July 25, 2015


INLEVEREN?


July 25, 2015

Dat de overheid thans enorme financiële problemen heeft en het na de uitslag van de verkiezingen ook ruiterlijk toegeeft, weten we allemaal. Dat ze dat doet door nog eventjes misleidend te vertellen dat het allemaal komt door een recessie in het buitenland, is naar onze mening verfoeilijk. Dat de staatskas vrijwel leeg is en dat de deviezenreserves binnen de Centrale Bank steeds verder afnemen, wordt thans ook met de regelmaat bekend gemaakt. In onze editie van donderdag meldden we op onze voorpagina onder de kop `Risicobeheer nieuw mantra monetaire autoriteiten’ het volgende bericht: “Suriname is op dit moment teveel blootgesteld aan de grillen van de wereldmarktprijzen van grondstoffen, naar verwachting zal een simultane daling van olie – en goudprijzen grote problemen veroorzaken. Het is van cruciaal belang met risicobeheer strategieën te beginnen, namelijk het afdekken van de prijsdalingen. Risicobeheer moet de nieuwe mantra zijn, met daarbij afdekkingen tegen rentestijgingen alsook olie – en goudprijsdalingen. Dit is de kern van recente presentaties die Gilmore Hoefdraad, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en Andoyo Rusland, minister van Financiën, gaven aan relevante actoren en groeperingen. Door de monetaire autoriteiten wordt gewaarschuwd, dat het overheidstekort dat in 2014 ruim SRD 131 miljoen bedroeg, in 2015 zal stijgen naar SRD 780 miljoen, daar de verwachte overheidsinkomsten zullen droppen naar SRD 4,2 miljard en de overheidsuitgaven zullen stijgen naar SRD 5 miljard. Niet alleen de schuld van de Staat neemt alsmaar toe, ook de jaarlijkse interest en aflossingen zijn in crescendo, en zullen voor dit jaar respectievelijk SRD 174 miljoen en SRD 326 miljoen bedragen. Bij de overheidsuitgaven, die in 2015 dus naar SRD 5 miljard zullen stijgen, is als grootste kostenpost voor wat betreft de vaste lasten opgebracht ‘lonen en salarissen’, die zullen dit jaar van SRD 1,5 miljard in 2014 naar SRD 1,7 miljard stijgen. Ook de overheidsverrekening van goederen en diensten, voor 2015 geprojecteerd op SRD 1 miljard, zal zwaar drukken op de staatsbegroting. Daarnaast heeft de Staat zich gecommitteerd om dit jaar voor zo’n SRD 969 miljoen aan subsidies en bijdragen uit te keren. Het gaat onder meer om AOV (SRD 324 miljoen), Pensioenen (SRD 190 miljoen), On – en minvermogenden (SRD 121 miljoen) en Naschoolse Opvang (SRD 59 miljoen). Voorts wordt geaccentueerd, dat de mijnbouwopbrengsten met honderden miljoenen zijn teruggelopen, en dat ook dit jaar een heel belangrijke inkomstenbron voor de overheid de verbruiksbelasting op brandstof zal zijn. Daarvan werd aan de zogeheten government take, tussen 2012 en 2014, in de orde van SRD 544 miljoen tot SRD 579 miljoen per jaar binnengehaald. Tot en met mei 2015 ging het om een bedrag van SRD 239 miljoen, geprognosticeerd is, dat dit jaar SRD 573 miljoen zal worden binnen gebracht. Maatschappelijke groeperingen hebben inmiddels hun bezorgdheid geuit over de cijfers die zijn gepresenteerd in de presentaties ‘Internationale economische ontwikkelingen en beleidsimplicatie’ van de CBvS-governor en ‘Ontwikkeling Overheids-financien 2011-2015’ door de minister van Financiën. Door deze autoriteiten wordt gepleit voor het door De Nationale Assemblee goedkeuren van een Sovereign Wealth Fund, dit zal de kredietwaardigheid van Suriname positief beïnvloeden. Een strak fiscaal programma en structurele hervormingen zijn voorts evident, ter stimulering van de productiecapaciteit.” Tot zover dit bericht met verontrustend cijfermateriaal. En terwijl men het heeft over allerlei oplossingsmodellen, weten de monetaire autoriteiten heel goed dat de zaak helemaal scheefgetrokken is en dat men meer uitgaven en maandelijkse financiële verplichtingen heeft dan er geld binnenkomt. Om de zaak zo lang mogelijk te rekken, gaat men over tot het lenen van geld en het vergroten van de al topzwaar zijnde schuldenlast. Ziekenhuizen zijn op verschillende momenten ook genoodzaakt geweest aan te kloppen bij lokale banken, omdat ze anders in groot gevaar zouden komen te verkeren. En ook voor deze onmisbare instellingen zijn de problemen nog lang niet achter de rug, want ook hier komt de overheid niet of niet op tijd over de brug. Te midden van al deze financiële perikelen, kijken we aan tegen enorme overheidsuitgaven. Als we alleen maar kijken naar de maandelijkse vergoedingen van ministers en assembleeleden, dan vraag je je in gemoede af of daar niet in kan en moet worden gesneden. Als je je werkelijk opwerpt om voor land en volk te werken, dan zouden deze leden van de uitvoerende en wetgevende macht ook een gebaar moeten maken en een deel van de maandelijkse vergoeding moeten inleveren. Wij, van Keerpunt, zijn en blijven van mening dat je als overheid niet aan een volk kan vragen de broekriem verder aan te trekken en verder te pinaren, terwijl je zelf niet bereid bent in te leveren. Er wordt nu reeds geschermd met allerlei belastingverhogende maatregelen voor dit volk. Men praat over accijnsverhogingen, bruto toegevoegde waarde toepassing, verhoging van de tarieven op nutsvoorzieningen, opheffing van allerhande subsidies, hoger bedrag voor met name een uittreksel bij het bevolkingsregister en een enorme correctie in het tarief voor het verkrijgen van een paspoort of verlenging van dit reisdocument. Allemaal zaken om het volk verder het vel over de oren te trekken. En dat allemaal terwijl we een jaarinflatie van meer dan 5 procent door het ABS voorgeschoteld hebben gekregen. En dan ook nog het besef dat men bij Lanti de afgelopen 5 jaar geen noemenswaardige salariscorrectie heeft ontvangen en Hoogie schreeuwt dat we een evaluatie moeten maken van alle loonstructuren in dit land. Ge-OH van Hoogie om tijd te winnen voor zijn broodheer die op dit moment geen geld heeft om verhoogde lonen aan zijn werknemers te betalen. Om een lang verhaal kort te maken, de overheid verlangt offers van de samenleving en geeft aan dat ze maatregelen op dit volk zal loslaten om nog meer binnen te slepen, terwijl ze weet dat er niet veel meer te halen valt bij dit reeds getergde volk. Velen kunnen nog maar nauwelijks het hoofd boven water houden en zijn reeds tien dagen in de nieuwe maand gewoon skeer. Het is nu ook zo dat veel gezinshoofden uit pure noodzaak weer twee baantjes hebben in zoverre ze die hebben kunnen bemachtigen. In een dergelijke situatie zouden de hoge heren en dames ook moeten inleveren. Wij, van Keerpunt, zijn er echter van overtuigd dat ze daartoe niet bereid zullen zijn, want de meesten hebben zich juist ervoor beijverd DNA-lid te worden of deel te gaan uitmaken van de Raad van Ministers. Weer anderen zijn gekomen om hun slag te slaan en er beter van te worden. Van deze groep verwachten wij in ieder geval niet dat ze bereid zullen

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249