zelf is het risico, zeker als de deviezen gebruikt zullen worden om buitenlandse schulden te betalen. Waar gaat de overheid anders de deviezen vandaan halen om de torenhoge schulden terug te betalen? De banken moeten beseffen, dat het volk zijn vreemde valuta bij hun geplaatst hebben en niet bij de Centrale Bank en dat zij daarom verplicht zijn om ze op onze wenken aan ons terug te geven. Dat is hun verantwoordelijkheid. Keerpunt heeft een donkergrijs vermoeden dat Hoefdraad de schulden die hij heeft gemaakt wil dekken met het deviezenbezit van Surinamers en vervolgens die wil inzetten zodat die schulden zullen worden terugbetaald.