April 13, 2019


CORRUPTIE VERNIETIGEND EN VERLAMMEND


April 13, 2019

De Nationale Assemblee, DNA, heeft in augustus 2017, een Anticorruptiewet aangenomen en je zou gevoegelijk kunnen aannemen dat na de goedkeuring van deze wet, hij spoedig in werking zou treden of toepasbaar op overtreders. Maar in de afgelopen jaren hebben we gezien dat er geen stappen worden ondernomen om deze wet daadwerkelijk te laten werken.  Je krijgt daarbij zeker het gevoel dat onze huidige machthebbers hiertoe helemaal geen moeite doen. Wat we wel hebben gezien, is dat de gevallen van vermeende corruptieve handelingen steeds weer in verhevigde mate het nieuws halen. Ministers die over de schreef gaan, worden vervangen en elders geplaatst om dan voor hetzelfde salaris of hoger door te kunnen blijven jatten. Een minister die allerlei handelingen pleegt met domeingronden die naar corruptie rieken, blijft zitten of wordt niet direct verwijderd en dat geeft aan, dat corruptie wordt gedoogd. Treedt men niet op, omdat men zelf boter op het hoofd heeft en deze zelfde minister in het recente verleden ook stukken heeft getekend die op zijn zachtst gezegd alles te maken hebben met corrupt handelen en dat men daarom geen vuist kan of durft maken. Corruptie wordt gevoed en in stand gehouden door de huidige regering en dat durven we zonder enige terughoudendheid te stellen. Neem nou de onderzoeken die gepleegd dienen te worden door het Openbaar Ministerie in verband met de vermeende corruptie gepleegd tijdens het Carifesta feest en de Naschoolse Opvang. Voor het plegen van een gedegen strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie, dient het vervolgingsorgaan over voldoende en zeker volledige bescheiden te beschikken. En juist daar gaat de zaak volledig mank, omdat Financiën, die de bescheiden in beheer heeft, die niet of onvolledig ter beschikking van het Openbaar Ministerie stelt. Daar is naar onze mening opzet in het spel, omdat men de blamage van bewezen en strafrechtelijk vervolgbare NDP-exponenten en misschien wel topfiguren zo kort voor de algemene verkiezingen, zeker niet kan hebben. Maar wil je een land verlossen van grootschalige en alle ingewortelde vormen van corruptie, dan moet de politieke wil daartoe wel bestaan om bij de top van het bestuur te beginnen. Zolang we de dieftige corrupte leiders in een land niet willen of kunnen aanpakken, zal de corruptie welig blijven tieren en zelfs grotere vormen aannemen, hetgeen vernietigend en verlammend zal blijven werken. Als we slechts denken aan de enorme corruptie die heeft plaatsgevonden tijdens het kabinet Wijdenbosch tussen 1996 en 2000 met de bruggenbouw over de Coppename- en de Surinamerivier, de aankoop  van materieel voor het Nationaal Leger, de bouw van de Congreshal etc. en het niet strafrechtelijk vervolgen van de schuldigen uit de voormelde regering, dan is het niet vreemd dat door het straffeloos blijven van deze zichtbaar gemaakte verdachten, er na 2010 weer op grote schaal door exponenten uit dezelfde periode (1996-2000) vanaf 2010 weer is gestolen. En juist om de diefstal van vele honderden miljoenen SRD te bedekken en strafvervolging te voorkomen, wordt er niet met voortvarendheid gewerkt aan het in werking doen treden van de Anticorruptiewet en kan een procureur-generaal niet over de vereiste documenten beschikken om tot een sluitend strafrechtelijk onderzoek te geraken. Zolang we niet in staat of bereid zijn corrupte hooggeplaatsten te vervolgen en berechten, zullen lieden binnen de publieke en private sector er steevast vanuit gaan, dat stelen en corrupt handelen geen schande is en corruptie gaan zien als een ‘way of life’, een manier om jezelf te verrijken  en in bepaalde gevallen om een miserabel bestaan het hoofd te kunnen bieden. Juist omdat de corrupte top uit het verleden tot op heden niet is aangepakt, zal de corruptie blijven voortwoekeren en dit land enorme schade berokkenen. Het is daarom van het allergrootste belang dat bij een eventuele verandering van regiem, de corrupte elementen, indien bewezen, strafrechtelijk worden vervolgd, want zo kan het echter niet verder.