September 10, 2018


Kanker treft patiënt en omgeving


September 10, 2018

Kanker is ongecontroleerde deling van lichaamscellen. De cellen kunnen niet meer stoppen met delen en groeien in omliggende weefsels. Soms zaaien ze uit naar andere delen van het lichaam. Kanker kan bijna overal in het lichaam ontstaan. Kanker treft niet alleen het lichaam, maar ook de geest. Mensen die deze diagnose krijgen, hebben vaak last van depressies en boosheid. Als de kanker genezen is, zijn veel patiënten bang voor een terugkeer van de ziekte. Sulaika Joemai is op 30 augustus j.l. afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) als psycholoog. “Kankerpatiënten leven niet in een vacuüm, maar in een sociaal systeem”, zegt Joemai. De diagnose kanker, treft dus niet alleen de patiënt, maar ook zijn sociale netwerk. Dat de ziekte een grote impact heeft op de patiënt is duidelijk, maar de laatste jaren komt volgens haar steeds meer naar voren dat kanker ook verregaande consequenties heeft voor de partner van de patiënt. Joemai merkt op dat ondanks dat de partners of andere mantelzorgers de zorg vrijwillig doen, dit vaak gaat ten koste van hun eigen gezondheid en welbevinden. Bij 21 procent van de mantelzorgers is er sprake van een matige tot slechte gezondheid. Ook kunnen er volgens haar emotionele, fysiologische en sociale problemen als gevolg van de zorgverlening ontstaan. “Rond 67 procent van de mantelzorgers van kankerpatiënten scoort hoog en 35 procent zelfs zeer hoog op de Beck Depression Inventory-II, een diagnostisch meetinstrument dat depressie meet”, aldus Joemai. Een vijfde van de partners lijdt volgens haar onder een klinisch niveau van stress. Soortelijke conclusies kunnen ook getrokken worden uit het onderzoek dat zij recent heeft uitgevoerd ter afronding van haar bacheloropleiding Psychologie. Joemai heeft een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van depressieve en angstsymptomen bij partners van kankerpatiënten en de invloed hiervan op het psychisch welzijn. Partners werden met behulp van een diagnostisch meetinstrument getest op hun gemoedstoestand voordat en nadat hun partner gediagnosticeerd werd met kanker. Uit de resultaten blijkt, dat depressieve en angstsymptomen aanzienlijk toenamen na de diagnose kanker bij hun partner. Een toename van deze symptomen heeft een significante impact op het psychisch welzijn. Joemai vertelt dat het psychisch welzijn aanzienlijk daalt als dergelijke symptomen toenemen. Door middel van deze studie wordt getracht een stimulans te geven aan onderzoek in Suriname over het mentaal lijden bij de diagnose kanker vanuit een partner perspectief. In Suriname zien veel mensen ten onrechte de diagnose kanker nog als een doodvonnis, terwijl veel vormen van kanker goed behandelbaar en te genezen zijn. Door dit stigma, wordt er niet gemakkelijk over deze ziekte gepraat. “Kortom kan gezegd worden dat de ziekte ervaren wordt als taboe en iets waar velen niet open voor staan”, zegt Joemai. Dergelijke beperkingen kunnen volgens haar ertoe leiden dat de psychische gevolgen groter zijn. Zo lijdt niet alleen de patiënt onder de psychische gevolgen, maar ook zijn partner en andere betrokkenen. Het is volgens haar van groot belang dat mensen zich bewust zijn van dit stigma en zich niet laten weerhouden om open te staan voor de patiënt en mantelzorger, in dezen de partner. “Weliswaar is er al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de klachten die partners van kankerpatiënten mogelijk ontwikkelen en welke invloeden deze hebben op het psychische welzijn, maar dit is in Suriname nog niet onderzocht”, zegt Joemai. Met het onderzoek dat Joemai heeft uigevoerd, is getracht een begin te maken met het onderzoek onder partners van kankerpatiënten, met primair een focus op de psychische gezondheid.