August 15, 2015


NOG VIJF?


August 15, 2015

De afgelopen woensdag hadden we dan de inauguratie van de president en vicepresident in de Anthony Nesty Sporthal die voor die gelegenheid dienst deed als De Nationale Assemblee. President Bouterse ging met deze inauguratie zijn tweede ambtsperiode in en Ashwin Adhin mag aan zijn eerste periode als vicepresident en voorzitter van de Raad van Ministers beginnen. Op dezelfde dag werd ook het overgrote deel van de Raad van Ministers beëdigd en aan het Surinaamse volk en de overige buitenlandse genodigden gepresenteerd. Op korte termijn zal de Raad van Ministers voltallig worden gemaakt. Het Kabinet-Bouterse II kan aan zijn werkzaamheden voor de komende vijf jaar beginnen . De NDP heeft de verkiezingen van 25 mei j.l. gewonnen met als slogan `nog vijf’. Ze kreeg inderdaad mandaat om de komende vijf jaar te regeren. De vraag die onmiddellijk rijst, is of ze die vijf jaar wel zal halen, gezien de penibele financiële positie waarin ze zich thans bevindt, een positie die alsmaar aan het verslechteren is instede er enige verbetering optreedt. Voor de verkiezingen heeft de NDP via haar verschillende woordvoerders c.q. misleiders, doen geloven dat de financiële positie van Staat helemaal niet zo slecht was als door verschillende personen en maatschappelijke instanties werd beweerd. Amzaatje uit de assemblee, vertelde op verscheidene momenten de meest grove c.q. misleidende zaken die betrekking hadden op het financiële plaatje van de overheid. En ja hoor , de meesten liepen in de val en geloofden blindelings de verhalen van vooraanstaande NDP’ers en brachten gevoeglijk hun stem uit op de paarse orga. Nauwelijks een maand na de verkiezingen, kwam de echte aap uit de mouw en werd door het staatshoofd duidelijk gemaakt dat de financiële positie van Staat uitermate precair is en dat de inkomsten op maandbasis van de overheid met honderden miljoenen teruggelopen waren. Het overheidstekort is volgens de president zeer verontrustend. Volgens Bouterse is het dan ook niet uitgesloten dat er maatregelen zullen moeten volgen om het hoofd boven water te houden. De broekriem zou nog strakker moeten worden aangehaald en daar zal de gehele bevolking aan moeten meewerken. Verhogingen bij nutsvoorzieningen werden alvast in het vooruitzicht gesteld. Water- en lichttarieven zullen aangepast worden. Andere fiscale maatregelen werden niet uitgesloten. Kortom, de bevolking zal de last moeten dragen en moeten bijdragen aan vermeerdering van de inkomsten van Staat. Dat betekent dat er stappen zullen worden ondernomen vanwege de regering om nog meer geld uit de zakken van de loontrekkers te kloppen. En dat allemaal terwijl het overgrote deel van de bevolking het al topzwaar heeft en tegen alsmaar stijgende prijzen aankijkt. De statistische gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek geven aan dat er wel degelijk sprake is van een inflatie. Een prijsvermeerdering die in alle winkels reeds te merken is en dat allemaal tegen zeer geringe of helemaal geen looncorrectie. Hoeveel meer zal deze regering de bevolking willen uitpersen. Keerpunt timmert al jaren aan de weg en krijgt de juiste informatie uit de samenleving, Cedric zou zeggen info fu a dek. Waar je momenteel ook komt, wordt er geklaagd over de stijgende prijzen en het gebrek aan geld. Men is thans steeds sneller `skeer’ dan bijvoorbeeld een jaar geleden. En dan te bedenken dat de regering Bouterse door puur financieel wanbeleid van de samenleving verlangt dat er nog meer offers moeten worden gebracht. Wat de zaak alleen maar erger heeft gemaakt de afgelopen twee jaar, is dat de overheid niet in staat is personen en instanties te betalen voor verleende diensten en geleverde goederen. Bedrijven zijn door deze wanbetaling zijdens de overheid in grote financiële problemen geraakt en hebben werknemers moeten bedanken, omdat die niet langer konden worden betaald. Voor honderden miljoenen staat de overheid in het krijt bij personen en instanties. En niets wijst erop dat deze overheid met haar dalende inkomsten uit met name de aardolie-, goud- en mijnbouwsector op korte termijn in staat zal zijn haar enorme schulden te betalen. Niets wijst er ook op dat ze een aanvang maakt met de aflossing van haar schulden. En terwijl ze niet betaalt, doet ze wel een beroep op de private sector door te gaan met het verlenen van diensten en levering van goederen. Gelukkig zijn ondernemers verstandig genoeg geworden om de overheid te mijden. Bij de media heeft de Staat ook een enorme schuld opgebouwd en geeft niet thuis als daarover contact met haar wordt opgenomen. Bij de schrijvende pers zijn er reeds media die helemaal geen samenwerking meer met de overheid wensen, omdat die voor tonnen achterstallig is. Het ministerie van Onderwijs dat een van de grootste budgetten heeft op de begroting, is de grootste boosdoener. Dit departement is zelfs zo onfatsoenlijk door helemaal geen reçu’s te verstrekken voor gepubliceerde advertenties en dat al langer dan een jaar. Maar men blijft vanwege Onderwijs wel steeds een beroep doen op de media om de bekendmakingen te publiceren. Misschien zal minister Peneux inzien dat dit absoluut niet door de beugel kan. En zo zijn er vele honderden personen en instanties die al maanden zoniet jaren, op hun geld wachten en de overheid blijft maar doen alsof haar neus bloedt. En dan wil de NDP die de grootste fractie is binnen de huidige coalitie, nog vijf jaar zo doorgaan? De exponenten van de NDP hebben vanaf de tijd van de revolutie er altijd veel werk van gemaakt een groot en redelijk functionerend inlichtingenapparaat in stand te houden. Zo moet de leiding van deze partij heel goed op de hoogte zijn van hoe groot de onvrede is die thans leeft bij de samenleving. De mensen en vooral de NDP’ers die zo enthousiast hun stem hebben uitgebracht op de paarse organisatie, zijn diep teleurgesteld, omdat ze thans goed inzien zwaar misleid te zijn door valse en totaal niet kloppende propaganda. De NDP-top die van dag tot dag wordt geïnformeerd over wat zich afspeelt binnen de samenleving, weet nu dat hij ernstig in populariteit inboet. Bij een verdere verarming van de samenleving en optredende uitzichtloosheid voor de massa, mag de NDP zijn borst wel nat maken. Mensen die niet meer kunnen uitkomen met hun salaris en weer anderen die hun baan kwijt raken en geen uitweg meer zien, gaan de straat op. Personen die hun werk kwijt zijn geraakt, omdat hun baas door wanbetaling van de overheid ze heeft moeten afvloeien, zullen de schuld van hun werkloosheid niet bij de ex-werkgever zoeken, maar hun gramschap tonen aan de veroorzaker van de ellende. Laat dat heel duidelijk zijn voor de mensen die door misleiding van een volk nog 5 hebben kunnen bewerkstelligen. Je kan dan wel aantreden met een bijna fonkelnieuwe Raad van Ministers, maar dat zegt allemaal niets als je niet in staat zal zijn de noden van het volk te ledigen. De wat ouderen onder ons, willen echt niet terug naar een periode van gierende inflatie gepaard gaande met stelselmatige vermindering van de koopkracht, op hol slaande wisselkoersen en wat dies meer zij. Ook wil men niet meer dat rijengedoe om aan eerste levensbehoeften te komen. De NDP heeft door verkwisting zelf gezorgd voor de enorme tekorten die ze nu heeft . Ze heeft niet weten sparen, maar slechts willen verkwisten en nu zit ze met de gebakken peren en wenst dat het volk meer offers brengt. Wij denken niet dat de samenleving dat zonder slag of stoot zal accepteren. Het is immers niet haar schuld dat we thans in een dergelijke toestand zijn beland. Nog 5? We weten niet hoe de paarse club onder dergelijke voortdurende omstandigheden 5 jaar zal kunnen volmaken. Hoefdraad kan dan wel naar Financiën zijn verhuisd, maar kijkt wel tegen dezelfde cijfers en inkomsten aan als Andoyo. En de man heeft zeker geen toverstaf.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249