April 11, 2019


Hof wijst nieuwe kandidaat-notarissen op kernwaarden


April 11, 2019

Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft vandaag tijdens een openbare vergadering van het hof, Xenobia van Dijk, Robert Huang en Amreeta Baidjoe, beëdigd tot kandidaat-notaris. De waarnemend president wees de nieuwe kandidaat-notarissen op de kernwaarden van het beroep: integriteit, onzijdigheid, zorgvuldigheid nauwgezetheid, accuratesse, efficiënte en eerlijkheid, en zei dat zij hun werk naar eer en geweten dienen uit te voeren. De kernwaarden moeten volgens Rasoelbaks als leidraad dienen en moeten te allen tijde toegepast worden. Marion Cadogan, secretaris van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN), feliciteerde de drie kandidaat-notarissen met deze bijzondere dag. Zij gaf aan dat zij vanaf vandaag bevoegd zijn om waar te nemen voor een notaris die met verlof is. “Wees bewust van de grote verantwoordelijkheid die op uw schouders rust en doe uw werk naar eer en geweten”, waren de motiverende de woorden van Cadogan. Zij zei dat de overheid een bepaald gedeelte van haar taken aan de notaris als openbare ambtenaar heeft toevertrouwd op basis van zijn deskundigheid. Zij drukte de kandidaat-notarissen op het hart om dit vertrouwen niet te beschamen en er waardig mee om te gaan. Cadogan zei ook waakzaam te zijn en goed op te letten op stukken die worden aangeboden. “Doe uw deel om dit mooie ambt hoog te houden. Wees transparant en duidelijk naar uw cliënten”, aldus Cadogan. Zij benadrukte dat de kandidaat-notarissen zich niet moeten laten intimideren, maar tegelijkertijd ook fijngevoelig moeten zijn voor de behoeften van hun cliënten. De VNKN-secretaris onderstreepte ook dat overal waar mensen werken, fouten worden gemaakt. Zij drukte ze op het hart om een luisterend oor te hebben in dit soort gevallen om samen tot een oplossing te geraken, zodat er eventueel rectificatie kan plaatsvinden. Binnen de vereniging moet er nog heel veel werk verzet worden om zaken rakende de beroepsgroep te regelen. Zo is de VNKN bezig met een project om de communicatie met de gemeenschap en de voorlichting naar de gemeenschap toe te vergroten. Ook zijn er commissies ingesteld die zich buigen over de verschillende vraagstukken van de beroepsgroep. Cadogan sprak de hoop uit dat de drie nieuwe kandidaat-notarissen hierbij ook zullen ondersteunen. Rasoelbaks deed een beroep op de vereniging dat zij ook, net als de bij de advocaten en deurwaarders, meer moeten gaan doen aan de versterking van hun organisatie. Hij noemde als voorbeeld de besturen van het hof en de orde van advocaten die elk de taak op zich hebben genomen om een oogje in het zeil te houden en de verschillende trainingen en opleidingen. Hij verwacht dat dit ook gebeurt bij de notarissen. Er moet ook een betere samenwerking komen met de verschillende overheidsdiensten, bijvoorbeeld met het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) om na te gaan als de ID-kaart van een cliënt juist is.