April 13, 2019


WITWASSEN EN TERROSIMEFINANCIERING BESTRIJDEN


April 13, 2019

Een ieder die zaken doet met het buitenland, kent de strenge procedures die gelden, waarbij men de herkomst van geldbedragen moet aangeven. Deze procedures gelden volgens de wet ook in Suriname, maar wij staan er niet voldoende bij stil en zijn vaak niet eens bekend met de regels en dat zorgt bijvoorbeeld ervoor dat men vaak veel geld ‘gewoon’ in contanten bij banken wenst op te nemen en daarna weer te storten. Ons land heeft in 2002 de anti- money laundering wetgeving aangenomen. De richtlijn inzake Anti-Money Laundering en Combating Financing of Terrorism (AML/CFT), werd vervolgens in 2012 herzien en voor het laatst in oktober 2016. In deze richtlijn wordt onder andere aangegeven, dat financiële instellingen ervoor moeten zorgen, dat bij overmakingen ze de vereiste regels moeten stellen om zo accurate gegevens te verzamelen die betrekking hebben op de opdrachtgever en de begunstigde partij. Met de verscherpte toepassing van de AML/CFT-wet- en regelgeving, alsook de richtlijnen die worden vereist door de Centrale Bank van Suriname, is sinds vorig jaar een ieder die stortingen/overmakingen doet vanaf een bepaald bedrag, verplicht om de herkomst van het geld aan te geven. Hierdoor kan er een profielschets worden gemaakt van de personen en instellingen die met de banken op directe wijze, maar ook op indirecte wijze zaken doen. Om dit proces te versnellen, hebben de Verenigde Staten al US-dollar 430.000 toegezegd in fondsen, zodat dit traject adequaat geschiedt. Er zal daarom een project worden gestart dat technische ondersteuning biedt, zodat de regering van Suriname in staat wordt gesteld een nationale risicobeoordeling voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering uit te voeren, het zogeheten National Risk Assessment (NRA) en een training om overheidsinstanties in staat te stellen om te identificeren, rapporteren, onderzoeken en vervolgen van het witwassen van geld. De regering van Suriname heeft technische ondersteuning gevraagd om zich voor te bereiden op een aankomende evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Suriname zal in het laatste kwartaal van 2020, wederom door de CFATF worden geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie dient ons land een NRA uit te voeren en de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, beoordelen en begrijpen en vervolgens acties te ondernemen voor het terugdringen, eigenlijk vermijden, van de geïdentificeerde risico’s en kwetsbaarheden. Op basis van deze beoordeling, dient Suriname een op risico gebaseerde benadering (RBA: Risk-Based Approach) toe te passen om ervoor te zorgen dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT), in verhouding staan tot de risico’s. De AML/CFT- wet- en regelgeving, zal voor veel Surinamers even wennen zijn, want wij hanteren al heel lang het systeem van contante betaling, waarbij wij auto’s of zelfs huizen met contant geld willen kopen. Maar doordat erop internationaal gebied strenge regels zijn ontstaan voor grote geldtransacties, moet Suriname deze manier van betalingen wijzigen. Banken en internationale bedrijven zullen anders de banden met ons land afsluiten en dus geen zaken meer met ons land doen.