RESHUFFELING IN DE PIJPLIJN?

Er gaan momenteel wederom geruchten, dat president Bouterse op korte termijn zal overgaan tot het wederom plegen van mutaties binnen zijn kabinet. Enkele bewindslieden zouden het veld moeten ruimen en weer anderen elders worden ingezet. Minister Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, die aan het begin van deze week te kennen gaf niet langer te willen aanzitten, is door het staatshoofd gevraagd nog even te blijven zodat er passende maatregelen kunnen worden getroffen op het ministerie. Directeur Jairam van LVV, zou volgens de meest recente berichten, het veld moeten ruimen, omdat hij niet door één deur kan met de bewindsman en voor grote spanningen binnen het departement heeft gezorgd. Het is momenteel niet duidelijk of Soerdjan aanblijft als minister. Het is niet uitgesloten dat zowel de minister als directeur Jairam, wordt vervangen om de rust binnen het ministerie enigszins terug te doen keren. Dat er grote problemen binnen LVV zijn die om een oplossing schreeuwen, is geen geheim. Het rommelt in de rijstsector waar grote ontevredenheid heerst met betrekking tot de opgelopen productiekosten en de zwaar achterhaalde prijzen die nu nog gehanteerd worden en volgens de rijstboeren grote verliezen tot gevolg hebben. Noch minister Algoe, noch zijn opvolger Soerdjan, hebben volgens de rijstboeren de crisis die heerst in de rijstsector, kunnen oplossen. En toch zullen er oplossingen gevonden moeten worden voor de problemen in deze sector en daar moet de regering Bouterse voor zorgen. En juist omdat de problemen volgens de belanghebbenden in de rijstsector niet zijn verholpen door Soerdjan, zou ook hij het veld moeten ruimen. Reshuffelen binnen dit ministerie zal naar de mening van velen op de korte termijn geen soelaas bieden, omdat er voor veel ingrepen geen geld is. Ook voor wat het vraagstuk van de Chinese hektrawlers betreft, is er tot op dit moment geen duidelijkheid. Soerdjan heeft verklaard dat er geen vergunning voor deze schepen kan worden verleend, omdat ze niet voldoen aan de vereisten binnen onze wetgeving. Maar de schepen zijn nog steeds in onze wateren en het heeft er veel van dat er in het geniep afspraken door de regering Bouterse zijn gemaakt met de belanghebbenden en dat daarom de enorme vissersboten niet zijn vertrokken. Als de Chinese hektrawlers een vergunning krijgen, zal ook duidelijk worden waarom Soerdjan zijn positie onmogelijk is geworden. Ook wordt momenteel gesteld dat minister Samsoedien, wier positie wegens het sjoemelen met domeinland onmogelijk is geworden, zal worden vervangen. Het is bekend dat er al jaren achtereen wordt gerommeld binnen dit departement met domeinland en dat corruptie daar hoogtij viert. Als Samsoedien zich ook schuldig heeft gemaakt aan corruptie, zal ze het veld moeten ruimen, wil de president niet wederom het verwijt krijgen dat hij corrupte elementen binnen zijn regering gedoogt of zelfs accommodeert. Ook minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, schijnt er naar verluidt, de brui aan te willen geven. De minister zou hebben opgegeven dat hij om gezondheidsredenen wenst op te stappen. Het zal daarom niemand verbazen, wanneer er wederom ingrijpende veranderingen zullen worden aangebracht binnen het kabinet. Bouterse en zijn NDP hebben, zoals bekend, nooit anders weten te bedenken wanneer het beleid dat ze voor ogen hebben, aan verzanding onderhevig was en is. Vanaf de zogenaamde revolutie in 1980, heeft men nimmer iets anders toegepast dan reshuffelingen binnen de opeenvolgende kabinetten en of gewoon tal van mutaties door te voeren. Vaak genoeg had een verandering geen verbetering tot gevolg en dat is nu steeds weer bewezen tijdens de kabinetten Bouterse I en II. Een minister die de capaciteiten had, maar door gebrek aan middelen niet goed kon presteren, werd vaak vervangen door een incompetente ‘non valeur’, die er een nog grotere puinhoop van maakte en zo onmogelijk voor ontwikkeling kon zorgen. Als Bouterse nu, dertien maanden voor de verkiezingen van 2020, wederom tot reshuffeling binnen zijn kabinet overgaat, zal dat echt geen beter resultaat sorteren. Het zal slechts tot meer vertraging leiden en de zaak nog verder vast doen lopen.

More
articles