NATIONALE VEILIGHEID EN ONGERUSTHEID

De vorige week zijn de meest recente misdaadstatistieken van het Korps Politie Suriname, KPS, bekend geworden en vonden leden van De Nationale Assemblee het van belang die onder de loep te plaatsen en ze van commentaar te voorzien. De politie heeft kunnen vaststellen dat de vermogensdelicten, bijvoorbeeld diefstal en inbraken, aanzienlijk zijn toegenomen. Ook werd vastgesteld dat het smokkelen van allerhande goederen een stijging heeft doorgemaakt als de huidige cijfers worden geplaatst naast die van het vorige jaar. In bepaalde specifiek aangeduide regio’s in ons land is er sprake van een verhoogde criminaliteit en wel de vermogensdelicten. Dit houdt in dat in bepaalde gebieden van ons land, mensen eerder geneigd zijn hun toevlucht tot crimineel handelen te nemen. Het smokkelen van goederen is daarbij zeker het gevolg van de gestegen prijzen en het onbetaalbaar geraken daarvan voor velen binnen deze samenleving. We denken daarbij gelijk aan de sigaretten die gesmokkeld worden, omdat de invoerrechten en accijnzen op legaal geïmporteerde sigaretten, moordend hoog zijn geworden. Uit de cijfers van de politie kan worden opgemaakt, dat de criminaliteit in bepaalde regio’s hoogtij viert en dat is naar de mening van velen het gevolg van de sterke verarming. Criminaliteit is namelijk inherent aan verarming en verpaupering binnen een samenleving. De corruptie die zich zo negatief doet gevoelen in dit land, is ook het gevolg van de verarming. In de regio oost van dit land zijn de berovingen door middel van geweldpleging met maar liefst 42.9 procent toegenomen in vergelijking met 2017. Ook hier zien we weer dat in gebieden waar de werkgelegenheid zwaar te wensen overlaat, de criminaliteit enorm toeneemt. Mensen die totaal geen uitweg meer zien binnen het maatschappelijk gebeuren zijn veel eerder geneigd het pad van de criminaliteit te bewandelen, dan wanneer er wel voldoende ontplooiingskansen zijn. En juist die laatstgenoemde kansen ontbreken op veel plaatsen ten enen male. Neem als voorbeeld het oosten van ons land waar velen aangewezen zijn op een totale overleving, omdat daar maar nauwelijks of geen werkgelegenheid is . Door het voortdurend moeten ‘hosselen’ om te kunnen overleven, gaat er vaak veel fout en vinden er berovingen en zelfs halsdelicten plaats. Bepaalde delen van ons land zijn dan ook bij het betreden levensgevaarlijk voor het individu geworden. De ongerustheid bij de bevolking met betrekking tot een haperende nationale veiligheid, is niet gering. De autoriteiten kunnen dan wel steeds met plannen komen en verklaren dat er hard wordt gewerkt aan het bevorderen van een veiliger gevoel bij de burger, maar zolang de kranten bol staan van roofovervallen en diefstallen overdag en in de nachtelijke uren, blijft de ongerustheid aanwezig. De angst bijvoorbeeld bij de groot- en kleinhandel voor berovingen met vaak fatale afloop, neemt momenteel eerder toe dan af. Recentelijk werd nog een Chinese winkelier beschoten bij een roofoverval en die overleefde dit incident niet. Wat vooral enorme zorgen baart, is een toch wel nieuw fenomeen om slachtoffers van berovingen gewoon dood te schieten als de buit niet volgens de verwachtingen van de rover(s) is. Er lijkt wel geen kluit tegen de huidige criminaliteit gewassen. Ook weet de doorsnee burger nu ook wel, dat de politie niet genoeg geoutilleerd is om haar werk naar behoren te kunnen doen. En ofschoon de minister belooft dat hij alles in het werk zal stellen om de politie beter te laten functioneren binnen de gemeenschap, weet een ieder dat om een dergelijke garantie te kunnen verstrekken, er veel meer geld naar het KPS zal moeten vloeien en daar is thans zeker geen ruimte voor vanwege Financiën. Dus het zal de komende tijd bij brandjes blussen blijven, al heeft minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie nog zulke goede bedoelingen. Wij blijven erbij dat de criminaliteit slechts tot beheersbare proporties terug zal kunnen worden gebracht, als er een daadwerkelijke groei van onze economie merkbaar zal zijn en de werkgelegenheid aanmerkelijk stijgt. Zodra men in staat is genoeg te verdienen en de gehele maand met het salaris door te kunnen komen, zullen maar weinig mensen geneigd zijn misdadige handelingen te plegen. Er dient meer geïnvesteerd te worden in de productie die vooral op export gericht is, die moet bijvoorbeeld drastisch toenemen, dan pas kan er een positieve verandering optreden in onze economie. Praten over productieverhoging en verder niets bijzonders doen, zal dit land echt niet vooruit brengen en de criminaliteit doen afnemen. We zullen daarom de komende tijd, indien de overheid geen beleid weet te formuleren waarbij de nationale veiligheid toeneemt, zal het onbehaaglijke gevoel dat onveiligheid in zich herbergt, blijven bestaan.

More
articles