September 6, 2018


DOE: Scheve inkomens politici rechttrekken


September 6, 2018

Tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) kort geleden, heeft DOE-fractieleider Carl Breeveld, het college gewezen op de mogelijke gevaren die er kleven aan het verhogen van de inkomsten van politici welke voortvloeien uit de aanpassing van lonen van ambtenaren op basis van de CLO-onderhandelingen met de regering. Breeveld voerde aan dat bijvoorbeeld mensen met een beperking die maandelijks het achterhaalde bedrag van SRD325,- ontvangen, dringend verhoging nodig hebben en niet politici. Dat er sprake is van onrechtvaardigheid, blijkt duidelijk uit het feit dat verschillende kwetsbare groepen wier inkomen al lang niet meer toereikend is voor het basale levensonderhoud, zeer moeilijke tijden doormaken. Aan de regering werd gevraagd geen uitvoering te geven aan het verhogen van inkomens van politici. DOE is blij dat weliswaar na reacties van DOE en andere groepen uit de gemeenschap, de president oor heeft gehad naar de oproep om de bevriezing van de lonen van politici mee te nemen. DOE ziet graag dat bij de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar, deze situatie inclusief de dubbele salarissen van politici, middels wetgeving structureel ongedaan wordt gemaakt. DOE stelt ten slotte dat politici dienaars zijn van het volk en geen misbruik moeten maken van de positie die het volk ze geeft en dus moeten doen wat nodig is om dit volk te dienen.