Aanbestedingen projecten OWT&C onrechtmatig

De Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de aanbesteding van de bouw van een nieuwe brug over het Saramaccakanaal, een brug over de Domineekreek en de beschermingsconstructie voor de hoofdaanvoerbuis van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij en aansluitende wegen. Het instituut concludeert, dat het toezicht op het contract om de rechtmatigheid te waarborgen, onvoldoende is. ”Het ministerie van OWT&C moet een risico-identificatieproces ontwikkelen om risico’s te bepalen die kunnen voorkomen dat het project zijn doelstellingen niet bereikt. Bovendien moeten de verantwoordelijke partijen aan tafel gaan zitten om een oplossing te vinden voor de voltooiing van dit project”, aldus de Rekenkamer in haar verslag van 2018. “In juli 2016 heeft CAROSAI een enquête gehouden om het mandaat, de behoeften en de prioriteiten van de leden vast te stellen. Een essentiële behoefte die door vijftien rekenkamers is geuit, was het uitbreiden van deskundigheid op het gebied van Procurement Audit. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van CAROSAI een procurement audit opgezet die parallel door de leden wordt uitgevoerd. CAROSAI heeft samen met de WB en de IDB, een leidende rol gehad tijdens deze audit”, aldus het instituut. Verder wordt aangegeven, dat de audit zich richt op de contractuele en inkoopactiviteiten (het gehele aanbestedingsproces), die betrekking hebben op planning, inkopen en contractbeheer. Het auditteam beoordeelde twee contracten.
Het instituut wilde weten of de middelen van het ministerie beheerd worden op grond van goed financieel beheer en verantwoordingsprocedures en of alle door het ministerie aangekochte voorraden worden ontvangen, geregistreerd en fysiek zijn geverifieerd. Bij de aanbestedingscontrole van dit project is specifiek vastgesteld of het inkoopproces is uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke aanbestedingsregels en of er passende controles zijn uitgeoefend. De controle werd uitgevoerd naar de ethische en algemeen aanvaarde normen voor auditing vastgesteld door INTOSAI. De aanpak van de controle is op risico’s gebaseerd, wat betekent het hebben van een goed begrip van de functie en de doelstellingen van het ministerie. Verder is een op risico gebaseerde benadering niet alleen afhankelijk van risico, maar ook van het feit dat het beheersingssysteem voor interne controle gehanteerd wordt.
In het Rekenkamerverslag is ook aangegeven: de bevindingen uit de overeenkomst gesloten met de aannemer: 1. Het project werd voor zes maanden uitgesteld en twee keer uitgesteld door het ministerie. Verder waren er nog andere obstakels, zoals belemmeringen bij het opkopen van de benodigde terreinen, activiteiten van de nutsbeheerders en betalingsachterstanden. 2. Tot en met september 2018 was het meerwerk dat sinds 2014 is goedgekeurd nog niet begonnen. Deze werkzaamheden hielden in het asfalteren van omliggende wegen en 3. De bekendmaking met betrekking tot inschrijving voor de aanbesteding is niet opgesteld volgens de richtlijnen vervat in artikel 4 lid 2 van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996). Niet alle opgesomde informatie is volgens artikel 4 lid 2 AWS verwoord in de bekendmaking.

Bevindingen uit de overeenkomst gesloten met de consultant:

  1. Het onvoorzien bedrag SRD 167.270,40 is gebruikt zonder goedkeuring van het ministerie. De consultant heeft het onvoorzien bedrag gedeclareerd, wat gelijk is aan twee maandelijkse termijnen van SRD 83.635,20.
  2. Na de eerste oplevering op 28 september 2014 is het project nog steeds niet afgerond. In de overeenkomst gesloten met de consultant staat vermeld dat het project veertien maanden zal duren, met een onderhoudsperiode van twaalf maanden. De contractondertekening heeft plaatsgevonden op 22 juli 2010 en het project dient aan te vangen op de veertiende dag na deze ondertekening. De consultant heeft zich niet gehouden aan het contractuele tijdschema bij het inleveren van de rapporten. De consultant heeft in april en juni 2010 twee verslagen ingediend; dat is respectievelijk acht en tien maanden na de geplande datum van indiening.
  3. De specificatie van het herziende aanbod van de consultant in het contract kan niet worden geverifieerd, omdat dit document is zoekgeraakt. 4. De afdeling Interne Controle controleert de werkzaamheden en rapporten van de consultant niet. De afdeling is wel aanwezig op de dag van inschrijving en tekent op alle documenten inclusief de processen-verbaal.

More
articles