January 10, 2019


VERSCHOPPELING VAN HET WESTELIJK HALFROND


January 10, 2019

Nicolás Maduro stoort zich aan God noch gebod en laat het gehele westelijk halfrond en de rest van de wereld, zien dat hij lak heeft aan democratische stelregels, het parlement van Venezuela kan blijven desavoueren, de mensenrechten schenden en het land in economische crises houden. De man die niets meer is dan een omhooggevallen buschauffeur, begint aan zijn tweede termijn van zes jaar als president van Venezuela. Maduro blijft aanzitten, ondanks hevig verzet van de politieke oppositie tegen zijn herverkiezing. De Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en de landen verenigd in de Lima-groep, hebben geweigerd het verkiezingsresultaat van vorig jaar mei te erkennen en Maduro opgeroepen af te treden en nieuwe en eerlijke verkiezingen te houden. Maduro die ook niet meer is dan een autocraat, weigert gehoor te geven aan de oproep van de oppositie en andere democratische staten in Latijns-Amerika. De man wenst niet in te zien dat het beleid van zijn chavistische regering heeft gefaald en de Venezolaanse economie de vernieling in heeft geholpen. Venezuela heeft momenteel het hoogste inflatiecijfer ter wereld, er heerst schaarste aan voeding, medicijnen en ander zeer relevante producten en Venezolaanse staatsburgers vluchten bij de duizenden het land uit. De buurlanden Brazilië en Columbia ondervinden enorme last van deze migratiestroom en de spanningen tussen Venezuela en zijn buurlanden, lopen hierdoor sterk op. Maar Maduro die nu nog op de steun van het Venezolaanse leger kan rekenen, weet van geen wijken en heeft nog enkele vrienden op dit continent. Bouterse en Evo Morales van Bolivia, blijven Maduro door dik en dun verdedigen, al beweert de eerstgenoemde dat zulks niet zo is en dat het louter om internationale afspraken gaat. Maduro zou volgens Bouterse op legitieme wijze zijn gekozen. En daar gaat Bouterse met zijn stelling al meteen helemaal mank. Maduro heeft zijn macht kunnen consolideren door op misdadige wijze het parlement uit te schakelen en regelrechte onderdrukking van de belangrijkste oppositionele krachten. Belangrijke oppositionele leiders zijn opgepakt en in het gevang beland. Weer anderen zijn het land uitgevlucht. Venezuela is momenteel niets anders dan een linkse dictatuur met aan het hoofd Nicolás Maduro en dat heeft niets te maken met legitimiteit bij het verkrijgen van staatsmacht op een democratische wijze. De regering Bouterse blijft star vasthouden aan haar steun aan het ondemocratisch regiem van Nicolás Maduro, dat door alle belangrijke en grote naties op dit haldfrond wordt verfoeid. Maduro is in de grote Latijns-Amerika familie momenteel niets meer dan een verschoppeling en dat dienen Bouterse en zijn regering goed te begrijpen. Morales van Bolivia willen we niet eens meer noemen, want ook die ligt met zijn buren overhoop. De NDP en Bouterse moeten beginnen in te zien dat ze door deze heilloze buitenlandse politiek ten aanzien van het regiem Maduro, ook als verschoppelingen zullen worden aangemerkt en met de nek aangekeken door alle buren om ons heen. Maduro heeft het totaal laten liggen en het zal dan ook niet lang meer duren en zal hij ook het veld moeten ruimen. Ook Bouterse weet wat hij bedoelt met zijn ‘‘binnenwandelen’’ van niet nader genoemde entiteiten en daar houdt vooral Maduro nu heel erg veel rekening mee. Slechts zeer ingewijden weten wat Bouterse tijdens zijn persconferentie bedoelde met personen die met buitenlandse inlichtingendiensten vergaderen in het rijstdistrict. Misschien maakt de eerste burger zich wel zorgen over dergelijke onderonsjes, omdat die uiteindelijk misschien wel minder gunstig voor zijn bestuur zouden kunnen zijn. **** Op de dinsdag gehouden persconferentie, vond president Bouterse het noodzakelijk voor de zoveelste keer uit te halen naar Mr. Roy Baidjnath Panday, procureur-generaal, bij het Hof van Justitie in ons land. De man zou volgens Bouterse onbetrouwbaar zijn en zijn respect hebben verloren. Baidjnath Panday werd zelfs geen echte PG genoemd. Het moet duidelijk zijn dat Bouterse momenteel na zo een lange tijd, een zondebok tracht te vinden en wel met betrekking tot het 8 december 1982 moordproces waar hij hoofdverdachte in is en waarin hij niet geslaagd is, het voortijdig te stoppen. Volgens Bouterse gaat het om een politiek proces dat erop gericht is hem politiek uit te schakelen en in het gevang te doen belanden. Op meerdere momenten heeft Bouterse getracht het 8 Decemberstrafproces te stoppen. In april 2012 werd De Nationale Assemblee ingezet c.q. misbruikt, om de bestaande Amnestiewet dusdanig te wijzigen, dat de vervolging en berechting van de verdachten van de 8 december 1982 moorden, zou worden gestaakt. Deze gewijzigde Amnestiewet van 2012, werd later door het Hof van Justitie als ondeugdelijk van de tafel geveegd en het strafproces bij de Krijgsraad vond voortgang. Na de verkiezingen van 2015 en het aantreden van minister Jennifer van Dijk-Silos op Justitie en Politie, werd de zoveelste poging ondernomen om de voortzetting van het 8 Decemberstrafproces te torpederen. Artikel 148 van de grondwet moest daarvoor de uitweg bieden en de PG zou het vehikel moeten zijn om deze klus te klaren. Van Dijk-Silos zou naar verluidt, toentertijd het voormelde grondwetsartikel een goede opstap hebben gevonden om toch nog een eind te kunnen brengen aan het meergenoemde strafproces van verdachten van platte moorden op 8 december 1982. Ook deze zet van de zijde van de verdachten liep schipbreuk en vond absoluut geen ingang bij de rechterlijke macht. De PG die deel uitmaakt van het Hof van Justitie, kon dus niet meer als vehikel ingezet worden. Nu enkele jaren later het 8 Decemberstrafproces in een vergevorderd stadium verkeert, moet er een schuldige gezocht worden voor het niet kunnen stuiten van deze strafrechtsgang en wordt de beschuldigende vinger op zeer onterechte wijze gericht op Baidjnath Panday. De PG heeft nimmer het initiatief genomen het veelbesproken grondwetsartikel als reddingsmiddel voor de 8 december verdachten te presenteren. Deze zet kwam uit een andere koker en vermoedelijk uit die van de op dat moment verkerende juridisch adviseurs van Bouterse. De eerste burger heeft het ook nooit kunnen verkroppen dat hij geen NDP-payongwaaier in de hoogste functie op het Openbaar Ministerie heeft gekregen. Hij heeft die wel op Justitie en Politie en in het Korps Politie Suriname. Om het werk van de rechterlijke macht zwaar te kunnen beïnvloeden, zou het vervolgens gaan om die positie op het Openbaar Ministerie en daar gaat het nu om. Er zal binnen enkele maanden vonnis worden gewezen in het al jaren durende 8 Decemberstrafproces en dat zit de eerste burger rijkelijk hoog en in dat kader moet dan ook de persconferentie van afgelopen dinsdag worden gezien. De PG werd tijdens deze samenkomst naar de mening van velen, onterecht beschuldigd.